Ferdi Kaza Sigortas Genel artlar

Madde 1- bu poliçe, aadaki artlar dairesinde, sigortaly sigorta müddeti içinde maruz kalaca kazalarn neticelerine kar temin eder.

Madde 2- Bu poliçedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesirile sigortalnn iradesi dnda ölmesi veya cismani bir arzaya maruz kalmasdr.

Madde 3- Aadaki haller de kaza saylr:
a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir ekilde intiar eden gazlarn teneffüsünden.
b) Yanklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulmas ve kopmasndan.
c) Ylan veya haerat sokmas neticesinde husule gelen zehirlenmeler.
d) Isrlma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arzalar.

Madde 4 -Aadaki haller kaza saylmaz:
a) Her nevi hastalklarla bunlarn neticelerinin ve marazi bir halin,
b) Sigortann umulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmedii takdirde, suhunetin, donma, güne çarpmas ve konjestion gibi tesirlerinin,
c) Herhangi akl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharn veya intihara teebbüsün,
d) Aikar sarholuun, sigortann umulüne giren bir kazann icap ettirmedii ahvalde uyuturucu madde kullanmann, ilaç ve zararl madde almann,
e) Sigortann umulüne giren bir kazann icabettirmedii cerrahi; müdahalenin (ameliyatn) ve her türlü ua tatbikinin, tevlit ettii vefat hali veya cismani arzalar.

Madde 5- Aadaki haller sigortadan hariçtir:
a) Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doan iç kargaalklar,
b) Grevlere, lokavt edilmi içi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara itirak,
c) Cürüm ve cinayet ilemek veya bunlara teebbüs,
d) Tehlikede bulunan ehas ve mallar kurtarmak hali müstesna, sigortalnn kendisini bile bile ar tehlikeye maruz brakacak hareketlerde bulunmas,
e) 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj sonucunda oluan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulama veya zehirlenmeler nedeniyle oluacak bütün zararlar.
f) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanm veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin aça çkmasna neden olacak her türlü saldr ve sabotaj,
g) 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bal sabotajlara katlmak

Suda boulmalar, sigortann umulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmad takdirde sigortadan hariçtir.

Madde 6- Aksine mukavele yoksa, aadaki haller de sigortadan hariçtir:
a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
b) Açk deniz balkçl ile sürek ve sürgün avlar, yaban domuzu vesair vahi hayvan avcl ve yüksek dalarda avclk,
c) Dalara ve cumudiyelere trmanma suretile yaplan daclk, kar veya buz üzerinde yaplan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manial binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güre, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarile ar ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
d) Her nevi spor müsabakalarile sürat ve mukavemet yarlar,
e) Havada yolcu sfatndan gayri bir sfatla uçu,
f) Deprem, sel, yanarda püskürmesi ve yer kaymas.
g) 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve ayn maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katlma hali hariç olmak üzere, 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler.
Sigortann Mülki Hududu

Madde 7- bu sigorta teminat Türkiye Hududlar dnda da caridir.

 

Teminat Nev'ileri

Madde 8- Verilen ve verilmeyen teminatlarn poliçenin ön yüzünde belirtilmesi kaydyla, aada belirtilen vefat ve daimi maluliyet teminatlarna ilave olarak, gündelik tazminat ve tedavi masraflar teminatlarnn biri veya her ikisi verilebilir.

A) Vefat Teminat:
bu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalnn derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfnda vefatna sebebiyet verdii takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

B) Daimi Maluliyet Teminat:
bu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalnn derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfnda daimi surette maluliyetine sebebiyet verdii takdirde tbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i surette tesbitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli aada münderiç nisbetler dahilinde kendisine ödenir.

