Yangn Sigortas Genel artlar

Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

 

A- Sigortann Kapsam

 

A.l- Sigortann Kapsam

Bu sigorta ile yangnn, yldrmn, infilakn veya yangn ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortal mallarda dorudan neden olaca maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmutur.

A.2- Sigorta Bedelinin Kapsam

2.1- Tanmaz mallarda:
1.1- Aksine sözleme yoksa; binalarn dndaki bahçvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binalarn içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, yldrmlk, televizyon anteni gibi binay tamamlayan eyler ile temeller ve istinat duvarlar sigorta bedelinin kapsam içindedir.
1.2- Bahçe ve çevre duvarlar, rhtmlar, teraslar, iskeleler, çemeler, bina dndaki heykeller, sarnç ve havuzlar gibi eyler ancak poliçede belirtilmeleri kaydyla sigorta bedelinin kapsam içindedir.
1.3 Sigorta bedelinin tespitinde arsa kymeti dikkate alnmaz.
2.2- Tanr mallarda:
2.1- Sigortal yerlerde bulunan;
a) Sigortal eyler nitelikleri bakmndan madde veya gruplara ayrlm ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren,
b) Sigortal eylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmü ise bu bedele ilikin tanm içine giren,
her ey, poliçede ayrca belirtilmi olsun olmasn, ikame veya yeni satn alma dolaysyla sonradan girmi bulunsa dahi sigorta kapsam içindedir.
2.2- Aksine sözleme yoksa, yalnz sigorta ettirene ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaad kiiler ve çalanlarna ait eyler sigorta kapsam içindedir.
 

A.3- Ek Sözleme le Teminat Kapsamna Dahil Edilebilecek Haller ve Kayplar

3.1- Aadaki haller dolaysyla meydana gelen (yangn ve infilak ile yangn ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortal mallarda dorudan neden olaca zararlar da dahil olmak üzere) tüm zararlar sigorta teminatnn dndadr. Ancak ek sözleme ile bu genel artlara ve iliik klozlara göre bu teminat kapsam içine alnabilirler:
1.1- Grev, lokav, kargaalk, halk hareketleri
1.2- Terör
1.3- Deprem ve Yanarda Püskürmesi
3.2- Aadaki haller dolaysyla meydana gelen zararlar teminat kapsam dndadr. Ancak ek sözleme ile bu genel artlara ve iliik klozlara göre teminat kapsam içine alnabilir. Bununla birlikte, aadaki hallerin neden olduu yangn ve infilak ile yangn ve infilak sonucunda meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortal mallarda dorudan neden olaca maddi zararlar ek sözleme olmasa da teminat kapsam içindedir.
2.1- Kar arl
2.2- Sel ve su baskn
2.3- Yer kaymas
2.4- Frtna
2.5- Dahili su
2.6- Duman
2.7- Tat çarpmas
7.1- Kara Tatlar
7.2- Deniz Tatlar
7.3- Hava Tatlar
2.8- Kötü niyetli hareketler
3.3- Aada saylanlar teminat kapsam dndadr. Ancak, sigorta bedellerinin poliçede aynca belirtilmesi kaydyla ek sözleme ile teminat kapsam içine alnabilirler:
3.1- Sanat veya antikaclk bakmndan deeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazlar, heykeller, biblolar, kolleksiyonlar, hallar ve benzerleri.
3.2- Modeller, kalplar, plan ve krokiler, ihtira beratlar, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.
3.3- Nakit, hisse senedi ve tahvil, kymetli katlar, her çeit altn ve gümü ve bunlardan mamul ziynet eyas ve mücevherler ve sair kymetli madenler ve mamulleri, kymetli ta ve inciler ve benzerleri.
3.4- Deniz ve hava tatlan ile motorlu kara tatlan ve bunlarn yükleri. (Hareket hali hariç)
3.5- Emanet ve ariyet mallar.
3.6- Enkaz kaldrma masraflar.
3.7- Kira kayb ve intifadan mahrumiyet.
3.8- Yangn ve inflak mali sorumluluu. (Yangn ve infilak mali sorumluluu ek sözlemeyle bu genel artlara ve iliik kloza göre teminat kapsam içine alnabilir.)
3.9. Sigorta sözlemesiyle teminat altna alnan rizikolarn gerçeklemesi sonucunda dorudan veya dolayl olarak meydana gelen her türlü çevre kirlilii sebebiyle oluabilecek bütün zararlar.
 

