Seyahat Ara Destek Sigortas Genel artlar

A -SGORTANIN KAPSAMI

 

A.1. Sigortann Konusu

Bu sigorta ile sigortac, sigortalnn karayolunda kullanlabilen motorlu arac ile daimi ikametgah adresi dndaki seyahati srasnda karlaabilecei kaza veya arza ya da sürücü ve yolcularn aniden hastalanmas veya kaza sonucu yaralanmas gibi seyahatini tamamlayabilmesine engel olan hallerde verilecek destek hizmetlerini temin eder.

A.2. Sigortann Corafi Snr

Bu sigorta Türkiye Cumhuriyeti snrlar içinde geçerlidir. Sigortann yurtdn da kapsamas durumunda, sigortann geçerli olduu ülkeler poliçenin ön yüzüne yazlr.

A.3. Teminatn Kapsam

Poliçede belirtilen aracn kaza veya arza nedeniyle seyrine devam edememesi veya sürücü ve yolcularn seyahate engel olacak ekilde aniden hastalanmas veya kaza sonucu yaralanmas durumunda aada belirtilen destek hizmetlerinden poliçede yazl olanlar poliçede belirtilen limitler ve artlar dahilinde salanr.

3.1. Aracn elektrik, elektronik veya mekanik bir arza veya bozulma sebebi ile hareket etmemesi durumunda teknik destek hizmeti,

3.2. Aracn çekilmesi, kurtarlmas veya tamir edilecei en yakn yere nakledilmesi ile araçta seyahat eden sürücü ve yolcularn yolculuklarna baka araçlarla devam edebilecekleri en yakn yere götürülmesi,

3.3. Araçta seyahat eden sürücü ve yolcularn aniden hastalanmas veya yaralanmas durumunda, en yakn salk kuruluuna ulatrlmas,

Poliçede belirtilmek kaydyla yukarda belirtilen teminatlar dnda ek teminatlar da verebilir.

Poliçe ile teminat altna alnan hizmetler sigortac veya sigortacnn hizmet ald poliçede belirtilen kii veya kurulular tarafndan yerine getirilir.

A.4. Ek Sözleme ile Teminat Altna Alnabilecek Hâller

Aadaki hâller sigorta teminatnn dndadr. Ancakbu hâller için destek hizmeti ek sözlemeyle poliçede belirtilen limitler dahilindeteminat altna alnabilir.

4.1. Sava, her türlü sava olaylar, istila, yabanc düman hareketleri, çarpma (sava ilan edilmi olsun veya olmasn), iç sava, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii inzibati ve askeri hareketler.

4.2. Herhangi bir nükleer yakttan veya nükleer yaktn yanmas sonucu nükleer atklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayc radyasyonlar veya radyo-aktivite bulamalar ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati tedbirler (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrm olayn da kapsar.).

4.3. Deprem, sel ve benzeri dier doal afetler.

4.4. Aracn kendi gücü ile girip çkaca düzenli (tarifeli) ve ruhsatl sefer yapan gemiler ve trenler dahil, kara, deniz, nehir ve havada tanmas srasnda, tayc vastann urayaca kazalar.

4.5. Poliçe kapsamnda salanan destek hizmetleri nedeniyle ortaya çkan zararlar.

A.5. Teminat Dnda Kalan Hâller

Aadaki hâller teminat kapsam dndadr.

  1. Kasko sigortas kapsamndaki tazminat talepleri,
  2. Karayollarnda seyahate uygun olmayan araçlar ile yaplan seyahatler için destek hizmeti,
  3. Kamu otoritesi tarafndan, hizmet verilmesine açkca izin verilmedii durumlar için destek hizmeti.

A.6. Muafiyetler

Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan zararlarn ya da zararn belli bir yüzdesinin sigortac tarafndan tazmin edilmeyecei kararlatrlabilir.
Bu ekilde belirlenen muafiyet oranlar veya tutarlar poliçeye yazlr.

A.7. Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça, Türkiye saati ile öleyin saat 12.00'de balar ve öleyin saat 12.00'de sona erer.

B – ZARAR VE TAZMNAT

 

B.1. Rizikonun Gerçeklemesi Halinde Sigortal ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Sigortal ve/veya sigorta ettiren, rizikonun gerçeklemesi halinde aadaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür.

1.1. Destek hizmetinin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri sigortacya vermek,

1.2. Rizikonun gerçekletiini örendii tarihten itibaren bildirim yaplmasn engelleyen mücbir sebepler dnda en geç 5 gün içinde durumu, irket ve/veya poliçe üzerinde belirtilen iletiim kanalna bildirmek,

1.3. Sigortacnn istei üzerine rizikonun gerçeklemesi nedenlerini ayrntl ekilde belirlemeye, zarar miktaryla delilleri saptamaya ve rücu hakknn kullanlmasna yararl, sigortal ve sigorta ettiren için salanmas mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacya vermek,

1.4. Tazminat yükümlülüü ve miktar ile rücu haklarnn saptanmas için sigortacnn veya yetkili kld temsilcilerinin sigorta kapsamnda yer alan eylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar aratrma ve incelemelere izin vermek,

1.5. Sigorta konusu ile ilgili bakaca sigorta sözlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek,

1.6. Sigorta sözlemesi yokmu gibi gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac tarafndan verilecek makul talimatlara uymak.

