Zorunlu Karayolu Tamaclk Mali Sorumluluk Sigortas Genel artlar

Yürürlük Tarihi: 19 Ocak 2004

 

A. SGORTANIN KAPSAMI

 

A.1. Sigortann Konusu

Bu sigorta ile sigortac, poliçede belirtilen motorlu tatta seyahat eden yolcularn, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalk noktasndan var noktasna kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uramas halinde, sigortalnn 10/07/2003 tarih ve 4925 sayl Karayolu Tama Kanunundan doan sorumluluunu, poliçede yazl sigorta tutarlarna kadar temin eder.
Sigortalnn tamay zaruri haller hariç, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayl Karayolu Tama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapmas gerekir.
Bu sigorta, sigortalnn haksz taleplere kar savunmasn da temin eder.
 

A.2. Tanmlar

Bu genel artlarda geçen:
Kanun: 10/07/2003 tarih ve 4925 sayl Karayolu Tama Kanununu,
Sigorta: Zorunlu Karayolu Tamaclk Mali Sorumluluk Sigortasn,
Sigortal: 4925 sayl Kanuna göre Zorunlu Karayolu Tamaclk Mali Sorumluluk Sigortasn yaptrmakla yükümlü olan sigorta ettiren, ehirleraras ve/veya uluslararas tamacy,
Sigortac: Türkiye'de Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortas Bran'nda ruhsat bulunan ve bu sigorta ile sigortalnn sorumluluunu teminat altna alan sigorta irketini,
Kaza: Karayolu üzerinde hareket halinde olanbir veya birden fazla aracn kart, ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlanm olay veya duraklamalar da dahil olmak üzere 4925 sayl Kanuna göre tamacnn sorumluluunu douran ve zarara neden olan olay,
Zarar: Kaza sonucu yolcunun yaralanmasna, sakatlanmasna veya ölmesine neden olan bedeni zararlar,
Hak Sahibi-Zarar Gören: Kaza sonucu, yaralanan veya sakatlanan yolcular ile ölen yolcunun desteinden yoksun kalanlar,
Tama: Yolcunun kalk noktasndan var noktasna götürülmesini,
Tamac: 4925 sayl Kanunun 5 inci maddesine istinaden yetki belgesi alan ve kendi nam ve hesabna tamay bir ücret karlnda üstlenen gerçek veya tüzel kiiyi,
Kalk Noktas: Yolcunun tata bindii yeri,
Var Noktas: Yolcu biletinde gösterilen ve yolcunun götürülmek istendii yeri,
Yolcu: Tat kullanan sürücü ile hizmetliler dnda, tatta bulunan yolcu biletli kiileri,
Yolcu bileti:Tamac ile yolcu arasnda akdedilen, 4925 sayl Kanuna ilikin yönetmelikte belirtilen artlar ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeyi,
ehirleraras Tama: Herhangi bir ilin herhangi bir noktasndan veya yerleim biriminden balayp dier bir ilin herhangi bir noktasnda veya yerleim biriminde biten tamay,
Uluslararas Tama: Türkiye'den veya Türkiye'ye karayoluyla; Türkiye üzerinden karayoluyla transit, Türkiye'ye denizyolu, demiryolu ve havayolu ile gelip karayolundan üçüncü ülkelere yaplan tamalar,
Poliçe: 4925 sayl Kanuna istinaden akdedilmi olan sigorta sözlemesi belgesini,
ifade eder.

A.3. Kapsama Giren Teminat Türleri ve Üst Snrlar

Sigortalnn A.1. maddesinden doan sorumluluunu karlayan teminatlar aada gösterilmitir.
Ödenecek tazminatlarn üst snr, sigorta tarifesinin serbest braklm olmas hali hariç, Hazine Müstearlnn bal olduu Bakanlk tarafndan saptanr ve Resmi Gazete'de yaymlanan tarife ve talimatta belirlenir.