A.4- Teminat Dnda Kalan Haller

Aadaki haller sigorta teminatnn dndadr:
4.1- Sava, her türlü sava olaylar, istila, yabanc düman hareketleri, çarpma (Sava ilan edilmi olsun olmasn), iç sava, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.
4.2- Herhangi bir nükleer yakttan veya nükleer yaktn yanmas sonucu nükleer artklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayc radyasyonlarn veya radyo-aktivite bulamalarnn ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrm olayn da kapsayacaktr.)
4.3- Kamu otoritesi tarafndan sigortal eyler üzerinde yaplacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.
4.4- Yangn çkarmakszn; sigortal eylerin kendi ayplarndan, mayalanmalarndan, kavrulmalarndan veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle uradklar zararlar.
4.5- Yangn çkarmakszn; sigortal eylerin ilenmek için veya baka faydal bir maksatla atee veya scakla tutulmasndan, ocak veya bunun gibi ate bulunan bir yere dümesinden veya atlmasndan veya elbise, çamar ve dier eya yankl gibi alev almakszn kavrulma veya yanmasndan veya stma, aydnlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunlarn benzerlerine temasndan doan zararlar.
4.6- Yangn çkarmakszn; elektrikle çalan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarnn elektrik cereyanna bal bulunduklar srada bu cereyan yüzünden ksa devre, topraklama, voltaj ini çklar ve bu yüzden snma ve endüksiyon cereyan gibi nedenlerle urayacaklar zararlar.
4.7- Alçak basnç sebebiyle kaplarn içeri doru çökmesi, yrtlmas ve sair ekilde deformasyonu, ypranmas ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortal cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar.
 

A.5- Eksik Sigorta

Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara urad andaki deerinden düük olduu takdirde, menfaatin bir ksmnn zarara uramas halinde sigortac, aksine sözleme bulunmadkça sigorta bedelinin sigorta deerine olan oran neden ibaretse zararn o kadarndan sorumludur.
Sigorta ettiren, sigorta sözlemesini, yukardaki oran göz önüne alnmakszn sigorta bedelini amayan zararn tamamnn sigortac tarafndan ödenecei eklinde deitirebilir. Sigorta ettiren sözlemeyi bu ekilde deitirdiini, rizikonun gerçeklemesinden önce, noter protestosu ile sigortacya bildirdii takdirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleme hükümleri, kendiliinden, sigortacnn sigorta bedelini amayan zararn tamamndan sorumlu olaca eklinde deitirilmi olur. Sigorta ettiren tarifede belirtilen prim farkn esas primin ödenmesine ilikin hükümler uyarnca öder.
 

A.6- Akn Sigorta

Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin deerini aarsa sigortann bu deeri aan ksm geçersizdir.
Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortac bu durumu sigorta ettirene ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu akn bedele ait ksmn indirir ve fazlasn sigorta ettirene iade eder.
 

A.7- Muafiyetler

Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarlarn veyahut hasarn belli bir yüzdesinin sigortac tarafndan tazmin edilmeyecei kararlatrlabilir.
Bu ekilde belirlenen muafiyet oranlar veya tutarlar poliçede belirtilir.
 

A.8- Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça, Türkiye saati ile öleyin saat 12.00'de balar ve öleyin saat 12.00'de sona erer

 

B– Hasar ve Tazminat

B.l- Rizikonun Gerçeklemesi Halinde Sigorta Ettiren/Sigortalnn Yükümlülükleri

Sigorta ettiren/Sigortal, rizikonun gerçeklemesi halinde aadaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür:
1.1- Rizikonun gerçekletiini örendii tarihten itibaren en geç be i günü içinde sigortacya bildirimde bulunmak
1.2- Sigortal deilmiçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac tarafndan verilen talimata elinden geldii kadar uymak.
1.3- Sigortac veya yetkili kld kimselerin, makul amaçlarla ve uygun ekillerde hasara urayan bina ve yerlere girmesine, bunlar teslim almasna, el koymasna, muhafaza altna almasna ve zarar azaltmaya yönelik giriimlerde bulunmasna izin vermek
1.4- Zorunlu haller dnda, hasar konusu yer veya eylerde bir deiiklik yapmamak
1.5- Sigortacnn istei üzerine, rizikonun gerçeklemesi nedenlerini ayrntl ekilde belirlemeye, zarar miktaryla delilleri saptamaya, rücu hakknn kullanlmasna yararl ve sigorta ettiren için salanmas mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacya vermek.
1.6- Zararn tahmini miktarn belirtir yazl bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacya vermek
1.7- Tazminat yükümlülüü ve miktar ile rücu haklarnn saptanmas için sigortacnn veya yetkili kld temsilcilerinin sigortal yer veya eylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar aratrma ve incelemelere izin vermek.
1.8- Sigortal yer veya eyler üzerine bakaca sigorta sözlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek.
 

B.2- Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigorta ettiren/Sigortal ibu sözleme ile temin olunan rizikolarn gerçeklemesinde zarar önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Alnan önlemlerden doan masraflar, bu önlemler faydasz kalm olsa bile, sigortac tarafndan ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortac bu masraflar sigorta bedeliyle sigorta deeri arasndaki orana göre öder.
Yangn söndürmede, durdurmada veya söndürmenin, durdurmann veya kurtarmann gerektirdii ykma ve boaltmalarda, sigortac; sigortal eylerin hasara uramasndan, kaybolmasndan doan zararlar da karlar.
 

