Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlar

Yaymland Resmi Gazete: 16 Mart 2006 tarihli ve 26110

 

A. SGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortann Konusu

Bu sigorta sözlemesi ile sigortalnn poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek snrlar çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doan ve sorumluluk hükümleri uyarnca tazmini sözleme süresi içinde ya da sonrasnda talep edilen zararlara kar veya

b) Sözleme yaplmadan önce veya sözleme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleme süresi içinde sigortalya kar doabilecek taleplere kar

sözlemede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek ekilde sözleme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek ekilde de sözleme yapabilir.

A.2. Sigortann Corafi Snr

Bu sigorta, sigortalnn Türkiye Cumhuriyeti snrlar içinde ifa ettii mesleki faaliyetler için geçerlidir; Ancak, taraflar sigortalnn yurtdnda yürütecei mesleki faaliyetlerin de sigorta kapsamna alnmasn kararlatrabilir.

A.3. Teminat Dnda Kalan Haller

Aadaki hâller teminat kapsam dndadr:

a) Sigortalnn, poliçede belirlenmi ve snrlar hukuk kurallar ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dndaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,

b) Mesleki faaliyetin ifas srasnda sigortal tarafndan kasten sebep olunan her tür olay ile davranlar;

c) Sigortal veya çaltrd kiilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altnda bulunmas sonucunda meydana gelen olaylar.

A.4 Aksine Sözleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler

A.4.1 Aksine Sözleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Haller

a) Herhangi bir bilgisayar esasl veya elektronik ortamda saklanabilir, yazl, baslm veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir ekilde) tekrar çoaltlm olsun veya olmasn her tür belge kayb veya sigortalnn bakm, gözetim ve kontrolüne verilmi bilgi ve malzemenin kayb veya imha edilmesi;

b) Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açlan tazminat davalar ve tahkim;

c) Her türlü haksz rekabet.

A.4.2 Aksine Sözleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Tazminat Talepleri

a) Her tür patent, telif hakk ile ticaret unvan, marka ve benzeri fikrî mülkiyet hak ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri;

b) Sigortalnn mesleki faaliyeti ifas srasnda anne, baba, karde, e ve çocuklarna kar sorumluluundan doan tazminat talepleri;

c) Her türlü çevre kirliliinden dorudan veya dolayl olarak doan sorumluluklar nedeniyle yaplan tazminat talepleri;

d) Nitelii ne olursa olsun aadaki hâllerden dorudan veya dolayl olarak kaynaklanacak tazminat talepleri:

aa) Herhangi bir nükleer yakttan veya nükleer yaktn yanmas sonucu meydana gelen nükleer atklardan kaynaklanan iyonize nmlar veya kirlilik,
bb) Radyoaktif, zehirli, patlayc veya herhangi bir patlayc nükleer bileim veya bunun nükleer birparçasnn tehlikeli özellikleri,
cc) Diethylstilbesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin varlndan, üretiminden, elleçlenmesinden, ilenmesinden, sat, datm, depolama, braklma veya kullanmndan kaynaklanan her tür hastalk (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri.

e) Bir sözlemenin ifasna veya özel bir anlamaya dayanp, sigortalnn yasal sorumluluk ölçüsünü aan her tür talepleri;

f) Manevi tazminat talepleri.

A.4.3 Aksine Sözleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Ödemeler

a) darî ve adlî para cezalar dahil her tür ceza ve cezai artlar;

b) Sigortalnn iflasna bal olarak ortaya çkabilecek her tür zarar;

c) Sigortalnn aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan doan dier bilumum masraflar.

A.5. Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça, Türkiye saati ile ölen saat 12.00’de balar ve ölen saat 12.00’de sona erer.