A.3.1. Ölüm Teminat

Kaza, yolcunun kaza tarihinden itibaren iki sene içinde ölümüne sebebiyet verdii takdirde, ölenin yardmndan mahrum kalanlarn destekten yoksun kalma tazminatn karlar.

A.3.2. Sakatlk Teminat

Kaza, yolcunun derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfnda geçici veya daimi surette sakatlanmasna sebebiyet verdii takdirde, tbbi tedavinin sona ermesi ve sakatln kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatn karlar.

A.3.3. Tedavi Giderleri Teminat

Kaza nedeniyle yaralanan yolcularn ilk yardm, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü hastanede veya dier yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdii dier giderleri karlar.

A.4. Sorumluluu Kaldran veya Azaltan Haller

Sigortal, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduu kiilerin kusuru bulunmakszn ve poliçede kaytl tattaki bir bozukluk kazay etkilemi olmakszn, kazann bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kiinin ar kusurundan ileri geldiini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.
Sigortal, yolcularn salkl, rahat ve güvenli yolculuk yapmasn salayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. Yolcular, tamac tarafndan tama hizmetlerini tanzim için konulmu usul ve esaslara uymak zorundadr.
Kazann oluumunda zarar görenin kusuru var ise, bu kusur orannda ödenecek tazminattan indirim yaplabilir.
 

A.5. Kapsam Dnda Kalan Haller

Aadaki haller ve bu hallerden doan zararlar sigorta kapsam dndadr.
a. Sigortal tarafndan ileri sürülecek tazminat talepleri,
b. Sürücü, hizmetliler ve sigortalnn eylemlerinden sorumlu tutulduu dier kiiler ile yolcu bileti olmayan kiilerin talepleri,
c. Yolcularn, beraberinde veya tatta veya römorkunda bulunan bagaj ile benzeri eya ve tanan dier eyann urayaca zararlara ilikin talepleri dahil olmak üzere, her türlü maddi zararlara ilikin talepleri ile manevi tazminat talepleri,
d. Çalnma veya gaspedilme olaynda tatn çalndn veya gaspedildiini bilerek tata binen kiilerin zarara uramalar nedeniyle ileri sürecekleri talepler, çalan veya gaspeden kiilerin talepleri,
e. Sava, her türlü sava olaylar, istila, yabanc düman hareketleri, çarpma, (sava ilan edilmi olsun, olmasn) iç sava, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii inzibati ve askeri hareketler,
f. Nükleer, biyolojik ve kimyasal rizikolarn ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati tedbirler,
g. Grevlere, lokavt edilmi içi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara katlma,
h. 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terör ve buna bal sabotaj eylemlerinde bulunanlarn talepleri, aracn terörist eylemlerde kullanldn veya kullanlacan bilerek araca binen kiilerin zarara uramalar nedeniyle ileri sürecekleri talepler,
i. Cürüm ve cinayet ilemek veya bunlara teebbüs,
j. Tehlikede bulunan ahs ve mallar kurtarmak hali hariç, yolcunun kendisini bile bile ar tehlikeye maruz brakacak hareketlerde bulunmas,
k. Deprem, yanarda püskürmesi, kar arl, sel ve su baskn, yer kaymas, frtna gibi doal afetler.
l. Dolayl zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri.
 

A.6. Sigorta Kapsamna Girmeyen Tatlar

Otomobille ehirleraras ve/veya uluslararas tamaclk yetki belgesi kapsamnda yaplan tamalar hariç olmak üzere, özel otomobillerle ve bunlarn römorklaryla yaplan tamalar, genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teebbüslerine ait otomobillerle yaplan tamalar, Türk Silahl Kuvvetlerine ait motorlu tat ve bunlarn römorklar ile yaplan tamalar, lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yaplan tamalar bu sigorta kapsam dndadr.

A.7. Sigortann Corafi Snr

Bu sigorta Türkiye snrlar dnda da geçerlidir. Ancak, Hazine Müstearlnn bal olduu Bakanlk gerekli gördüü takdirde, tespit edecei yabanc ülkelerde ortaya çkabilecek zararlar teminat kapsam dnda tutabilir.
 

