Salk Sigortas Genel artlar

Madde 1- bu sigorta, sigortallarn sigorta süresi içinde hastalanmalar ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmalar halinde tedavileri için gerekli masraflar ile varsa gündelik tazminatlar, bu genel artlarla varsa özel artlar çerçevesinde, poliçede yazl meblalara kadar temin eder.

Teminat D Kalan Haller

Madde 2- Aadaki haller nedeniyle sigortallarn sigorta süresi içinde hastalanmalar ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmalar teminat dnda kalr.
a) Harp veya harp niteliindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doan iç kargaalklar,
b) Cürüm ilemek veya cürme teebbüs,
c) Tehlikede bulunan kiileri ve mallar kurtarmak hali müstesna, sigortalnn kendisini bile bile ar bir tehlikeye maruz brakacak hareketlerde bulunmas,
d) Esrar, eroin gibi uyuturucularn kullanm,
e) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanm veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin aça çkmasna neden olacak her türlü saldr ve sabotaj,
f) 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj sonucunda oluan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulama veya zehirlenmeler nedeniyle oluacak bütün zararlar.
g) Sigortalnn intihara teebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalk veya yaralanma halleri ile,
h) Poliçe özel artlarnda düzenlenecek sair teminat d haller.

Aksine Sözleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Haller

Madde 3 – Aksine sözleme yoksa, aadaki haller nedeniyle sigortallarn sigorta süresi içinde hastalanmalar ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmalar sigorta teminat dndadr:

a) Deprem, sel, yanarda püskürmesi ve yer kaymas.

b) 2 nci maddenin (f) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler.

Sigortann Corafi Snr

Madde 4- Sigortann corafi snrlar poliçede belirtilecektir .

Sigortann Balangc ve Sonu

Madde 5- Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça, Türkiye saati ile öleyin saat 12.00'de balar ve öleyin saat 12.00'de sona erer.

Sigorta Ettirenin Sözleme Yaplrken Beyan Yükümlülüü

Madde 6- Sigortac bu sigortay sigorta ettirenin teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazl beyanna dayanarak kabul etmitir.
Sigorta ettiren/sigortal teklifname ve bunu tamam1ayc belgelerde kendisine sorulan sorulara doru cevap vermek ve rizikonun konusunu tekil eden, rizikonun takdirine etkili olacak hususlardan kendisince bilinenleri de beyan etmekle yükümlüdür. Sigorta ettirenin/sigortalnn beyan gerçee aykr veya eksikse, sigortacnn sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek hallerde;
a) Sigorta ettirenin/sigortalnn kasd varsa, sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeden cayabilir ve riziko gerçeklemi ise sigortalya tazminat ödemez.
Cayma halinde sigortac prime hak kazanr.
b) Sigorta ettirenin/sigortalnn kasd bulunmaz ise, sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeyi fesheder veya prim farkn almak suretiyle sözlemeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren/sigortal talep edilen prim farkn kabul etmediini 8 gün içinde bildirdii takdirde sözleme feshedilmi olur. Sigortac tarafnda iadeli tahhütlü mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigorta ettirenin/sigortalnn tebellu tarihin takip eden beinci i günü saat 12.00'de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
c) Cayma, fesih veya prim farkn isteme hakk, süresinde kullanlmad takdirde düer.
d) Sigorta ettirenin/sigortalnn kasd bulunmad takdirde riziko:
1- Sigortac durumu örenmeden önce veya,
2- Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei süre içinde veyahut,
3- Bu ihbarn hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleirse, sigortac tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki oran dairesinde tazminattan indirim yapar.

Sigorta Süresi çinde hbar Yükümlülüü

Madde 7- Sözlemenin yaplmasndan sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan hususlar deitii takdirde sigorta ettiren en geç 8 gün içinde durumu sigortacya ihbarla yükümlüdür.
Sigortac, deiiklii örendii tarihten itibaren, bu deiiklik, sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiriyorsa, 8 gün içinde;
1- sözlemeyi fesheder veya,
2- prim farkn istemek suretiyle sözlemeyi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren istenen prim farkn kabul etmediini 8 gün içinde bildirdii takdirde, sözleme feshedilmi olur.
Sigortac tarafndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigorta ettirenin tebellü tarihini takip eden beinci i günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Süresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn isteme hakk düer.
Deiiklii örenen sigortac, sekiz gün içinde sözlemeyi feshetmez veya sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözlemesinin aynen devamna raz olduunu gösteren bir harekette bulunursa, fesih veya prim farkn talep etme hakk düer.

Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Madde 8-Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle ödenmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en geç poliçenin teslimi karlnda ödenmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadkça, prim veya peinat ödenmedii takdirde poliçe teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazlr. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde peinatn, sigorta poliçesinin teslim edildii günün bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer ve prim borcunu temerrüde dütüü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemedii takdirde sigorta sözlemesi hiç bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur. Prim ödenmemi olmasna ramen poliçenin teslimi ile sigortacnn mesuliyetinin balayacann kararlatrld hallerde, bu bir aylk sürenin ilk 15 gününde sigortacnn sorumluluu devam eder.
Primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman, miktar ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar poliçe üzerine yazlr veya poliçe ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde dütüü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemedii takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gerçeklememesi kaydyla, teminatn durduu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduu yerden devam eder .Sigorta teminatnn durduu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözlemesi hiç bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur.
Poliçenin ön yüzüne yazlmas kaydyla, rizikonun gerçeklemesiyle henüz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn ödemekle yükümlü olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir .
Bu madde uyarnca sigorta sözlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii süreye tekabül eden prim gün esas üzerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

Rizikonun Gerçeklemesi Halinde Sigortalnn Yükümlülükleri

Madde 9- A) Rizikonun gerçekletiinin ihbar:
- Sigorta ettiren/sigortal rizikonun gerçekletiini örendii veya her halükarda haber vermeye muktedir olduklar tarihten itibaren sekiz gün içinde sigortacya yaz ile bildirmeye mecburdur.
- Sigorta ettiren/sigortal sözkonusu ihbarda kazann veya hastaln yerini, tarihini, nedenlerini bildirmek ve ayrca tedaviyi yapan hekimden kaza veya hastaln durumu ile bunun muhtemel sonuçlarn gösteren bir rapor alarak sigortacya göndermekle yükümlüdür.
B) Tedaviye balama ve gerekli önlemleri alma:
Kaza veya hastal müteakip derhal tedaviye balanmas, yaral veya hastann iyilemesi için gereken önlemlerin alnmas arttr.
Sigortac her zaman kazazedeyi veya hastay muayene ve salk durumunu kontrol ettirmek hakkn haiz olup, bu muayene ve kontrollerin yaplmasna izin verilmesi zorunludur.
Kazazedenin veya hastann iyilemesi hakknda sigortacnn hekimi tarafndan yaplacak kaza veya hastalk sonuçlarn dorudan etkileyecek tavsiyelere uyulmas da arttr.
Yukarda (A) ve (B) paragraflarnda belirtilen yükümlülükler;
a) Kasden yerine getirilmedii takdirde poliçeden doan haklar kaybolur.
b) Kusur sonucunda yerine getirilmedii ve bu nedenle kaza ve hastalk sonuçlar arlat takdirde sigortac arlaan ksmdan sorumlu olmaz.
C) Gerekli belgelerin teslimi
Sigorta ettiren veya sigortal kaza veya hastalk sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarn gösteren belgelerin asllarn, veya asllarndan üpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastanece doldurulacak irket ihbar ve tedavi formlar ekinde teslim etmekle yükümlüdür.