B.3- Rizikonun Gerçeklemesi Halinde Sigortacnn Haklar ve Yükümlülükleri

Riziko gerçekletiinde, sigortac veya yetkili kld kimseler, sigorta edilmi bina ve eyleri muhafaza altna almak ve zarar azaltmak amacyla makul ve uygun ekillerde, hasara urayan bina ve yerlere girebilir. Sigorta edilmi bina veya eylerin kendisine teslimini isteyebilir. Sigortac bu ekilde hareket etmekle herhangi bir yükümlülük üstlenmi olmaz ve bu poliçe art ve hükümlerinden herhangi birine dayanmak yolundaki hakkndan bir ey kaybetmez.
Sigorta edilmi eyler, hasarl olsun olmasn, ne ksmen ne tamamen, onay olmadkça sigortacya braklamayaca gibi, bu madde hükümlerine göre sigortacnn, sigorta edilmi bina veya yerlere girmi, sigortal bina veya eyleri teslim alm, bunlara el koymu veya bunlar muhafaza altna alm olmas, sigorta ettirenin hasarl eyleri brakma hakkndaki isteini kabul ettiine delil tekil etmez.
Sigortac hasar miktarna ilikin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren bir ay içerisinde gerekli incelemelerini tamamlayp hasar ve tazminat miktarn tespit edip sigortalya bildirmek zorundadr.
 

B.4 -Hasarn Tespiti

Bu sözleme ile sigorta edilmi eylerde meydana gelen zararn miktar taraflar arasnda yaplacak anlamayla tespit edilir.
Taraflar zarar miktarnda anlaamadklar takdirde, zarar miktarnn tayini için isterlerse, hakem-bilirkiilere gidilmesini kararlatrabilirler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Bu takdirde zarar miktar aadaki esaslara uyulmak suretiyle saptanr ve sigortacdan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar miktaryla ilgili hakem-bilirkii karar tazminatn saptanmasna esas tekil eder. u kadar ki, tek hakem-bilirkii seçilmi ise atand tarihten itibaren, dier halde ise üçüncü hakem-bilirkiinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halde rizikonun gerçekletii tarihten itibaren alt ay içerisinde raporun tebli edilmemesi halinde taraflar zarar miktarn her türlü delille ispat edebilirler.
Taraflar, uyumazln çözümü için tek hakem-bilirkii seçiminde anlaamadklar takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiisini seçer ve bu hususu noter eliyle dier tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkiileri ilk toplant tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü hakem-bilirkii seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkii, ancak taraf hakem-bilirkiilerinin anlaamadklar hususlarda, anlaamadklar hadler içinde kalmak suretiyle, dier hakem-bilirkiilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkii kararlar taraflara ayn zamanda tebli edilir.
Taraflardan herhangi biri, dier tarafça yaplan tebliden itibaren onbe gün içinde hakem-bilirkiisini seçmez, yahut taraf hakem-bilirkiiler üçüncü hakem-bilirkiinin seçimi konusunda yedi gün içersinde anlaamazlar ise, taraf hakem-bilirkiisi veya üçüncü hakem-bilirkii, taraflardan birinin istei üzerine hasar yerindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkeme tarafndan uzman kiiler arasndan seçilir.
Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiinin (bu kii ister taraf hakem-bilirkiiler ister yetkili mahkeme tarafndan seçilecek olsun) sigortacnn veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet ettii veya rizikonun gerçekletii yer dndan seçilmesini isteme hakkna sahip olup bu istein yerine getirilmesi gereklidir.
Hakem-bilirkiilere, uzmanlklarnn yeterli olmad nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkiinin kimliinin örenilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullanlmayan itiraz hakk düer.
Hakem-bilirkii ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine ayn usule göre yenisi seçilir ve göreve kald yerden devam olunur.
Sigortalnn ölümü, seçilmi bulunan hakem-bilirkiinin görevini sona erdirmez.
Hakem-bilirkiiler, zarar miktarnn saptanmas konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortal eylerin rizikonun gerçeklemesi srasndaki deerini saptamaya yarayacak kayt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler.
Hakem-bilirkiilerin veya üçüncü hakem-bilirkiinin zarar miktar konusunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar balar.
Hakem-bilirkii kararlarna ancak, tespit edilen zarar miktarnn gerçek durumdan önemli ekilde farkl olduu anlalr ise itiraz edilebilir ve bunlarn iptali kararn tebli tarihinden itibaren yedi gün içerisinde rizikonun gerçekletii yerdeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
Taraflar kendi hakem-bilirkiilerinin ücret ve masraflarn öderler. Tek hakem-bilirkiinin veya üçüncü hakem-bilirkiinin ücret ve masraflar taraflarca yar yarya ödenir.
Zarar miktarnn saptanmas, bu sözlemede ve mevzuatta mevcut hüküm ve artlar ve bunlarn ileri sürülmesini etkilemez.
 