A.8. Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça, Türkiye saati ile öleyin 12:00'da balar ve öleyin 12:00'da sona erer.
 

B. ZARAR ve TAZMNAT

 

B.1. Hak Sahibinin Bavuru Hakk ve Bavuru Süresi

Hak sahipleri poliçede öngörülen teminat snrlar içinde dorudan doruya sigortacya kar talepte bulunabilirler.
Sigortac, poliçede belirtilen teminat limitleriyle snrl olmak kaydyla hak sahipleri ile temasa geçerek anlama hakkna sahiptir. Ancak, sigortacnn yazl izni olmadkça sigortal, tazminat talebini ksmen veya tamamen kabule yetkili olmad gibi hak sahiplerine herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.
Tazminata yol açan olay, sigortal veya hak sahibi tarafndan örenildii tarihten itibaren otuz i günü içinde; olay yurtdnda meydana gelmise altm i günü içinde sigortacya ihbar edilir.
 

B.2. Rizikonun Gerçeklemesi Halinde Sigortalnn Yükümlükleri

Sigortal, rizikonun gerçeklemesi halinde aadaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür:
a) Bu Genel artlara göre, sorumluunu gerektirecek bir olay, haberdar olduu andan itibaren B.1. maddesinde belirtilen süre içinde sigortacya ihbar etmek,
b) Sigortal deilmicesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac tarafndan verilecek talimatlara uymak,
c) Sigortacnn talebi üzerine, olayn ve zararn nedeni ile hangi hal ve artlar altnda gerçekletiini ve sonuçlarn tesbite, tazminat yükümlülülüü ve miktar ile rücu hakknn kullanlmasna yararl, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,
d) Zarardan dolay dava yolu ile veya baka yollarla bir tazminat talebi karsnda kald veya aleyhine cezai kovuturmaya geçildii hallerde, durumdan sigortacy derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuturmaya ilikin olarak alm olduu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacya vermek,
e) Sigorta konusu ile ilgili baka sigorta sözlemeleri varsa, bunlar sigortacya bildirmek.
 

B.3. Kazaya likin Belgeler

Sigortac tazminat ödemek için, kazayla ilgili olarak, hak sahibinden aadaki belgeleri isteyebilir.
a) Alkol raporu ile yetkili kamu otoriteleri tarafndan düzenlenen kaza tespit tutana veya bilirkii raporunu,
b) Olaya karan baka araçlar varsa, trafik tescil belgelerinin, sürücü belgelerinin fotokopilerini, alkol raporunu,
c) Bavuru ölüm nedeniyle yaplmsa, ölüm raporu ve veraset ilam ile ölenin meslei ve gelir durumunu ve desteklik ilikisini gösteren belgeleri,
d) Olayn mahkemeye intikal etmi olmas halinde mahkeme kararn,
e) Bavuru, yaralanma nedeniyle yaplmsa (a) ve (b) bentlerindeki belgelere ek olarak tedavi giderlerini gösteren belgeleri; bavuru, geçici veya daimi sakatlanma nedeniyle yaplyorsa, tam teekküllü hastaneden alnacak raporu.
Sigortac (b) bendindeki belgelerin olmamas nedeniyle tazminat talebinde bulunan hak sahibine ödemede bulunmaktan kaçnamaz.
 

