MEYDANA GELM ANCAK BLDRLMEM (INCURRED BUT NOT REPORTED)

Sigorta muhasebesi açsndan oldukça önemli bir kavramdr. Belli bir dönem, genellikle hesap döneminin sonunda, sigorta irketinin portföyünde bulunan branlar itibariyle meydana gelmi bir takm hasarlar söz konusu olmakta, ancak bu hasarlarn varl ve maliyeti konusunda sigorta irketinin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadr. Bu tür hasarlar, "meydana gelmi ancak bildirilmemi" hasarlar olarak adlandrlr ve sigorta irketi tarafndan, bu hasarlar için belli bir rezerv ayrlr.