HASARI NLEME (LOSS PREVENTION)

Meydana gelmesi muhtemel hasarn nedenlerini aratrarak, bu nedenleri ortadan kaldrmak üzere sigortalya tavsiyelerde bulunmak, bilgi ve donanm salamak ve sigorta poliçesine, tedbir öngören baz artlar ilave etmek gibi sigortac tarafndan alnan tedbirlerin tümü, hasar önleme faaliyetleridir.