B.4. Tazminatn ve Giderlerin Ödenmesi

Sigortac, tazminat B.3 bölümündeki belgelerin eksiksiz olarak, irketin merkez veya kurulularna iletildii tarihten itibaren sekiz i günü içinde, poliçedeki teminat tutarlar dahilinde öder. Tazminatn bu süre içinde hakl neden olmakszn ödenmemesi halinde, sigortac temerrüde dümü olur ve ödenmemi tazminat tutarna yasal temerrüt faizi uygulanr. Temerrüt faizi teminat limiti içinde yaplm ödeme saylmaz.
Bu sigorta ile ilgili olarak dava açlmas halinde, sigorta poliçesinde yazl limitlere kadar davann takip ve idaresi sigortacya ait olup, sigortal sigortacnn gösterecei avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadr. Sigortac dava masraflar ile avukatlk ücretlerini öder. u kadar ki, hükmolunan tazminatn sigorta bedelinden fazla olmas halinde, sigortac bu masraflar sigorta bedelinin tazminata olan oran dahilinde öder.
Sigortal veya eylemlerinden sorumlu tutulduu kimseler aleyhine cezai kovuturmaya geçilmesi halinde, sann izni ile sigortac da savunmaya itirak eder. Bu takdirde, sigortac yalnz seçtii avukatn giderlerini öder.
Cezai kovuturmadan doan tüm giderler ile muhtemel para cezalar sigorta teminat dndadr.
 

B.5. Zarar Görenlerin Çokluu

Hak sahiplerinin tazminat alacaklar, sigorta sözlemesinde belirtilen teminat tutarndan fazla ise, hak sahiplerinden her birine ödenecek tazminat tutar, teminat tutarnn tazminat alacaklar toplamna olan oranna göre indirime tabi tutulur. Birden çok kiinin zarar gördüü kazalarda, baka tazminat taleplerinin bulunduunu bilmeksizin, hak sahiplerinden birine veya bir kaçna, kendilerine düecek olandan fazla ödemede bulunan iyiniyetli sigortac, yapt ödeme çerçevesinde dier hak sahiplerine kar da borcundan kurtulmu olur.
 

B.6. Sigortacnn Halefiyeti

Sigortac, ödedii tazminat tutarnca, hukuken sigortalnn yerine geçer.
 

B.7. Zarar Görenlerin Haklarnn Sakl Tutulmas ve Sigortacnn Sigortalya Rücu Hakk

Sigorta sözlemesinden veya sigorta sözlemesine ilikin kanun hükümlerinden doan ve tazminat yükümlüünün kaldrlmas veya miktarnn azaltlmas sonucunu douran haller zarar görene kar ileri sürülemez.
Ödemede bulunan sigortac, sigorta sözlemesine ve bu sözlemeye ilikin kanun hükümlerine göre, tazminatn kaldrlmasn veya azaltlmasn salayabilecei oranda sigortalya rücu edebilir.
Sigortalya balca u nedenlerle rücu edilir:
Tazminat gerektiren olay;
a)sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduu kiilerin kasti bir hareketi veya ar kusuru sonucunda meydana gelmise,
b) 4925 sayl Karayolu Tama Kanununda yasaklanan hallerden, sigorta ettirenin bu kanun ve ilgili yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden domusa,
c) tamacnn yetki belgesinde kaytl olmayan tatlarla yaplan veya yetki belgesi olmadan yaplan tamalar sonucu meydana gelmise,
d) tatn, mevzuatn gerektirdii teknik artlara uygun olmamasndan, nitelikli oför ve hizmetli personeli olmadan sefere çkarlmasndan; güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü bulundurulmamasndan meydana gelmise,
e) ikram edilen yiyecek ve içecekler ile dier maddelerin salk artlarna uygunluunun salanmamas, yolcularn salnn olumsuz etkilenmemesi hususunda tamacnn yükümlülüklerini yerine getirmemesinden domusa,
f) gerekli ilk tbbi yardm malzeme ve ilaçlarn tatta bulundurulmamas veya bunlardan derhal istifade edilmesi imkannn salanmam olmasndan meydana gelmise,
g) 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu ve ilgili dier mevzuata göre, tatn, gerekli sürücü belgesine sahip kiiler tarafndan sevkedilmemesi sonucunda olmusa,
h) sürücülerin uyuturucu veya keyif verici maddeler alm olmasndan veya alkollü içki alm olarak arac güvenli sürme yeteneklerini kaybetmi bulunmalarndan meydan gelmise;
i) yetkili makamlarca saptanan istiap haddinden fazla yolcu veya yük tanmasndan veya tatn iletilmesine ilikin dier yasaklanan hallerden domusa,
j) sigortalnn veya eylemlerinden sorumlu olduu kiilerin kusuru neticesinde aracn çalnmas veya gaspedilmesi sonucunda meydana gelmise
ve sigorta ettirenin rizikonunun gerçeklemesi halinde B.2. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle, artan zarar miktar ile snrl olmak kaydyla, zarar miktarnda bir art olmusa sigorta ettirene rücu edilir.
 