B.5- Tazmin Kymetlerinin Hesab

5.1- Sigorta tazminatnn hesabnda sigortal eylerin rizikonun gerçeklemesi anndaki tazmin kymeti (rayiç bedel) esas tutulur. Ancak sigorta ettiren ve sigortac poliçenin ikame bedeli (yeni deer) üzerinden tanzim edilmesi hususunda anlaabilir. Bu durumda poliçenin ikame bedeli (yeni deer) üzerinden tanzim edildii poliçede açkça belirtilir.
1.1 Rayiç bedel esasna göre tanzim edilen poliçelerde; teminat kapsamna dâhil edilmi olan kymetlerin tazminat ödemelerinde eskime, anma, ypranma (kullanma pay) ve baka sebeplerden ileri gelen kymet eksilmeleri düülür ve varsa yenilerinin belirgin randman ve nitelik farklar da ödenecek tazminattan indirilir.
1.2 Yeni deer (nakliye, montaj, gümrük, vergi, resim, harç masraflar dâhil olmak üzere yenisinin ikame bedeli) esasna göre tanzim edilen poliçelerde, teminat kapsamna dahil edilmi olan kymetlerin tazminat ödemelerinde;
a) Poliçede eskime, anma, ypranma (kullanma) pay için belirtilmi olan azami orann veya yan almamas kaydyla, rizikonun gerçekletii yer ve tarihte sigorta konusu kymetin yeniden yapm veya alm maliyetine göre bulunan ikame bedeli esas alnr. Ancak sigortacnn eksik sigorta, sovtaj ve belirgin teknoloji farkndan kaynaklanan tenzilat haklar sakldr.
b) Eskime, anma ve ypranma (kullanma) pay için poliçede belirtilmi olan azami orannn veya yan alm olmas halinde, tazmin kymetinde rayiç bedel esas dikkate alnr.
5.2- Mutabakatl Deer
Sigorta sözlemesinin yaplmas srasnda veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu bina, sabit tesisat, makineler, demirbalar veya ev eyasnn deeri sigorta ettiren ve sigortacnn oybirlii ile seçtikleri bilirkiiler tarafndan saptanr ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçeklemesi durumunda tazminatn hesabnda bu deere taraflarca itiraz olunamaz.
Mutabakatl deer esasyla yaplacak sözlemeler için saptanacak deer listesi en çok bir yllk sigorta süresi için geçerlidir.
Bilirkii masraf, sözlemeyi mutabakatl deer esasyla isteyen tarafa aittir.
Ticari emtia üzerine mutabakatl deer esasyla sözleme yaplamaz.
 

B.6- Tazminatn Ödenmesi

6.1- Sigortacnn sorumluluu; sigortal eylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmü ise bu bedelle, sigortal eyler nitelikleri bakmndan madde veya gruplara ayrlm ise bu madde ve gruplarla ilgili bedellerle snrldr.
6.2- Sigortal eyler üzerinde birden çok sigorta varsa tazminat miktarnn yasa ve bu poliçe hükümlerine göre saptanmasndan sonra sigortac payna düen ksm öder.
Sigorta sözlemeleri arasnda özel nitelik ve yükümlülük koullar karlkl olarak dikkate alnr.
6.3- Rizikonun gerçeklemesi annda sigortal eyler hem yangn hem de nakliyat poliçesi kapsamnda teminat altna alnm ise, yangn sigortacsnn yükümlülüü nakliyat sigortacsnn yükümlülüünden sonra balar.
 

B.7- Tazminat Hakknn Eksilmesi veya Dümesi

Sigorta ettiren/Sigortal, rizikonun gerçeklemesi halinde yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarnda bir art olursa, sigortacnn ödeyecei tazminattan bu suretle artan ksm indirilir.
Sigorta ettiren/sigortal, rizikonun gerçeklemesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarn kasten arttrc eylemlerde bulunursa, bu poliçeden doan haklar düer.
 

B.8- Hasar ve Tazminatn Sonuçlar

8.1- Sigortac kesinlemi olan tazminat miktarn en geç bir ay içerisinde sigorta ettirene/sigortalya ödemek zorundadr.
8.2- Sigortac, ödedii tazminat tutarnca hukuken sigorta ettiren/sigortal yerine geçer. Sigorta ettiren/sigortal, sigortacnn açabilecei davaya yararl ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.
8.3- Sigorta edilmi rizikonun gerçeklemesi ile tam zya meydana geldii takdirde sigorta teminat sona erer. Ksmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekletii tarihten itibaren, ödenen tazminat tutar kadar eksilir.
Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayrlm olmas hallerinde de ayn yöntem uygulanr.
Sigorta bedelinin eksildii hallerde, sigorta ettirenin istedii tarihten itibaren gün esas ile prim alnmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir.
8.4- Ksmi hasarlarda, taraflar sigorta sözlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat ödemeden önce kullanabilir. Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

 

C- Çeitli Hükümler

C.l - Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacnn Sorumluluunun Balamas