Sigorta Bedelinin (%)
ki gözün tamamen kayb 100
ki kolun veya iki elin tamamen kayb 100
ki bacan veya iki ayan tamamen kayb 100
Bir kol veya bir el ile beraber bir bacan
veya bir ayan tamamen kayb 100
Umumi felç 100
ifa bulmaz akl hastal 100
Sa - Sol(%)
Kolun veya elin tamamen kayb 60 50
Omuz hareketinin tamamen kayb 25 20
Dirsek hareketinin tamamen kayb 20 15
Bilek hareketinin tamamen kayb 20 15
Ba parmak ile ehadet parmann tamamen kayb 30 25
Ba parmak ile beraber ehadet parmandan gayri bir parman tamamen kayb 25 20
ehadet parma ile beraber ba parmaktan gayri bir parman tamamen kayb 20 15
Ba ve ehadet parmaklarndan gayri üç parman tamamen kayb 25 20
Yalnz ba parman tamamen kayb 20 15
Yalnz ehadet parmann tamamen kayb 15 10
Yalnz orta parman tamamen kayb 10 8
Yalnz yüzük parmann tamamen kayb 8 7
Yalnz küçük parman tamamen kayb 7 6
Bir bacan dizden yukarsndan tamamen kayb 50
Bir bacan dizden aasndan tamamen kayb 40
Bir ayan tamamen kayb 40
Bir ayan bütün parmaklar dahil ksmen kesilmesi 30
Bir kalçann hareketinin tamamen kayb 30
Bir dizin hareketinin tamamen kayb 20
Bir ayak bilei hareketinin tamamen kayb 15
Bir ayak ba parmann tamamen kayb 8
Krlan bir bacan iyi kaynamamas 30
Krlan bir ayan iyi kaynamamas 20
Krlan bir diz kapann iyi kaynamamas 20
Bir bacan 5 santimetre veya daha fazla ksalmas 15
Bir gözün tamamen kayb veya iki gözün rüyet kudretinin yar yarya kayb 25
Her iki kulan tamamen sarl 40
Bir kulan tamamen sarl 10
Krlan alt çenenin iyi kaynamamas 25
Amudi fikarinin bariz inhna ile müterafik hareketsizlii 30
Göüs kafesinde devaml ekil bozukluu yapan kaburga krkl 10
Yukardaki cetvelde zikredilmemi bulunan maluliyetlerin nisbeti, daha az vahim olsalar bile, bunlarn ehemmiyet derecelerine göre ve cetvelde yazl nisbetlere kyasen tayin olunur.
Daimi maluliyet nisbetlerinin tayininde sigortalnn meslek ve san'at nazar itibara alnmaz.
Bir uzvun veya bir uzuv ksmnn kayb tabiri, o uzvun veya uzuv ksmnn kat'i ve mutlak surette vazife görememesini ve kullanlamamasn ifade eder.
Bir kazadan evvel esasen hiçbir surette vazife göremeyen ve kullanlamayan bir uzvun veya bir uzuv ksmnn kayb tazmin olunmaz.
Bu kazadan evvel ksmen malul bulunan bir uzvun veya bir uzuv ksmnn maluliyet nispeti kaza sebebile artt takdirde tazminat, kazadan evvelki nisbet ile sonraki nisbet arasndaki farka göre hesaplanr.
Ayn kazadan dolay muhtelif uzuvlarda veya uzuv ksmlarnda meydana gelen maluliyetler için ayr ayr hesap edilecek tazminatn yekunu poliçede gösterilen mebla geçemez.
Sigortal solak olduu takdirde, yukardaki cetvelde sa ve sol el için tayin olunan nisbetler maküsen tatbik olunur.

C) Gündelik Tazminat
Sigortal, kaza neticesinde muvakkaten çalamayacak duruma düerse, kendisine poliçede yazl gündelik tazminat ödenir.
Sigortal, ksmen çalabilecek durumda bulunduu veya bilahare ksmen çalabilecek duruma geldii takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarya indirilir.
bu tazminat tbbi tedavinin balad günden, sigortalnn iyileerek çalabilecek duruma geldii güne kadar ödenir, Ancak bu müddet 200 günü geçemez.

D) Tedavi Masraflar Teminat
Tedavi masraflarnn da sigorta teminatna dahil olduu poliçede ayrca tasrih edilmi olmas artile sigortac, kaza gününden itibaren bir sene zarfnda ihtiyar edilmi doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastahane ve dier tedavi masraflarn (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tesbit olunan meblaa kadar öder.
Tabii veya sun'i sabit dilere kaza neticesinde arz olan hasarlarn protez masraflar tedavi masraflar müemmen meblann azami % 10'una kadar tazmin olunur.
Tedavi masraflar için, sigortalnn çalt müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafndan vaki tediyeler sigortacnn ödeyecei tazminattan indirilir.
Tedavi masraflarnn müteaddit sigortaclar tarafndan temin edilmi olunmas halinde bu masraflar sigortaclar arasnda, teminatlar nisbetinde paylalr.
Sigortac ödedii tedavi masraflar dolaysile mes'ul üçüncü ahslara kar tediye ettii mebla kadar sigortalnn yerine kaim olur.