B.8. Tazminat Ödemesinde Öncelikli Sigorta

Meydana gelen zarar öncelikle bu sigortadan karlanr. Sigorta sözlemesinin hiç yaplmam olmas, yaplm fakat geçersiz hale gelmi olmas, süresinin bitmi olmas veya meydana gelen zararn bu sigorta teminatlarnn üzerinde bulunmas halinde teminatlarn üzerinde kalan ksm için; srasyla 13/10/1983 tarih ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununa göre yaplmas zorunlu olan mali sorumluluk sigortasna ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortasna bavurulur.
 

C. ÇETL HÜKÜMLER

 

C.1. Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sorumluluun Balamas

Sigorta ücreti; prim ile sigorta sözlemesine, bedeline veya primine ilikin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim, harç ve dier yükümlülüklerden oluur ve sigortal tarafndan ödenir.
Sigorta ücretinin tamam, sözleme yaplr yaplmaz poliçenin teslimi karlnda pein olarak ödenir. Ücret poliçenin teslimine ramen ödenmemise sigortacnn sorumluluu balamaz. Bu art poliçenin ön yüzüne yazlr.
 

C.2. Sigortalnn Sözleme Yaplrken Beyan Yükümlülüü

Sigortac, bu sigortay, sigortalnn rizikonun gerçek durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazl beyanna dayanarak kabul etmitir.
Sigortal, sigortacnn sözleme yaplrken gerçek durumu bildii takdirde, sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek bütün hususlar sigortacya bildirmeye mecburdur.
Sigortalnn beyannn gerçee aykr veya eksik olmas halinde, sigortacnn sözlemeyi daha ar artlarla yapmasn gerektirecek durumlarda, sigortac durumu örendii andan itibaren sekiz gün içinde prim farknn ödenmesi hususunu sigortalya ihtar eder. Sigortal, ihtarn tebli tarihini izleyen sekiz gün içinde talep olunan prim farkn ödemez veya ödemeyeceini bildirirse, sözleme feshedilmi olur. Bu durumda, feshin hüküm ifade edecei tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas sigortalya geri verilir.
Sigortal, sözleme yaplrken sorulduu halde kasten susmu veya bilerek noksan ya da gerçee aykr beyanlarda bulunmusa, gerçei tam olarak bilmeyen sigortac sözlemeyi feshedebilir. Fesih halinde sigortac primin tamamna hak kazanr. Sigortac gerçei örendii tarihten itibaren bir ay içinde fesih hakkn kullanmad takdirde, bu hak düer. Bu süre içinde riziko gerçeklemise, sigortac tazminat hak sahibine öder. Sigortac, bu durumda ödedii miktar kadar sigortalya rücu eder.
Gerçee aykr beyan hali, zarar douran olayn meydana gelmesinden sonra örenilmise, sigortac, bu zarardan dolay ödenmi ve ödenecek tazminatn:
a) Gerçee aykr beyann kasten yaplm olmas halinde tamam için,
b) Kast olmamas halinde ise, ödenecek tazminat miktar ile, bu tazminatn alnan primin alnmas gereken prime oran ile çarplmas sonucu ortaya çkan miktar arasndaki fark için
sigortalya rücu edebilir.
 