Sigorta priminin tamamnn, prim taksitle ödenmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en geç poliçenin teslimi karlnda ödenmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadkça, prim veya peinat ödenmedii takdirde poliçe teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus poliçenin yüzüne yazlr.
Primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman, miktar ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar poliçe üzerine yazlr veya poliçe ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer. Prim ödeme borcunda temerrüde düülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanr.
Poliçenin yüzüne yazlmas kaydyla, rizikonun gerçeklemesiyle henüz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn ödemekle yükümlü olduu tazminat miktarn amayan ksm muaccel hale gelir.
Bu madde uyarnca sigorta sözlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii süreye tekabül eden prim gün esas üzerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

C.2 –Sigorta Ettirenin Sözleme Yapld Srada Beyan Yükümlülüü

2.1- Sigortac, bu sözlemeyi, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazl beyanna dayanarak yapmtr.
2.2- Sigorta ettirenin beyan gerçee aykr veya eksik ise, sigortacnn sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek hallerde:
Sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeden cayabilir veya sözlemeyi yürürlükte tutarak ayn süre içinde prim farkn talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul etmediini sekiz gün içinde bildirdii takdirde sözleme feshedilmi olur.
Cayma veya feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Sigorta ettiren kimsenin kastl davrand anlald takdirde sigortac riziko gerçeklemi olsa bile sözlemeden cayabilir ve prime hak kazanr.
2.3- Sigorta ettirenin kast bulunmad durumlarda riziko; sigortac durumu örenmeden önce veya sigortacnn cayabilecei ve feshedebilecei ya da caymann veya feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleirse, sigortac tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana göre öder.
2.4- Süresinde kullanlmayan cayma veya prim farkn talep etme hakk düer.

C.3- Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi çinde hbar Yükümlülüü ve Sonuçlar

Sözlemenin yaplmasndan sonra sigortal eylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen yeri veya hali sigortacnn muvafakati olmadan sigorta ettiren tarafndan deitirildii takdirde, sigorta ettiren sekiz gün içinde durumu sigortacya bildirmekle yükümlüdür.
Durumun Sigortac Tarafndan Örenilmesinden Sonra:
3.1- Deiiklik, sigortacnn sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerden ise;
Sigortac, sekiz gün içinde sözlemeyi fesheder veya prim farkn talep etmek suretiyle sözlemeyi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul etmediini sekiz gün içinde bildirdii takdirde sözleme feshedilmi olur.
Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Süresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk düer.
Sigortal eylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen yerinin veya halinin deitiini örenen sigortac, sigorta hükmünün devamna raz olduunu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakk düer.
3.2- Deiiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasn gerektiren hallerden ise:
Sigortac, bu deiikliin yapld tarihten sözlemenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasna göre hesap edilecek prim farkn sigorta ettirene geri verir.
3.3- Sigortacnn sözlemeyi bu deiikliklere göre yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerde:
a) Sigortac durumu örenmeden önce,
b) Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei süre içinde,
c) Fesih ihbarnn hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleirse, sigortac, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana göre öder.

C.4- Birden Çok Sigorta

Sigortalanm eyler üzerine sigorta ettiren baka sigortaclarla ayn rizikolara kar ve ayn süreye rastlayan baka sigorta sözlemesi yapacak olursa bunu önceki sigortaclara derhal bildirmekle yükümlüdür.
Sigortac, durumu örendii tarihten itibaren sekiz gün içinde sözlemeyi feshedebilir. Süresinde kullanlmayan fesih hakk düer.

C.5- Menfaat Sahibinin Deimesi

Sözleme süresi içinde; menfaat sahibinin deimesi halinde sigortann hükmü devam eder ve sigorta ettirenin sözlemeden doan hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer.
Deiiklik halinde, sigorta ettiren/sigortal ve sigortann varln örenen yeni hak sahibi durumu onbe gün içinde sigortacya bildirmekle yükümlüdür.
Sigortac deiiklii, yeni hak sahibi de sigortann varln örendii tarihten itibaren sekiz gün içinde sözlemeyi feshedebilir.
Süresinde kullanlmayan fesih hakk düer.
Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas yeni hak sahibine geri verilir.
Sigortal eylerin sahibinin deimesi annda ödenmesi gerekli prim borçlarndan, sigorta ettiren ile fesih hakknn kullanmayan yeni hak sahibi birlikte sorumludur.
Sigorta ettirenin ölümü halinde, sözlemeden doan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer.

C.6- Sigorta Yeri ve Deimesi Hali

Sigorta teminat, sigorta sözlemesinde belirtilen yer veya yerler için geçerlidir.
Sigortal eylerin bulunduu yerin deitirilmesi halinde madde C.3 hükümleri uygulanr.

C. 7- Tebli ve hbarlar

Sigorta ettirenin/Sigortalnn bildirimleri sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yaplr.
Sigortacnn bildirimleri de sigorta ettirenin/sigortalnn poliçede gösterilen adresine veya bu adres deimise son bildirilen adresine ayn surette yaplr.