 

Teminat Nev'ilerinin çtima

Madde 9- Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatna ayn zamanda hak kazandrmaz. Ancak, daimi maluliyet tazminat alm bulunan sigortal, kazann vukuu tarihinden itibaren bir sene zarfnda ve bu kaza neticesinde vefat ettii takdirde hak sahiplerine, ''Sigortalya ödenmi bulunan daimi maluliyet tazminat ile vefat tazminat arasndaki fark ödenir.

Gündelik tazminat ve tedavi masraflar vefat veya daimi maluliyet tazimatndan indirilmez.

 

Kazann Neticesini Arlatran Haller

Madde 10- Bir kaza sonunda husule gelen neticeler, kazadan evvel mevcut olan veya sonradan meydana gelen ve her halde kaza ile ilgisi bulunmayan hastalk, bedeni teekkülatn bozukluu veya sigortalnn kusuru neticesinde tedavinin kifayetsiz, yanl veya fena yaplm olmas sebebile vahamet kesbederse, ödenmesi icap eden tazminat miktan husule gelmi olan neticeye göre hesap edilmeyip, ayn kazann tamamen shhatli bir kimsede tbbi tedavinin tam ve fenni bir surette yaplm olmas artile tevlit edebilecei neticeye göre tayin edilir.

 

Sigorta Ettirenin Beyan Mükellefiyeti

Madde 11- bu Mukavele sigorta ettirenin beyan esas tutularak aktedilmitir.

Sigorta ettiren teklifname ve bunu tamamlayc vesikalarda kendisine sorulan suallere doru cevap vermek ve sigortann mevzuunu tekil eden rizikonun takdirine müessir olabilecek hususattan kendisince bilinenleri de beyan etmekle mükelleftir. Sigorta ettiren, sigortann daha ar artlarla temin edilmesini icap ettiren hallerde hakikate aykr veya noksan beyanda bulunmusa:

a) Sigorta ettirenin kast tahakkuk ederse, Sigorta Poliçesi hükümsüzdür.
b) Sigorta ettirenin kast bulunmad hallerde sigortac, rizikonun, arl ile mütenasip prim farkn almak suretile sigorta poliçesini yürürlükte tutmak veya feshetmek klarndan birini seçer. Feshi kkn seçtii takdirde keyfiyeti, ttla tarihinden itibaren bir ay içinde sigortalya ihbar eder. Fesih ihbarnn postaya verildii tarihten itibaren 15 gün sorra öleyin saat 12.00'de sigorta sona erer ve ilemeyen sigorta müddetine ait prim iade olunur. Müddetinde kullanlmayan fesih hakk düer. Hakikate aykr veya noksan beyan halleri hasar vukuundan sonra örenilirse, sigorta ettirenin kast bulunan hallerde tazminat ödenmez, kast bulunmayan hallerde, tahakkuk ettirilen primle, tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki nisbet dairesinde tazminattan indirme yaplr.

 

Rizikonun Deimesi

Madde 12- Sigorta ettiren, teklifnamede beyan veya poliçenin hususi artlan içine dercedilmi bulunan hususlarda sigorta müddeti içinde vuku bulacak bilcümle deiiklikleri -bilhassa meslek ve meguliyet tebeeddülü, körlük ve sarlk halleri, sar'a, ksmi veya tam felç, verem, akl ve sinir hastalklar gibi- sigortacya yazl olarak derhal ihbarla mükelleftir.

Deiiklikler rizikoyu arlatrc mahiyette olup da sigortacya en geç sekiz gün içinde bildirilmi ise, sigortac:

a) ya munzam bir prim almak suretile sigortann devamn kabul eder,
b) veya keyfiyetten haberdar olduu tarihten itibaren 8 gün içinde mukaveleyi fesheder.
Bu takdirde sigorta, feshin yazl olarak ihbarile sona erer ve ilemeyecek günlere ait prim, gün esasna göre iade olunur. Fesih hakknn müddetinde kullanlmamas halinde sigortann hükmü devam eder.
Sigorta ettiren deiiklik keyfiyetini sigortacya ihbar etmedii halde dahi sigortac, vaki deiiklii örendikten sonra 8 gün içinde mukaveleyi feshetmez veya sigorta primini tahsil etmek gibi sigortann hükmünün devamna raz olduunu gösterir bir harekette bulunursa fesih hakk düer.
Munzam primin ödenmesinde uyuulamazsa, fesih hakkn sigortal da kullanabilir Bu takdirde mukavele feshin ihbarile hükümden düer ve ilemeyecek günlere ait prim, ksa müddetli sigorta esasna göre, iade edilir.
Deiiklikler rizikoyu hafifletici mahiyette olur ve primin indirilmesini icap ettirir ise deiikliin ihbar tarihinden itibaren prim fark ksa müddetli sigorta esasna göre iade edilir.
Bu madde mevzuu ihbar mükellefiyeti yerine getirilmedii ve deiiklik rizikoyu arlatrc mahiyette olduu takdirde sigortac, rizikonun tahakkuku halinde mes'ul olmaz. Meer ki, tehlike arlamas ile tahakkuk eden riziko arasnda bir illiyet rabtas bulunmaya.

