YKMLLK KARILAMA YETERLL (SOLVENCY MARGIN)

Bir sigorta veya reasürans irketinin varlk deerinin yükümlülüklerini karlayabilecek yeterlilikte olduunu gösteren bir orandr. irketin sorumluluklarn karlayabilecek ölçüde güçlü bir mali yapya sahip olduunun belirlenmesi bakmndan önemlidir. Ksa ve uzun vadeli iler için ayr ayr hesaplanmakta olan Yükümlülük Karlama Yeterlilii, genel branlar itibariyle prim ve hasar esasna göre, uzun vadeli ilerde ise irketin varlk ve sorumluluklarnn yllk aktüeryal deerlemesine göre belirlenmektedir.