B. ZARAR VE TAZMNAT

B.1. Rizikonun Gerçeklemesi

Sözlemenin;
- A.1.’in (a) bendinde belirtilen ekilde yaplmas hâlinde, sigortalnn, sözleme süresi içinde yürüttüü mesleki faaliyeti dolaysyla, gerek sözleme dönemi gerekse sözlemenin bitiminden itibaren iki yl içinde bakalarnn zarara uramas sonucunda,
- A.1.’in (b) bendinde belirtilen ekilde yaplmas hâlindebir yldan az olmamak kaydyla sözleme yaplmasndan önce veya sözleme yürürlükteyken meydana gelen olaya bal olarak;

a) Sigortacnn bilgisi ve yazl muvafakat dahilinde olmak kouluyla sigortal tarafndan ödeme yaplmas veya,

b) Sigortacnn, sigortalya ayrca hukuki yardmda bulunmay da üstlendii mesleki sorumluluk sigortalarnda, tebligat ile davann veya hukuki takibin örenilmesiyle,

c) Zararn gerçekletiinin ve bu zararn sigortalnn sorumluluundan kaynaklandnn mahkeme tarafndan karar altna alnmas hallerinde

riziko gerçeklemi olur.

B.2. Rizikoya likin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalnn Yükümlülükleri

Sigortal ve sigorta ettiren, aadaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Haberdar olduu andan itibaren rizikonun gerçekletiini, be gün içinde sigortacya ihbar etmek,

b) Sigorta sözlemesi yokmu gibi gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac tarafndan verilecek makul talimatlara uymak,

c) Sigortacnn talebi üzerine, olayn ve zararn nedeni ile hangi hâl ve artlar altnda gerçekletiini ve sonuçlarn tespiti, tazminat yükümlülüü ve miktar ile rücu hakknn kullanlmasna yararl, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,

d) Sigortacnn yazl onay olmadkça, sorumluluu veya tazminat talebini ksmen veya tamamen kabul etmemek, ödeme taahhüdünde bulunmamak, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamak;

e) Zarardan dolay, dava yolu ile veya baka yollarla bir tazminat talebi karsnda kald veya aleyhine cezai kovuturmaya geçildii hâllerde, durumdan sigortacy derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuturmaya ilikin olarak alm olduu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacya vermek,

f) Sigorta konusu ile ilgili baka sigorta sözlemesi varsa bunlar sigortacya bildirmek.

B.3. Tazminat ve Ödenmesi

Rizikonun gerçeklemesi hâlinde, özel durumlar hariç olmak üzere, hangi belgelerin istenilecei poliçe ekinde açk ve anlalr ekilde yer almak zorundadr. Sigortac, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara ilikin tespit tutanan veya bilirkii raporunu ve poliçe ekinde de yer alan dier gerekli belgeleri eksiksiz olarak irketin merkez veya kurulularna ilettii tarihten itibaren on be i günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayp sözlemeye aykr olmayan zararlara ilikin tazminat öder.

B.4. Halefiyet

Sigortac, ödedii tazminat tutarnca, hukuken sigortalnn yerine geçer.

C. ÇETL HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacnn Sorumluluunun Balamas

Sigortacnn sorumluluu, primin tamamnn veya taksitle ödenmesi kararlatrlm ise ilk taksidin poliçenin tesliminde ödenmesi ile balar. Aksi kararlatrlmadkça, primin tamamnn veya ilk taksidin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu art poliçeye yazlr.
Prim ödemede temerrüde düülmesi hâlinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanr.

C.2. Sigortal veSigorta Ettirenin Sözleme Yapld Srada Beyan Yükümlülüü

Sigortac sigorta sözlemesini, sigorta ettirenin veya bilgisinin olmas durumunda sigortalnn beyan ve varsa teklifname ve eklerinde yazl sorulara verdii cevaplara dayanarak yapar.

Sigortal ve sigorta ettirenin beyan yanl veya eksik ise ve bu durum, sigortacnn sözlemeyi yapmamas veya daha ar artlarla yapmasna neden oluyorsa, sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeden cayabilir veya sözlemeyi yürürlükte tutarak ayn süre içinde prim farkn talep edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gün içinde bildirmedii takdirde sözlemeden caylm olur. Ancak, prim farknn kabul edilmemesi nedeniyle sözlemeden caylmas, sigortacnn gerçee aykr veya eksik beyan örendii tarihten itibaren bir aylk süre içinde gerçeklemek durumundadr.

Sigortal vesigorta ettirenin kastl davrandnn anlalmas hâlinde sigortac, sözlemeden cayabilir ve gün esasna dayanarak hesap edilen prime hak kazanr.

C.3. Sözlemenin Devam Srasndaki Beyan Yükümlülüü

Sözlemenin devam srasnda sigortacnn izni olmadan rizikoya etki edici nitelikte deiiklik yaplmas hâlinde sigorta ettiren veya sigortal durumu sekiz gün içinde sigortacya bildirmekle yükümlüdür.

