Zorunlu Deprem Sigortas Genel artlar

Yürürlük Tarihi: 16 Mays 2011

 

Devlet Bakanl ve Babakan Yardmclndan:

 

ZORUNLU DEPREM SGORTASI GENEL ARTLARI

 

Resmi Gazete Tarihi: 13 Mays 2011 CUMA

Resmi Gazete Says: 27933

 

A- SGORTA KAPSAMI

 

A.1- Sigortann Kapsam

587 sayl Kanun Hükmünde Kararname gereince, 634 sayl Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamndaki bamsz bölümler, tapuya kaytl ve özel mülkiyete tabi tanmazlar üzerinde mesken olarak ina edilmi binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanlan bamsz bölümler ile doal afetler nedeniyle devlet tarafndan yaptrlan veya verilen kredi ile yaplan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasna tabidir.

Bu sigorta ile, depremin dorudan neden olduu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangn, infilak, tsunami veya yer kaymasnn sigortal binalarda neden olaca hasarlar (temeller, ana duvarlar, bamsz bölümleri ayran ortak duvarlar, bahçe duvarlar, istinat duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlklar, koridorlar, çatlar, bacalar ve yapnn benzer nitelikteki tamamlayc ksmlarnda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) tarafndan teminat altna alnmtr.

A.2- Sigorta Kapsam Dnda Kalan Binalar

Aadaki saylan binalar bu sigortann kapsam dndadr.

2.1- Kamu kurum ve kurulularna ait binalar,

2.2- Köy yerleim alanlarnda yaplan binalar,

2.3- Tamam ticari veya snai amaçla kullanlan binalar,

2.4- 27 Aralk 1999 tarihinden sonra ina edilmi olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inaat ruhsat bulunmayan binalar,

2.5- Mesken olarak kullanma uygun olmayan, bakmsz, harap veya metruk binalar.

A.3- Teminat Dnda Kalan Haller

Aadaki haller sigorta teminatnn dndadr.

3.1- Enkaz kaldrma masraflar, kar kayb, i durmas, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve iyeri masraflar, mali sorumluluklar ve benzeri dolayl zararlar,

3.2- Her türlü tanr mal, eya ve benzerleri,

3.3- Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,

3.4- Manevi tazminat talepleri,

3.5- Deprem ve deprem sonucu oluan yangn, infilak, tsunami veya yer kaymasnn dnda kalan hasarlar,

3.6- Belirli bir deprem hadisesine bal olmakszn binann kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluan zararlar.

A.4- Sigorta Bedelinin Tespiti

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yap tarz için Hazine Müstearlnca yaymlanan "Zorunlu Deprem Sigortas Tarife ve Talimat"nda belirlenen metrekare bedeli ile ayn meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklak yüzölçümünün) çarplmas sonucu bulunan tutar esas alnr. Zorunlu Deprem Sigortas yaplan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortas Tarife ve Talimat"nda belirlenen azami teminat tutarndan çok olamaz.

A.5- Akn Sigorta

Sigorta bedeli, sigortalanan meskenin yeniden yapm maliyetini aarsa, sigortann bu bedeli aan ksm geçersizdir. Sigorta süresi içinde durumdan haberdar olan Kurum, sigorta bedelini indirir ve cari yla ait fazla alnan primi sigorta ettirene gün esas üzerinden iade eder.

A.6- Muafiyet

Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si orannda tenzili muafiyet uygulanr. DASK hasarn bu ekilde bulunan muafiyet miktarn aan ksmndan sorumludur. Muafiyet uygulamas açsndan, her bir 72 saatlik dönemde meydana gelen bütün hasarlar bir hasar saylr.

A.7- Sigortann Balangc ve Sonu

Bu sigorta sözlemesinin süresi bir yldr. Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça, Türkiye saati ile öleyin saat 12.00'de balar ve öleyin saat 12.00'de sona erer.

 

B- HASAR VE TAZMNAT

 

B.1- Rizikonun Gerçeklemesi Halinde, Sigorta Ettirenin ya da Sigortalnn Yükümlülükleri

Sigorta ettiren ya da sigortal, rizikonun gerçeklemesi halinde, aadaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür.