 

Rizikonun Gerçeklemesi Halinde Sigorta Ettirenin Vecibeleri

Madde 13

A) Rizikonun Gerçekletiinin hbar
Sigorta ettiren veya hak sahipleri rizikonun gerçekletiini örendikleri tarihten itibaren be gün içinde keyfiyeti sigortacya yaz ile bildirmeye mecburdur.
Sigorta ettiren veya hak sahipleri mezkur ihbarda kazann yerini, tarihini ve sebeplerini bildirmek ve ayrca tedaviyi yapan doktordan kazann tevlit ettii durum ile bunun muhtemel neticelerini mübeyyin bir rapor istihsal ederek sigortacya göndermekle mükelleftir.

B) Tedaviye Balama ve Lüzumlu Tedbirleri Alma
Kazay müteakip derhal bir doktor çarlarak gereken tedaviye balanmas ve kazazedenin iyilemesi için icapeden bilcümle tedbirlerin alnmas meruttur.
Sigortac her zaman kazazedeyi muayene ve shhi durumunu kontrol ettirmek hakkn haiz olup, bu muayene ve kontrollerin yaplmasna müsaade edilmesi mecburidir.
Kazazedenin tedavisi ve iyilemesi hakknda sigortacnn tabibi tarafndan yaplacak tavsiyelere ve verilecek direktiflere riayet de arttr.

Yukarda (A) ve (B) paragraflarnda derpi edilen vecibeler:

a) Kasden yerine getirilmedii takdirde poliçeden doan haklar zayi olur.
b) Kusur neticesinde yerine getirilmedii ve bu sebeple kaza neticeleri arlat takdirde sigortac arlaan ksmdan mes'ul olmaz.
C) Lüzumlu Vesaikin Tevdii

Sigorta ettiren veya hak sahipleri, kaza neticeleri ve tediyesi gereken meblan tesbiti ile ilgili olarak sigortacnn isteyecei lüzumlu vesaiki tevdi etmekle mükelleftir.
Rizikonun Gerçeklemesini Müteakip Mukavelenin Durumu

Madde 14- Sigortac veya sigorta ettiren tazminat tediyesini gerektiren bir kazay müteakip sigorta mukavelesini ilememi günler için, fesih hakkn haizdir. Fesih hakk tazminatn tediye edildii günden sonra kullanlamaz.

Mukaveleyi sigortac feshettii takdirde sigorta, fesih ihbarnn postaya verildii tarihten itibaren onbe gün sonra öleyin saat 12.00'de sona erer ve ilememi günlerin primleri, gün esasna göre, sigorta ettirene iade olunur.

Mukaveleyi sigorta ettiren feshettii takdirde, sigorta feshin ihbarile hükümden düer ve ilememi günlere ait primler iade olunmaz.

 

Tazminatn Tesbit ekli

Madde 15 -

1) Bu poliçe gereince ödenecek tazminatn miktar evvelemirde taraflar arasnda uyuularak tesbit olunur.

2) Taraflar uyuamadklar takdirde tazminat miktar gerek vefat, daimi maluliyet ve çalmaktan muvakkaten mahrumiyet hallerinin sebepleri, gerekse maluliyetin derecesi ve gündelik tazminat veya tedavi masraflar gibi tazminat miktarnn tesbitine müessir maddi unsurlar gözönünde bulundurulmak suretile hakem bilirkii marifetile tesbit edilir.