Masraflarn Tesbiti

Madde 10- bu sigorta, teminat altna alnan rizikolarn gerçeklemesi nedeniyle sigorta ettirenin varsa gündelik tazminat ile yapm bulunduu masraflar da poliçede yazl limitlere kadar temin eder.
Sigortac aada yazl durumlarda yaplan masraflarla ilgili istekleri karlamaz.
a) in gerei yaplmamas gereken masraflar ile özel bir anlamaya dayanarak ve makul miktar aan talepler,
b) Sigorta özel artlarna aykr masraf talepleri,
Taraflar masraf miktar üzerinde uyuamadklar takdirde, masraf miktar varsa hekimlerin meslek kurulular tarafndan belirlenecek yoksa uzman kiiler arasndan seçilecek ve hakem-bilirkii diye adlandrlan kiiler tarafndan aadaki hükümlere tabi olmak üzere tesbit edilir.
a) ki taraf (b) fkrasna göre tek hakem-bilirkii seçiminde anlaamadklar takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle dier tarafa bildirir. Taraflar hakem-bilirkiileri tayinlerinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü tarafsz hakem-bilirkii seçerek bunu bir tutanakla tesbit ederler. Üçüncü hakem-bilirkii ancak taraf hakem-bilirkiilerinin anlaamadklar hususlarda snrlar içerisinde kalmak ve bu kapsam içinde olmak kaydyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkii kararn ayr bir rapor halinde verebilecei gibi, dier hakem-bilirkiilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkii raporlar taraflara ayn zamanda tebli edilir.
b) Taraflardan herhangi biri dier tarafça yaplan tebliden itibaren 15 gün içerisinde hakem-bilirkiisini tayin etmez, yahut taraf hakem-bilirkiileri üçüncü hakem-bilirkiisinin seçimi hususunda yedi gün içerisinde anlaamazlar ise, taraf hakem-bilirkiisi veya üçüncü hakem-bilirkii, taraflardan birinin talebi üzerine tedavi yerindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkeme bakan tarafndan tarafsz ve uzman kiiler arasndan seçilir.
c) Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiinin bu kii ister taraf hakem-bilirkiilerince, ister yetkili mahkeme bakan tarafndan seçilecek olsun sigortacnn veya sigortalnn ikamet ettii veya tedavinin yapld yer dndan seçilmesini isteme hakkn haizdirler ve bu istein yerine getirilmesi gereklidir.
d) Hakem-bilirkii ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, ayrlan hakem-bilirkii yerine yenisi ayn usule göre seçilir ve tesbit ilemine kald yerden devam edilir. Sigortalnn ölümü, tayin edilmi bulunan hakem-bilirkiinin görevini sona erdirmez.
htisas yokluu nedeniyle hakem-bilirkiilere yaplacak itiraz, bu kiilerin örenildii tarihten itibaren yedi gün içinde yaplmad takdirde itiraz hakk düer.
e) Hakem-bilirkiiler, masraf miktarnn tesbiti bakmndan gerekli görecekleri delilleri; kayt ve belgeleri isteyebilir ve tedavi yerinde incelemede bulunabilirler.
f) Hakem-bilirkii veya hakem-bilirkiiler, ya da üçüncü hakem-bilirkiinin masraf miktar hususunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar balar. Bir hakem-bilirkii kararna dayanmadan sigortacdan tazminat istenemez ve sigortacya dava edilemez.
Hakem-bilirkii ve kararlarna ancak, kararlarn açkca gerçek durumdan önemli ekilde farkl olduu anlalr ise itiraz edilebilir ve bunlann iptali raporun tebli tarihinden itibaren bir hafta içinde, tedavi yerinde ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
g) Taraflar tazminat miktar hususunda anlamadkça, alacak ancak hakem-bilirkii karar ile muaccel olur ve zaman am kesin raporun taraflara teblii tarihinden evvel ilemeye balamaz. Meer ki, hakem-bilirkiilerin tayini ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1292. maddesindeki ihbar süresi arasnda iki yllk süre geçmi olsun.
h) Taraflar kendi hakem-bilirkiilerinin ücret ve masraflarn öderler. Üçüncü hakem-bilirkiinin ücret ve masraflar taraflarca yar yarya ödenir.
) Masraf miktarnn tesbiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta deeri sorumluluunun balangc, hak düürücü ve hak azaltc nedenler hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve artlar ve bunlarn ileri sürülmesini etkilemez.

Tazminatn Sonuçlar ve Sigortacnn Halefiyet Hakk

Madde 11- Sigortac ödedii tedavi masraflar dolaysyla sorumlu üçüncü kiilere kar ödedii tutar kadar sigortalnn yerine geçer.

Müterek Sigorta

Madde 12- Tedavi masraflarnn birden fazla sigortac tarafndan temin edilmi olunmas halinde, bu masraflar sigortaclar arasnda teminatlar orannda paylalr.

Srlarn Sakl Tutulmas

Madde 13- Sigortac, sigorta ettiren/sigortal hakknda örenecei srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

Tebli ve hbarlar

Madde 14- Sigorta ettirenin ihbar ve teblileri sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye, noter araclyla veya yazl olarak yaplr.
Sigorta irketinin ihbar ve teblileri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin deimi olmas halinde ise sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye bildirilen son adresine ayn suretle yaplr.

Yetkili Mahkeme

Madde 15- Bu poliçeden doan uyumazlklar nedeniyle sigorta irketi aleyhine açlacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketi merkezinin veya sigorta sözlemesine araclk yapan acentenin ikametgahnn bulunduu veya hasarn ortaya çkt, sigorta irketi tarafndan açlacak davalarda ise, davalnn ikametgahnn bulunduu yerin ticaret davalarna bakmakla görevli mahkemesidir.

Zaman Am

Madde 16- Sigorta sözlemesinden doan bütün istemler iki yllk zaman amna tabidir.

Özel artlar

Madde 17- Poliçelere, bu genel artlara ve varsa bunlara ilikin klozlara aykr dümeyen özel artlar konulabilir.