B.2. Rizikonun Gerçeklemesi Halinde Sigortacnn Yükümlülükleri

2.1. Bildirim

Sigortac, destek hizmetlerinin aralksz (7 gün 24 saat) verilmesi ve ihbarlarn güncel iletiim araçlar ile alnmas için gerekli alt yapy salamakla yükümlüdür.
Sigortac bu sigorta kapsamnda gerçeklemi bir risk sonucunda verecei destek hizmetini mücbir sebep hâlleri neticesinde gerçekletirememesi durumu hariç olmak üzere bildirimin kendisine yaplmasndan itibaren en geç 12 saat içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Talep edilen hizmetin poliçe kapsam dnda olmas durumunda ise en geç 12 saat içerisinde sigortaly bilgilendirmek zorundadr.

2.2. Tazminatn Ödenmesi

Herhangi bir talep halinde sigortacnn tazminat ödeme sorumluluu Türk Ticaret Kanunu, bu genel artlar ve ilgili sigorta sözlemesi hükümlerine göre saptanr. Sigortalanan menfaatler üzerinde birden çok sigorta varsa, sigortac tazminatn payna düen ksmn öder.
Sigortacya süresi içinde kasten ihbar yaplmam ve sigortac veya A.3 maddesine göre yetki verdii kii veya kurulularca salanmam destek hizmeti masraflar poliçe kapsamnda tazmin edilmez.

B.3. Zarar ve Tazminatn Sonuçlar

Poliçede aksi kararlatrlmadkça aracn çalnmas veya araçta tam hasar meydana gelmesi durumunda poliçe ile salanan destek teminat sona erer.
Bir tazminat ödemesinden sonra taraflar sigorta sözlemesini feshetme hakkna sahiptir. Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Sigortac, salad destek hizmet bedeli tutarnca hukuken sigortal yerine geçer. Sigorta ettiren ve sigortal, sigortacnn açabilecei davaya yararl ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermek zorundadr.
Destek hizmetinin verilmesinden sonra, destek hizmetinin verilmesine neden olan durumun teminat dnda kalan hâller kapsamnda olduu anlalrsa sigorta irketi sigorta ettirene rücu edebilir.

C -ÇETL HÜKÜMLER

 

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacnn Sorumluluunun Balamas

Sigortacnn sorumluluu, primin tamamnn veya taksitle ödenmesi kararlatrlm ise ilk taksitin poliçenin tesliminde ödenmesi ile balar. Aksi kararlatrlmadkça, primin tamamnn veya ilk taksitin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu art poliçeye yazlr.

Prim ödemede temerrüde düülmesi hâlinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanr.

C.2. Sigortal ve Sigorta Ettirenin Sözleme Yapld Srada Beyan Yükümlülüü

Sigortac sigorta sözlemesini, sigorta ettirenin veya bilgisinin olmas durumunda sigortalnn beyan,ve varsa teklifname ve eklerinde yazl sorulara verdii cevaplara dayanarak yapar.

Sigortal ve sigorta ettirenin beyan yanl veya eksik ise ve bu durum, sigortacnn sözlemeyi yapmamas veya daha ar artlarla yapmasna neden oluyorsa, sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeden cayabilir veya sözlemeyi yürürlükte tutarak ayn süre içinde prim farkn talep edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gün içinde bildirmedii takdirde sözlemeden caylm olur. Ancak, prim farknn kabul edilmemesi nedeniyle sözlemeden caylmas, sigortacnn gerçee aykr veya eksik beyan örendii tarihten itibaren bir aylk süre içinde gerçeklemek durumundadr.

Sigortal ve sigorta ettirenin kastl davrandnn anlalmas hâlinde sigortac, sözlemeden cayabilir ve gün esasna dayanarak hesap edilen prime hak kazanr.

C.3. Birden Çok Sigorta

Sigortalanan menfaatler üzerine sigorta ettiren ya da sigortal baka sigortaclarla ayn rizikolara kar ve ayn süreye rastlayan baka sigorta sözlemesi yapacak olursa bunu sigortacya derhal bildirmekle yükümlüdür.

C.4. Menfaat Sahibinin Deimesi

Sözleme süresi içinde, menfaat sahibinin deimesi halinde sigorta sözlemesi kendiliinden feshedilmi olur ve feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasna göre hesap edilir ve fazlas sigorta ettirene geri verilir.

C.5. Tebli ve hbarlar

Sigortalnn ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk eden acenteye yaplr.

Sigortacnn bildirimleri de sigortalya kar yaplacaksa sigortalnn, sigorta ettirene kar yaplacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yaplr.

Taraflara imza karl elden verilen mektup veya telgrafla yaplan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Güvenli elektronik imza kullanlarak elektronik ortamda yaplan ve sigortacya, sigortalya ve sigorta ettirene ulat kantlanabilen bildirimler de geçerli saylr.

C.6. Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac ve sigortac adna hareket edenler bu sözlemenin yaplmas dolaysyla sigorta ettirene ve sigortalya ait olarak örenecei srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludurlar.

C.7. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözlemesinden doan anlamazlklar nedeniyle sigortac aleyhine açlacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketinin merkezinin veya sigorta sözlemesine araclk yapan acentenin ikametgahnn bulunduu yerdeki, sigortal veya sigorta ettiren aleyhine açlacak davalarda ise davalnn ikametgahnn bulunduu yerdeki mahkemedir.

C.8. Zaman Am

Sigorta sözlemesinden doan bütün talepler iki ylda zaman amna urar.

C.9. Özel artlar

Sigorta sözlemesine bu genel artlara aykr olmamak ve sigortalnn aleyhine olmamak üzere özel artlar konulabilir.