Durumun sigortac tarafndan örenilmesinden sonra, deiiklik, sigortacnn sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hâllerden ise sigortac, sekiz gün içinde sözlemeyi fesheder veya prim farkn talep etmek suretiyle sözlemeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gün içinde bildirmedii takdirde sözleme feshedilmi olur.

Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Süresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk düer.

Rizikodaki deiiklii örenen sigortac, sigorta hükmünün devamna raz olduunu gösteren bir harekette bulunursa fesih ve prim talep hakk düer.

Deiiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasn gerektirir hâllerden ise; sigortac, bu deiikliin yapld tarihten sözlemenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasna göre hesap edilecek prim farkn sigorta ettirene geri verir.

Sigortacnn sözlemeyi bu deiiklere göre yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hâllerde:

a) Sigortac durumu örenmeden önce,

b) Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei süre içinde,

c) Fesih ihbarnn hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, riziko gerçekleirse, sigortac, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana göre öder.

C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalnn Durumu

Bu genel artlarda düzenlenen sigorta ettirenin borç ve yükümlülüklerinin sigortal tarafndan veya sigortalya yüklenen yükümlülüklerin sigorta ettiren tarafndan yerine getirilmesi hâllerinde, borç ve yükümlülükler, ifa edilmi saylr. Ancak sigortacnn srf bu nedenle durumunun arlatn ileri sürerek itiraz etme hakk sakldr.

C.5. Tebli ve hbarlar

Sigortalnn ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk eden acenteye yaplr.
Sigortacnn bildirimleri de sigortalya kar yaplacaksa sigortalnn, sigorta ettirene kar yaplacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yaplr.

Taraflara imza karl elden verilen mektup veya telgrafla yaplan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Güvenli elektronik imza kullanlarak elektronik ortamda yaplan ve sigortacya, sigortalya ve sigorta ettirene ulat kantlanabilen bildirimler de geçerli saylr.

C.6. Mesleki Faaliyete Son Verilmesi

Poliçede tanmlanan mesleki faaliyete son verilmesi hâlinde sigorta sözlemesi sona erer ve ilemeyen günlere ait prim sigorta ettirene iade edilir.

C.7. Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac ve sigortac adna hareket edenler bu sözlemenin yaplmas dolaysyla sigortalya ve sigorta ettirene ilikin örenecei srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

C.8. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözlemesinden doan anlamazlklar nedeniyle sigortac aleyhine açlacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketinin merkezinin veya sigorta sözlemesine araclk yapan acentenin ikametgahnn bulunduu yerdeki, sigortal veyasigorta ettiren aleyhine açlacak davalarda ise davalnn ikametgahnn bulunduu yerdeki mahkemedir.

C.9. Zaman am

Sigorta sözlemesinden doan bütün talepler iki ylda zaman amna urar.

C.10. Klozlar ve Özel artlar

Bu genel artlarn eki niteliindeki klozlar genel artlara göre özel düzenlemeler içerebilir.
Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalnn aleyhine olmamak üzere özel artlar kararlatrabilir.

KLOZLAR

MESLEK SORUMLULUK SGORTASI GENEL ARTLARI
HEKM MESLEK SORUMLULUK SGORTASI KLOZU

I. Kapsam
16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlarna bal olarak verilen bu kloz ile sigortac, sözlemedeki artlara tabi olmak kayd ile sigortalnn poliçede konusu belirlenmi mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduu zarar dolaysyla ödemek zorunda kald veya kalaca tazminat tutarlar ile kararlatrlmsa yarglama giderleri ve avukatlk ücretlerini poliçede yazl limitler dahilinde temin eder.
Her tür manevi tazminat talepleri, poliçede belirlenen teminat limitlerinin içinde kalmak ve bu teminat limitinin en fazla % 50’si ile snrl olmak kaydyla teminat kapsamndadr.
Sigortacnn, teminat verdii dönem içinde karlat tüm taleplerle ilgili sorumluluu poliçede belirtilen tazminat limitini aamaz.