1.1- Rizikonun gerçekletiini örendii tarihten itibaren en geç onbe igünü içinde DASK’a veya Kurum nam ve hesabna sözlemeyi yapan sigorta irketine bildirimde bulunmak,

1.2- DASK görevlilerinin veya yetkili kld kimselerin, hasara urayan binalara makul amaçlarla ve uygun ekillerde girmesine ve zarar azaltmaya yönelik giriimlerde bulunmasna izin vermek,

1.3- DASK’n istei üzerine zarar miktaryla delilleri saptamaya, rücu hakknn kullanlmasna yararl ve sigorta ettiren için salanmas mümkün gerekli bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin DASK’a vermek,

1.4- Zararn tahmini miktarn belirtir yazl bir bildirimi, makul ve uygun bir süre içinde DASK’a veya yetkili kld kimselere vermek,

1.5- Sigortal bina/yer üzerinde Zorunlu Deprem Sigortas dnda, deprem teminat bulunan bakaca sigorta sözlemeleri varsa bunlar DASK’a bildirmek.

B.2- Hasarn Tespiti

Bu sözleme ile sigorta edilmi binalarda meydana gelen zararn nedeni, nitelii ve miktar DASK’n veya yetkili kld kimselerin belirlemelerine göre taraflar arasnda yaplacak anlamayla tespit edilir.

Taraflar zarar miktarnda anlaamadklar takdirde, zarar miktarnn tayini, hakem-bilirkiilerce aadaki esaslara uyulmak suretiyle saptanr ve DASK’tan tazminat talep edilmesi veya DASK’n dava edilmesi halinde zarar miktaryla ilgili hakem-bilirkii raporu tazminatn saptanmasna esas tekil eder. u kadar ki, tek hakem-bilirkii seçilmi ise atand tarihten itibaren, dier hallerde ise üçüncü hakem-bilirkiinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halükarda rizikonun gerçekletii tarihten itibaren alt ay içinde raporun tebli edilememesi halinde taraflar zarar miktarn her türlü delille ispat edebilirler.

Taraflar, uyumazln çözümü için tek hakem-bilirkii seçiminde anlaamadklar takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiisini seçer ve bu hususu noter aracl ile dier tarafa bildirir. Taraflarca seçilen hakem-bilirkiiler ilk toplant tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü hakem-bilirkii seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkii, ancak taraflarca seçilen hakem-bilirkiilerin anlaamadklar hususlarda, anlaamadklar hadler içinde kalmak suretiyle, dier hakem-bilirkiilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkii raporu taraflara ayn zamanda tebli edilir.

Taraflardan herhangi biri, dier tarafça yaplan tebliden itibaren 15 gün içinde hakem-bilirkiisini seçmez, yahut taraflarca seçilen hakem-bilirkiiler üçüncü hakem-bilirkiinin seçimi konusunda yedi gün içinde anlaamazlarsa, üçüncü hakem-bilirkii taraflardan birinin istei üzerine hasar yerindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkeme tarafndan uzman kiiler arasndan seçilir.

Hakem-bilirkiilere, uzmanlklarnn yeterli olmad nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkiinin kimliinin örenilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullanlmayan itiraz hakk düer.

Hakem-bilirkii ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine ayn usule göre yenisi seçilir ve göreve kalnan yerden devam olunur.

Hakem-bilirkiiler, zarar konusunun saptanmas konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortal binann rizikonun gerçeklemesi srasndaki deerini saptamaya yarayacak kayt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilir.

Hakem-bilirkiilerin veya üçüncü hakem-bilirkiinin zarar konusunda verecekleri karar kesindir, taraflar balar.

Taraflar kendi seçtikleri hakem-bilirkiilerin ücret ve masraflarn öderler. Tek hakem-bilirkiinin veya üçüncü hakem-bilirkiinin ücret ve masraflar taraflarca yar yarya ödenir.

Zarar miktarnn saptanmas bu sözlemede ve mevzuatta mevcut hüküm ve artlar ve bunlarn ileri sürülmesini etkilemez.