Taraflara imza karlnda elden verilen mektup veya telgrafla yaplan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.
Sigortac tarafndan yaplan fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihten itibaren 15 gün sonra öleyin saat 12.00'de, sigorta ettiren/sigortal tarafndan yaplan fesih ihbar ise postaya veya notere verildii takip eden gün öleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.

C.8- Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac ve sigortac adna hareket edenler sigorta ettirene ve sigortalya ait olarak örenecei ticari veya mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

C.9- Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözlemesinden doan anlamazlklar nedeniyle sigortac aleyhine açlacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketi merkezinin veya sigorta sözlemesine araclk yapan acentenin ikametgâhnn veya rizikonun gerçekletii yerde, sigortac tarafndan açlacak davalarda ise davalnn ikametgâhnn bulunduu yerde ticaret davalarna bakmakla görevli mahkemedir.

C.10- Zamanam

Sigorta sözlemesinden doan bütün talepler iki ylda zaman amna urar.

C.11- Özel artlar

Bu genel artlara sigortal aleyhine olmamak üzere özel artlar konulabilir.

 

 

Son Düzenleme Tarihi: 1 Eylül 2009

 

 

Grev, Lokavt, Kargaalk, Halk Hareketleri Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hükümleri Sakl Kalmak Kaydyla;

Yangna sebebiyet vermi olsun, olmasn; grev, lokavt, i anlamazl, kargaalk veya halk hareketleri srasnda meydana gelen olaylar ve bu olaylar önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucu sigortal eylerde dorudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmitir.

 

Teminat Dnda Kalan Haller

Kloz konusu olaylar srasnda olsa dahi, üretim dümesi, sigortal eylerin kirlenmesi, paslanmas, çürümesi kalite kayb gibi dolayl zararlar teminat dndadr.
bu grev, lokavt, kargaalk, halk hareketleri teminat sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar'nda öngörülen beyan yükümlülüüne ek olarak bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

 

Kötü Niyetli Hareketler Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hükümleri Sakl Kalmak Kaydyla;

Grev, Lokavt, Kargaalk, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmakszn, sigortal ve sigortalnn usul ve füruu dndaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olaylar önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucu sigortal eylerde dorudan meydana gelen yangn ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmitir.

bu kötü niyetli hareketler teminat, sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar'nda öngörülen beyan yükümlülüüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

Terör Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar hükümleri sakl kalmak kaydyla, 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucu sigortal eylerde meydana gelen zararlar teminata ilave edilmitir.

Kloz konusu olaylarn dorudan veya dolayl sonucunda meydana gelse dahi, sigortal kymetlerin ksmen veya tamamen kullanlamaz hale gelmesine sebep olacak biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulama veya zehirlenmeler nedeniyle ortaya çkacak bütün zararlar teminat kapsam dndadr.

 

Deprem ve Yanarda Püskürmesi Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hükümleri Sakl Kalmak Kaydyla;

Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanarda püskürmesinin dorudan veya dolayl neden olaca yangn, infilak, yer kaymas veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve istinat duvarlar teminata ilave edilmitir.

 

Teminat Dnda Kalan Haller

Yangn Sigortas Genel artlar aksine, deprem veya yanarda püskürmesinin sebebiyet verecei yangn ve infilaklarda, sigortal eylerin kaybolmasndan doan zararlar.

 

Muafiyet

Deprem veya yanarda püskürmesinin sebep olaca yangn dndaki zararlarda sigortaclar, 72 saatlik devaml bir süre içinde
meydana gelen zararn … TL sn aan ksmndan sorumludur.

htarlar

1) Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekletiini örendii tarihten itibaren en geç be gün içinde durumu sigortacya bildirmekle yükümlüdür.


2) bu deprem teminat, sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar’nda öngörülen beyan yükümlülüüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

Frtna Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hükümleri Sakl Kalmak Kaydyla;

Yamur, kar, dolu ile beraber olsun olmasn münhasran frtna (10 metre yükseklikte hz, saniyede 17.1 metre “7 bofor”dan fazla esen rüzgarlar) veya frtna srasnda rüzgarn sürükledii veya att eylerin çarpmas sonucu sigortal eylerde dorudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmitir.

 

Teminat Dnda Kalan Haller

1-Denizlerin, çay, dere veya kanallarn frtna da dahil olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun kabararak riziko konusu kymetlerde dorudan meydana getirecei her türlü zarar.

bu frtna teminat sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar’nda öngörülen beyan yükümlülüüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

 

Kar Arl Klozu

(Yangn Sigortas le Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hükümleri Sakl Kalmak Kaydyla;

1-Youn kar yandan sonra, çat üzerinde biriken karn veya buzun gerek arl gerekse kaymas ve/veya dümesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki eylerde dorudan meydana gelecek zararlar,

2-Kar arl nedeniyle çatda meydana gelen hasar dolaysyla bina içindeki sigortal eylerde kar, dolu veya yamur sebebiyle meydana gelecek slanma sonucu meydana gelen zararlar teminata ilave edilmitir.