II. Teminat Dnda Kalan Tazminat Talepleri
Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlar’nn “A.3. Teminat dnda Kalan Haller” maddesinde yer alan düzenlemeler sakl kalmak kaydyla;
1. Ruhsatl bir salk kurum veya kuruluunda ve acil haller dnda yaplmad ve usulünce yetki verilmi bir anestezi uzman gözetimi altnda olmad sürece, di hekimleri ve cerrahlar tarafndan genel anestezi uygulanmasndan kaynaklanan tazminat talepleri,
2. lk yardm ve acil müdahale hariç olmak üzere, meslekten geçici yasaklanlan dönem içinde verilen her tür tedavi ve salk hizmetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
3. lk yardm veya acil yardm hizmetlerinin sunulduu yerlerde, yeterli ve gerekli ekipman ile teçhizatn sigortalnn kiisel kusuru ile bulundurulmamasndan kaynaklanan tazminat talepleri,
4. Tbbi amaçl kullanm dnda, radyoaktif, zehirli, patlayc veya herhangi bir patlayc nükleer bileim veya bunun nükleer bir parçasnn tehlikeli özellikleri sebebiyle talep edilen tazminat talepleri,
5. Tbbi amaçl kullanm dnda, diethylstibesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin kullanmndan kaynaklanan her tür hastalk (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri,
teminat dndadr.

III. Ek Sözleme ile Teminat Altna Alnabilecek Tazminat Talepleri ve Ödemeler
Manevi tazminata ilikin düzenleme haricinde Mesleki Sorumluluk sigortas Genel artlar’nn “A.4. Aksine Sözleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler” maddesi sakl kalmak kaydyla;
1. Genetik mühendislii uygulamalarndan kaynaklanan tazminat talepleri,
2. Her türlü deney veya aratrmalardan doan tazminat talepleri,
3. Her tür kan bankas faaliyeti neticesinde dorudan veya dolayl olarak meydana gelen tazminat talepleri,
4. Tan veya tedavi amac olmakszn yaplan bütün tbbi müdahaleler ile plastik cerrahlarn güzelletirme amaçl yaptklar her tür estetik ameliyattan kaynaklanan tazminat talepleri,
5. Üremeye yardmc (ksrlk tedavisi) ya da üremeyi önleyici (ksrlatrc tedavi) her tür salk hizmetinden kaynaklanan tazminat talepleri,
6. Sigortalnn fiillerinden sorumlu olduu kiilerin kastl hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,
7. AIDS veya onun patojenleri ya da hepatit A, B veya C’ye bal olabilecek yahut onlardan kaynaklanan veya onlarn katklar ile oluan her türlü zarar ile bunlar sonucu ortaya çkan ruhsal rahatszlklara bal tazminat talepleri,
8. nsan ve hayvan organlar, kanlar, hücreleri, her türlü ifrazat, türevleri, genleri, biosentez ve ilgili mamüllerin denenmesi, deitirilmesi, elde edilmesi, kazanlmas, hazrlanmas, ilenmesi, elden geçirilmesi, datm, depolanmas, ikame edilmesi, kullanlmasndan kaynaklanan tazminat talepleri,
9. Sigortalya, bir salk kurumunda yönetici veya iletici olmas nedeniyle yöneltilen tazminat talepleri,
aksine sözleme yoksa teminat dndadr.

MESLEK SORUMLULUK SGORTASI GENEL ARTLARI
SERBEST MUHASEBEC, SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVR VE
YEMNL MAL MÜAVR MESLEK SORUMLULUK SGORTASI KLOZU

I. Kapsam
16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlarna bal olarak verilen bu kloz ile sigortac, sözlemedeki artlara tabi olmak kayd ile sigortalnn poliçede belirlenmi mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduu zarar dolaysyla ödeyecei tazminat tutarlar ile kararlatrlmsa;
a) Yarglama giderleri ve avukatlk ücretlerini,
b) Sigortalnn müteselsil sorumluluk gerei ödeyecei SSK primi, vergi, vergi cezas, gecikme zamm ve gecikme faizini,
poliçede yazl limitler dahilinde temin eder.
Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlar’nn "B.1. Rizikonun Gerçeklemesi" maddesinde iki yl olarak belirlenen süre, bu kloz kapsamndaki mesleki faaliyet için be yl olarak uygulanr. Ancak, taraflar daha uzun bir süre kararlatrabilir.