B.3- Tazminatn Hesab

3.1- Sigorta tazminatnn hesabnda, tam veya ksmi hasar olmasna baklmakszn, rizikonun gerçekletii yer ve tarihte, benzer yap özellikleri göz önünde bulundurularak, binann piyasa rayiçlerine göre hesaplanan yeniden yapm maliyeti esas alnr. Ancak sigorta tazminat, hiçbir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz.

3.2- Tazminatn hesabnda C.2 maddesi hükmü sakldr.

3.3- DASK hasar miktarna ilikin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren mümkün olan en ksa süre içerisinde gerekli incelemeleri tamamlayp hasar ve tazminat miktarn tespit ederek sigortalya bildirmek zorundadr.

B.4- Tazminatn Ödenmesi

Tazminat miktarnn yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra DASK, sigorta bedelini amamak kaydyla kesinlemi olan tazminat miktarn en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadr.

B.5- Tazminat Hakknn Eksilmesi veya Dümesi

Binann ve her bir bamsz bölümün projeye aykr olarak ve tayc sistemi etkileyecek ekilde tadil edilmesine veya zayflatlmasna neden olan veya buna imkan veren malik veya intifa hakk sahibi, meydana gelen zararn bu nedenle ortaya çktnn veya arttnn tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkn kaybeder.

Sigorta ettirenin, sigorta süresi içinde sigortal meskende mevzuata aykr deiiklik yapmas halinde DASK sözlemeyi feshedebilir.

B.6- Hasar ve Tazminatn Sonuçlar

6.1- DASK, yapt tazminat ödemesi tutarnca hukuken sigortalnn yerine geçer ve sigortalnn zarardan dolay üçüncü ahslara kar dava hakk varsa bu hak, tazmin ettii bedel nispetinde DASK’a intikal eder.

6.2- Deprem sonucu tam hasar meydana geldii takdirde, tazminatn ödenmesi ile birlikte sigorta teminat sona erer. Ksmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekletii tarihten itibaren, ödenen tazminat tutar kadar eksilir.

Binann tayc sistemine etki eden hasarlarla ilgili olarak, teminatn tekrar ilerlik kazanabilmesi için konutuneksper raporunda belirtilen makul süre içinde onarlmas gerekmektedir. Aksi takdirde poliçe vadesi süresince oluabilecek müteakip hasarlar ödenmez.

Sigorta bedelinin eksildii hallerde, hasarl binann, hasardan bir gün önceki haline getirildii tarihten itibaren balamak üzere, gün esas ile prim alnmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilir.

 

C- ÇETL HÜKÜMLER

 

C.l- Sigorta Priminin Ödenmesi, DASK’n Sorumluluunun Balamas ve Sona Ermesi

Sigorta primi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftr.

Sigorta primi, sözleme yaplr yaplmaz poliçenin teslimi karlnda peinen ödenir. Bununla birlikte, prim tutarnn, taksitler Kuruma yanstlmamak kouluyla kredi kart ile veya baka ekilde finansal kurulularca taksitlendirilmesi mümkündür. Her durumda, sigorta priminin tamam veya ilk taksiti poliçenin teslimine ramen ödenmemi ise DASK’n sorumluluu balamaz. Bu art poliçenin ön yüzüne yazlr. Sigorta primi alacaklar, 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Malikler veya varsa intifa hakk sahipleri, sigorta sözlemelerini her yl yenilemek zorundadr. Sigorta sözlemesinin poliçe biti tarihine kadar yenilenmemesi durumunda DASK’n teminata ilikin sorumluluu poliçedebelirtilen biti tarihi itibariyle sona erer.

Bu sigorta sözlemesi, DASK nam ve hesabna yetkili klnan sigorta irketi araclyla yaplmtr.

C.2- Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüü ve ptaller

DASK bu sigorta sözlemesini, sigorta ettirenin, rizikonun gerçek durumunu bildiren beyanna dayanarak yapmtr. Sözlemenin düzenlenmesi aamasnda, sigortalnn veya sigorta ettirenin, meskenin brüt yüzölçümü, yap tarz, adresi, geçmi depremlerde hasar durumu gibi bilgilerde gerçee uygun olmayan beyan halinde aadaki hükümler uygulanr.