C.3. Sigortalnn Sigorta Süresi çinde Beyan Yükümlülüü

Sigortal sözlemeden sonra rizikoyu arlatrc mahiyette meydana gelecek deiiklikleri, durumu örenir örenmez en geç sekiz gün içinde sigortacya ihbarla yükümlüdür. Sigortac durumu örendii andan itibaren sekiz gün içinde prim farknn ödenmesi hususunu sigortalya ihtar eder. Sigortal ihtarn tebli tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim farkn ödemez veya ödemeyeceini bildirirse sözleme feshedilmi olur.
Sözlemenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edecei tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas sigortalya geri verilir. Prim farknn süresinde istenilmemesi halinde fesih hakk düer.
Söz konusu deiikliklere ilikin ihbar yükümlüünün yerine getirilmesinden önce meydana gelen olaylardan dolay ödenmi veya ödenecek tazminatlar için, deiikliin bildirilmesinin kastl olup olmamasna göre, C.2. maddesinin son fkras hükümleri uygulanr.
Sigorta süresi içinde meydana gelen deiikliklerin rizikoyu hafifletici nitelikte olduu ve bunun daha az prim alnmasn gerektirdii anlalrsa, deiikliin yapld tarihten sözlemenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasna göre hesaplanacak prim fark sigortalya geri verilir.
Herhangi bir nedenle sigortann feshedilmesi halinde, sigortac durumu Ulatrma Bakanlna bildirir.
 

C.4. Sigortalnn Deimesi, Faaliyetinin Sona Ermesi

Sigortalnn deimesi halinde, poliçeden doan bütün hak ve borçlar yeni sigortalya geçer.
Tamac yetki belgesinin iptali ya da taycnn tama faaliyetini sona erdirmesi halinde, sigorta sözlemesi kendiliinden feshedilmi saylr. Bu durumda, yetki belgesinin iptal edildii veya faaliyetin sona erdii tarihten sigorta süresinin sonuna kadarki süreye karlk gelen prim tutar gün esas üzerinden hesaplanarak sigortalya iade edilir.
 

C.5. Tebli ve hbarlar

Sigortalnn ihbar ve teblileri, sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye noter araclyla veya taahhütlü mektupla yaplr.
Sigortacnn ihbar ve teblileri de sigortalnn poliçede gösterilen adresine; bu adresin deimi olmas halinde, sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye bildirilen son adresine, ayn surette yaplr.
Taraflara imza karl olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yaplan ihbar ve tebliler de taahhütlü mektup hükmündedir.
Sigortac veya sigortal tarafndan yaplan ihbar ve tebliler, alnd tarihi izleyen gün hüküm ifade eder.
 

C.6. Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac ve sigortac adna hareket edenler bu sözlemenin yaplmas nedeniyle sigortalya ait örenecekleri ticari ve mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludurlar.
 

C.7. Zamanam

Sigorta sözlemesinden doan her türlü tazminat davas, hak sahibinin zarar ve tazminat yükümlülerini örendii tarihten itibaren iki yl ve herhalde zarara neden olay tarihinden itibaren on yl sonra zaman aamna girer.
Dava, cezay gerektiren bir fiilden olumusa ve 765 sayl Türk Ceza Kanununda bu fiil için daha uzun bir zaman am süresi öngörülmekte ise tazminat davasnda bu zaman am dikkate alnr.
Sorumlu kii hakkndaki zaman amn kesen sebepler, sigortac hakknda, sigortac hakknda zaman amn kesen sebepler de sorumlu kii hakknda uygulanr.
Bu sigortada, tazminat yükümlülerinin birbirlerine kar rücu haklar kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi örendikleri günden balayarak iki ylda zaman amna urar.
Dier hususlar hakknda genel hükümler uygulanr.
 

C.8. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözlemesinden doan anlamazlklar nedeniyle sigortac aleyhine açlacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketinin merkezinin veya sigorta sözlemesine araclk yapan acentenin ikametgahnn bulunduu yerdeki veya zarara yol açan olayn meydana geldii yerdeki; sigortal aleyhine açlacak davalarda ise davalnn ikametgahnn bulunduu yerdeki ticaret davalarna bakmakla görevli mahkemedir.
 

C.9. Yürürlük

Bu genel artlar 19.01.2004 tarihinde yürürlüe girer.