II. Teminat Dnda Kalan Haller
Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlar’nn "A.3. Teminat Dnda Kalan Haller" maddesinde yer alan düzenlemeler sakl kalmak kaydyla, ticari veya endüstriyel srlarn saklanmamas veya kötüye kullanlmas sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dndadr.

III. Aksine Sözleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Tazminat Talepleri
Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlar’nn "A.4 Aksine Sözleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesinde yer alan düzenlemeler sakl kalmak kaydyla;
1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuat dndaki kanunlar çerçevesinde yaplabilecek tazminat talepleri,
2. Sigortalnn fiillerinden sorumlu olduu kiilerin kastl hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,
3. Yasal belgelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlanmamasndan kaynaklanan tazminat talepleri,
4. Yazlm veya donanmla ilgili her türlü görü veya tavsiyeden kaynaklanan tazminat talepleri,
5. Sigortalnn yedi emin veya benzeri sair bir sfatla yürüttüü faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri,
aksine sözleme yoksa teminat dndadr.

MESLEK SORUMLULUK SGORTASI GENEL ARTLARI
AVUKATLIK MESLEK SORUMLULUK SGORTASI KLOZU

I. Kapsam
16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayl Resmî Gazete'de yaymlanan Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlarna bal olarak verilen bu kloz ile sigortac, sözlemedeki artlara tabi olmak kayd ile sigortalnn poliçede konusu belirlenmi mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gerei gibi yapmamasndan, müvekkiline kar özen borcunu yerine getirmemesinden veya dier kusurlu davranlarndan doan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kald veya kalaca tazminat tutarlar ile kararlatrlmsa yarglama giderleri ve avukatlk ücretlerini poliçede yazl limitler dahilinde temin eder.

II. Teminat Dnda Kalan Haller
Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlar'nn "A.3. Teminat Dnda Kalan Haller" maddesinde yer alan düzenlemeler sakl kalmak kaydyla, müvekkille balantl srlarn saklanmamas veya kötüye kullanlmas sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dndadr.

III. Ek Sözleme ile Teminat Altna Alnabilecek Tazminat Talepleri
Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlar'nn "A.4 Aksine Sözleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesinde yer alan düzenlemeler sakl kalmak kaydyla;
1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuat dndaki kanunlar çerçevesinde yaplabilecek tazminat talepleri,
2. Sigortalnn fiillerinden sorumlu olduu kiilerin kastl hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,
3. Yabanc mevzuatn yanl yorumlanmas veya uygulanmas ya da bunlara uyulmamasndan kaynaklanan tazminat talepleri,
aksine sözleme yoksa teminat dndadr.

MESLEK SORUMLULUK SGORTASI GENEL ARTLARI
SGORTA ACENTELER MESLEK SORUMLULUK SGORTASI KLOZU

Yaymland Resmi Gazete: 01.06.2010 - 27598
I - Kapsam
16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayl Resmî Gazete'de yaymlanan Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlarna bal olarak verilen bu kloz ile sigortac, sözlemedeki artlara tabi olmak kayd ile sigorta acentesinin mesleki faaliyeti sonucu neden olduu zarar dolaysyla ödeyecei tazminat tutarlar ile kararlatrlmsa yarglama giderleri ve avukatlk ücretlerini poliçede yazl limitler dahilinde temin eder.

II - Teminat Dnda Kalan Tazminat Talepleri
Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlar'nn "A.3 Teminat Dnda Kalan Haller" maddesinde yer alan düzenlemeler sakl kalmak kaydyla;
1 - Mesleki srlarn saklanmamas veya kötüye kullanlmas nedeniyle ortaya çkabilecek zararlara ilikin tazminat talepleri,
2 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii nezdinde oluturulan Levhaya kaytl olmakszn veya 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayl Sigortaclk Kanunu'nun 27 nci maddesi uyarnca meslekten geçici olarak çkarld süre içinde yürütülen acentelik faaliyetleri nedeniyle doan zararlara ilikin tazminat talepleri,
teminat dndadr.

III - Aksine Sözleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Tazminat Talepleri
Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlar'nn "A.4 Aksine Sözleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesinde yer alan düzenlemeler sakl kalmak kaydyla, sigortal tarafndan, ortaklarna, bal irketlere ve grup irketlerine verilen acentelik hizmetlerinden doan tazminat talepleri aksine sözleme yoksa teminat dndadr.

 

Son Güncelleme Tarihi 01.06.2010