Sigortalnn veya sigorta ettirenin beyannn gerçee aykr veya eksik olmas halinde DASK’n sözlemeyi daha ar artlarla yapmasn gerektirecek durumlarda, DASK veya arac klnan ilgili sigorta irketi durumu örendii andan itibaren 15 gün içerisinde prim farknn ödenmesini sigorta ettirenden talep eder.

Gerçee aykr beyan hali, depremden sonra örenilmise, tazminat, alnan prim ile alnmas gereken prim arasndaki orana göre ödenir.

Sigortalnn veya sigorta ettirenin geçmi depremlerdeki orta veya daha ar hasar durumunu kastl olarak beyan etmedii anlald takdirde DASK, riziko gerçeklemi olsa bile sözlemeden cayabilir ve prime hak kazanr.

Ayn yer için birden fazla zorunlu deprem sigortas yaptrlm olduunun ya da A.2 maddesi uyarnca sigorta kapsam dnda kalan bir yere yanllkla Zorunlu Deprem Sigortas poliçesi düzenlendiinin sigorta ettiren tarafndan belgelendirilmesi durumunda, zorunlu deprem sigortas sözlemesi, balangcndan itibaren iptal edilir ve primin tamam sigorta ettirene iade edilir.

Dier taraftan, sigorta sözlemesinin yürürlükte olduu süre içerisinde, sigorta konusu yerin A.1 maddesi kapsamndaki durumlar dnda kalan bir nedenle ortadan kalkmas ya da sigortal yerin sigorta kapsam dna çkmas hallerinde, bu durumun sigorta ettiren tarafndan belgelendirilmesi kaydyla, sigorta sözlemesi, bildirimde bulunulan tarihten itibaren geçerli olmak üzere iptal edilir. Bu durumda, sözlemenin iptal tarihi ile balangcndaki biti tarihi arasndaki süreye isabet eden prim tutar sigorta ettirene gün esas üzerinden iade edilir.

C.3- Birden Çok Sigorta

Ayn bina/bamsz bölüm için birden çok Zorunlu Deprem Sigortas yaptrlamaz. Ancak, Zorunlu Deprem Sigortas yaplan bamsz bölüm veya binann deeri Zorunlu Deprem Sigortas ile belirlenen sigorta bedeli tutarnn üzerinde ise, bu tutarn üzerindeki ksm için, Zorunlu Deprem Sigortasnn yaplm olmas kaydyla, sigorta irketleri tarafndan ihtiyari deprem sigortas yaplabilir.

C.4- Menfaat Sahibinin Deimesi

Sözleme süresi içinde, menfaat sahibinin deimesi halinde, sigortann hükmü yeni menfaat sahibi ile devam eder. Bu durumda yeni menfaat sahibi, sigortaya ait devir zeyilnamesini yaptrmak ve sat ileminin tamamlanabilmesi için zeyilnameyi ilgili tapu müdürlüüne ibraz etmekle yükümlüdür. Bunun dndaki hallerde ise, sigorta ettiren ve sigortann varln örenen yeni menfaat sahibi, durumu 15 gün içerisinde sözlemeye araclk yapan sigorta irketine bildirmekle yükümlüdür.

C.5- Tebli ve hbarlar

Sigorta ettirenin bildirimleri, DASK adna sözlemeye araclk yapan sigorta irketine yazl olarak yaplr.

DASK veya adna yetkili kld sigorta irketinin bildirimleri de taraflara imza karl elden verilen mektupla ya da sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine veya bu adres deimise, son bildirilen adresine yazl olarak yaplr.
DASK tarafndan yaplan ihbarlar, postaya veya notere verildii tarihten itibaren hüküm ifade eder.

C.6- Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözlemesinden doan anlamazlklar nedeniyle DASK aleyhine açlacak davalarda yetkili mahkeme,DASK’n bulunduu veya rizikonun gerçekletii yerde, DASK tarafndan açlacak davalarda ise, davalnnikametgahnn bulunduu yerde, ticaret davalarna bakmakla görevli mahkemelerdir.

C.7- Zaman Am

Sigorta sözlemesinden doan bütün talepler, sözlemenin sona ermesinden itibaren iki ylda zaman amna urar.

C.8- Yürürlük

Bu genel artlar 16/5/2011 tarihinde yürürlüe girer.