 

Teminat Dnda Kalan Haller

1-Çat üzerinde kar arlnn etkisiyle hasar olmakszn; karn, dolunun, yamurun veya eriyen karn bina içine szmas sonucu meydana gelecek zararlar.

2-Açktaki eylerde meydana gelecek zararlar.

bu kar arl teminat sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar’nda öngörülen beyan yükümlülüüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

Sel veya Su Baskn Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hükümleri Sakl Kalmak Kaydyla;

1-Sigorta konusu eyler civarndaki nehir, çay, dere ve kanallarn tamasnn,

2-Denizlerin gelgit olaylar ve deniz depremi (tsunami) dnda kabarmasnn,

3-Yalar nedeniyle meydana gelen sel veya su basknnn,

4-Pis sularn kanalizasyon ve fosseptik çukurlarndan yalar nedeniyle geri tepmesinin,

5-Her ne sebeple olursa olsun yeralt sularnn,

riziko konusu kymetlerde dorudan sebep olaca zararlar teminata ilave edilmitir.

Teminat Dnda Kalan Haller

1-Bina içindeki veya dndaki su borularnn patlamas, depolarnn patlamas veya tamas sonucu meydana gelen zararlar,

2-Kalorifer tesisatnn patlamas, dahili su, yamur derelerinin ve oluklarnn tamas sonucu meydana gelen zararlar,

3-Sel veya su baskn sonucu dahi olsa yer kaymas nedeniyle meydana gelen zararlar,

4-Yalar nedeniyle meydana gelmedii takdirde riziko mahali dahilindeki kanalizasyon ve fosseptik çukurlarndan geri tepen pis sularn sebep olaca zararlar,

5-Denizlerin gelgit olaylar ve deniz depremi (tsunami) sonucu kabarmas nedeniyle meydana gelen her türlü hasar,

bu sel veya su baskn teminat sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar’nda öngörülen beyan yükümlülüüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

 

Yer Kaymas Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hükümleri Sakl Kalmak Kaydyla;

Sigortal binann ina edilmi olduu arsada veya civarnda vuku bulan yer kaymas veya toprak çökmesi sonucu sigortal eylerde dorudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskn nedeniyle meydana gelen yer kaymas ve toprak çökmesinden doan zararlar teminata ilave edilmitir.

 

Aksine Sözleme Yoksa Teminat D Kalan Haller

Sigortal bina civarnda yaplan kazlar nedeniyle meydana gelen yer kaymas ve toprak çökmesinden doan zararlar.

 

Teminat Dnda Kalan Haller

1-Deprem veya yanarda püskürmesi nedeniyle meydana gelen yer kaymas ve toprak çökmesinden doan zararlar,

2-Yer kaymas riskinden bamsz olarak, binann mutad olarak oturmasndan ileri gelen hasarlar,

3-Sigortann balamasndan önce sigortal kymette yer kaymasnn resmi makamlarca tespit edilmesi.

bu yer kaymas teminat sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar’nda öngörülen beyan yükümlülüüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

 

Dahili Su Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hükümleri Sakl Kalmak Kaydyla;

1-Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnçlarnn, su borularnn; kalorifer kazan, radyatör ve borularnn; temiz veya pis su tesisatnn patlamas, tamas, szmas, tkanmas, krlmas ve donmasnn dorudan sebep olduu zararlar,

2-Yamur sularnn, kar veya buzlarn erimesi sonucu meydana gelen sularn, çat veya saçaktan szmas; su oluklar veya yamur derelerinin tkanmas veya tamas sonucunda bina içine giren sularn dorudan sebep olaca zararlar,

3-Kapatlmas unutulan musluklardan akan sularn tamasnn dorudan sebep olaca zararlar,

4-Donma sonucu tesisatta ve tesisata bal cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamna giren zarara yol açan tesisatn onarlmas maksadyla duvarn açlmas ve kapatlmas için yaplan masraflar,

5-Yalar nedeniyle meydana gelmedii takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarndan geri tepen pis sularn dorudan sebep olaca zararlar,

6-ehir su ebekesinin arzas nedeniyle sebep olaca zararlar, teminata ilave edilmitir.

Yukarda belirtilen su tesisatlar devaml kontrol edilecek, gereken tamirat zamannda yaptrlacak ve k banda dona kar gerekli önlemler alnacaktr. Bina uzun süre bo brakld takdirde, su tesisatna bal ana musluk kapatlacak ve tesisat boaltlacaktr.

 

Teminat Dnda Kalan Haller

1-Donma sonucu dnda tesisatta ve tesisata bal cihazlarda meydana gelen bozulma, anma, eskime gibi zararlar,

2-Baca deliklerinden, damda braklan açklklardan, açk braklan pencere ve kaplardan içeri giren sularn sebep olaca
zararlar,

3-Kar veya buzlarn atlmas masraflar,

4-zolasyon yetersizlii ve/veya kayb nedeniyle yamur ve kar sularnn binann d cephe veya terasndan veya pencere, kap ve pervazlarndan (açklarndan) szmas ve/veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile s fark nedeniyle oluan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar,

5-Her ne sebeple olursa olsun yeralt sularnn riziko mahalline sirayeti nedeniyle meydana gelen hasarlar.

bu dahili su teminat sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar’nda öngörülen beyan yükümlülüüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

 

Kara Tatlar Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlan Hükümleri Sakl Kalmak Kaydyla
Motorlu ve motorsuz kara tat araçlarnn sigortal eylere çarpmas sonucu dorudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmitir.