a) Taraflardan her biri kendi hakem bilirkiisini tayin ve irac ve bu iki hakem bilirkii tesbit muamelesine balamadan evvel, uyuamadklar hususlar hakknda kat'i kararlar ittihaz için ve selahiyeti buna münhasr olmak üzere tayinlerinden en geç yedi gün içinde üçüncü bir hakem bilirkii seçerler.
b) Taraflardan biri dier tarafça yaplan tebliden itibaren 15 gün içinde hakem bilirkii tayin etmezse, yahut taraflarn hakem bilirkiileri üçüncü hakem bilirkiinin intihab hususunda 7 gün zarfnda ittifak edemezlerse ikinci tarafn hakem bilirkiisi veya üçüncü hakem bilirkii ilk müracaatta bulunan tarafn talebi üzerine, 19'ncu madde gereince selahiyetli mahkeme tarafndan tayin edilir.
c) Sigortal hakem bilirkiisini tayinden sonra vefat ettii takdirde dahi hakem bilirkii vazifesinin intacna kadar selahiyetli kalr.
d) Hakem bilirkiilerden birinin vefat, istifas veya reddi halinde yenisini tayin selahiyeti, hakem bilirkiisi vefat veya istifa etmi veya reddedilmi olan tarafa aittir. Üçüncü hakem bilirkiinin vefat, istifas veya reddi halinde de yenisinin intihab selahiyeti evvelemirde taraf hakem bilirkiilerine aittir. Bu selahiyetler (a) ve (b) bendleri hükümleri dairesinde ku1lanlr.
e) Taraflar uyutuklar takdirde tesbit muamelesini tek hakem bilirkiiye dahi yaptrabilirler.
f) Taraflardan her biri kendi hakem bilirkiisinin ücret ve masraflarn öder, üçüncü hakem bilirkiinin veya tek hakem bilirkiinin ücret ve masraflar taraflar arasnda yar yarya taksim olunur.
g) Hakem bilirkii heyeti veya tek hakem bilirkii tetkikatn icrada Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun hükümleri ile bal olmayp mutlak surette serbesttir.
h) Hakem bilirkii kararlarna ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hakem kararlarna ait itiraz sebeplerine istinaden veya kararn aikar bir surette fenne veya hüsnüniyet kaidelerine aykr olmas halinde kararn teblii tarihinden itibaren 15 gün içerisinde selahiyetli Asliye Mahkemesinde itiraz olunabilir.

3) Hakem bilirkii heyetinin veya tek hakem bilirkiinin verecei karar taraflar için kat'i ve nihai mahiyeti haizdir.

4) Tazminat miktar taraflar arasnda uyuularak veya hakem bilirkiiler tarafndan tesbit edilmedikçe tazminatn ödenmesi için sigortacdan bir guna mütalebatta bulunulamaz.

Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 16-Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle ödenmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en geç poliçenin teslimi karlnda ödenmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadkça, prim veya peinat ödenmedii takdirde poliçe teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazlr. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde peinatn, sigorta poliçesinin teslim edildii günün bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer ve prim borcunu temerrüde dütüü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemedii takdirde sigorta sözlemesi hiç bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur. Prim ödenmemi olmasna ramen poliçenin teslimi ile sigortacnn mesuliyetinin balayacann kararlatrld hallerde, bu bir aylk sürenin ilk 15 gününde sigortacnn sorumluluu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman, miktar ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar poliçe üzerine yazlr veya poliçe ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde dütüü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemedii takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gerçeklememesi kaydyla, teminatn durduu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduu yerden devam eder .Sigorta teminatnn durduu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözlemesi hiç bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur.

Poliçenin ön yüzüne yazlmas kaydyla, rizikonun gerçeklemesiyle henüz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn ödemekle yükümlü olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir .

Bu madde uyarnca sigorta sözlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii süreye tekabül eden prim gün esas üzerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

 

dare Masrafi ile Vergi, Resim ve Harçlar

Madde 17- Sigorta primlerine, sigorta bedeline ve poliçeye müteallik olarak halen mevcut veya ilerde vaz olunacak vergi, resim ve harçlarla poliçede gösterilen idare masraf sigorta ettirene aittir.

 

kametgah

Madde 18- Sigortann akdinde sigorta ettiren tarafndan beyan edilen ikametgah adresi poliçeye dercedilir. Sigorta ettiren ikametgahn deitirdii takdirde bunu derhal taahhütlü mektupla sigortacya bildirmeye mecburdur. Aksi takdirde sigortac tarafndan yaplacak tebligatn sigorta ettirene ulamam olmasndan doacak bütün neticelerden sigorta ettiren mes'uldür.

 

Selahiyetli Mahkeme

Madde 19 -Selahiyetli mahkeme, davann sigorta ettiren tarafndan ikamesi halinde sigortacnn merkezinin veya poliçeyi tanzim eden acentenin, sigortac tarafndan ikame edilmesi halinde ise sigorta ettirenin 18'nci maddede zikri geçen ikametgahnn bulunduu mahal mahkemesidir.

 

Mürürü Zaman

Madde 20- Sigorta mukavelesinden doan bütün mutalebeler iki ylda mürürü zamana urar.
 

 

Son Düzenleme Tarihi: 1 Temmuz 2006