 

Teminat Dnda Kalan Haller

Sigortal, sigortalnn usul ve füruu ile sigortalnn çaltrd veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduu kimseler tarafndan kullanlan tatlarn sebep olaca zararlar.

bu kara tatlar teminat, sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar'nda öngörülen beyan yükümlülüüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

 

Hava Tatlar Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hükümleri Sakl Kalmak Kaydyla Uçaklarn ve dier hava tatlarnn çarpmas veya dümesi ile bunlardan parça veya bir cisim dümesi sonucu sigortal eylerde dorudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmitir.

 

Teminat Dnda Kalan Haller

Sigortal, sigortalnn usul ve füruu ile sigortalnn çaltrd veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduu kimseler tarafndan kullanlan tatlarn sebep olaca zararlar.

bu hava tatlar teminat, sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar'nda öngörülen beyan yükümlülüüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

 

Deniz Tatlar Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hükümleri Sakl Kalmak Kaydyla
Motorlu veya motorsuz deniz tatlarnn sigortal eylere çarpmas sonucu dorudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmitir.

 

Teminat Dnda Kalan Haller

Sigortal, sigortalnn usul ve füruu ile sigortalnn çaltrd veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduu kimseler tarafndan kullanlan tatlarn sebep olaca zararlar.

bu deniz tatlar teminat, sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar'nda öngörülen beyan yükümlülüüne ilaveten bu
klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

 

Duman Klozu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangn Sigortas Genel artlar Hükümleri Sakl Kalmak Kaydyla

Bir boru veya menfezle bacaya balanm stma ve piirme cihazlarnn münhasran ani, mutad d veya kusurlu ekilde ilemesi nedeniyle çkan duman sonucu sigortal eylerde dorudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmitir.

 

Teminat Dnda Kalan Haller

1- Ocak ve öminelerden çkan dumanlarn sebep olduu zararlar.

2- Binalarn d ksmlarnda ve açktaki eylerde meydana gelen duman zararlar.
bu duman teminat, sigorta ettirenin, Yangn Sigortas Genel artlar'nda öngörülen beyan yükümlülüüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilikin yazl ve imzal cevaplarna dayanlarak verilmitir.

 

Yangn Ve nfilak Mali Sorumluluu

(Yangn Sigortas ile Birlikte Verildii Takdirde Yangn Poliçesine Eklenecek Kloz)

Bu klozda verilen ek teminat1ar, birlikte verilebilecei gibi ayr ayr da verilebilir.

Yangn Sigortas Genel artlar Hükümleri Sakl Kalmak Kaydyla

 

1.1. Kiracnn Malike Kar Sorumluluu

Bu sigorta, kiracnn kiralanana verecei zarar nedeniyle veya kira intifa kaybna sebebiyet vermelerinden doacak zararlar teminat altna alr.
Kiralanana verilecek zarar dolaysyla kiracnn malike kar sorumluluu sigortasnda ödenecek tazminatn hesabnda esas tutulacak kymet, ina tarihinden itibaren meydana gelen eskime pay düülmek suretiyle hasar yer ve tarihindeki rayiçlere göre binann bulunacak ina kymetidir. Bina yeniden ina edilmeyecekse, tazminat miktar binann hasardan bir önceki i günü alm satm kymetinden arsa kymeti düülerek bulunacak miktar geçemez.

Kira veya intifa kaybna sebebiyet vermeleri dolaysyla, kiracnn malike kar sorumluluu sigortasnda ödenecek tazminatn hesabnda esas tutulacak kymet, bir seneyi geçmemek üzere, hasar tarihinde kirada bulunan ksmlarn tamiri veya yeniden inas için tesbit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutardr.

 

1.2. Malikin Kiracya Kar Sorumluluu

Malikin kiracya kar sorumluluu kiralanan bina sebebiyle doacak hukuki sorumluluu karlar ve ödenecek tazminatn hesabnda esas tutulacak kymet, kiracya ait eya ve emtiann, Yangn Poliçesi Genel artlar hükümlerine göre bulunacak deerdir.

 

1.3. Malik veya Kiracnn Komuluk Sorumluluu

Malik veya kiracnn komuluk sorumluluu yangn veya infilak hasarnn sirayeti yüzünden komu bina ve mallarna verecei zararlar karlar.

Yangn veya infilak hasarnn sirayeti yüzünden komulara verecei zararlar dolaysyla malik veya kiracnn komulara verilen zararn ve zararn giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminatn hesabnda esas tutulacak kymet, Yangn Sigortas Genel artlar hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyatnn deeridir.