Tbbi Kt Uygulamaya likin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas Genel artlar
Resmi Gazete Tarihi: 21.07.2010
Resmi Gazete No: 27648
Yürürlük Tarihi: 30.07.2010

 

A. SGORTANIN KAPSAMI

 

A.1. Sigortann Konusu

(Deiik: RG,19.07.2011-27999, Yürürlük:30.07.2011) Bu sigorta sözlemesi ile 1219 sayl Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel salk kurum ve kurulularnda çalan tabipler, di tabipleri ve tpta uzmanlk mevzuatna göre uzman olanlarn poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleme tarihinden önceki on yllk dönemdeki veya sözleme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdii zararlara bal olarak sözleme süresi içinde kendisine yaplan tazminat taleplerine ve bu taleple balantl yarglama giderleri ile hükmolunacak faize kar poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat salar. Ancak on yllk dönemin balangc 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasz kalnan dönemlerde meydana gelen olaylara bal olarak sigortal dönemlerde yaplan ihbarlar için sigorta korumas yoktur. Sigortalnn Mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözlemesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolay sözlemenin biti tarihinden iki yl sonrasna kadar ortaya çkabilecek talepler de teminat dahilindedir.

A.2. Sigortann Corafi Snr

Bu sigorta, sigortalnn Türkiye Cumhuriyeti snrlar içinde ifa ettii mesleki faaliyetler için geçerlidir.

A.3. Teminat Dnda Kalan Haller

Aadaki hâller teminat kapsam dndadr:
a) Sigortalnn, poliçede belirlenmi ve snrlar hukuk kurallar veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dndaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
b) Mesleki faaliyetin ifas srasnda sigortal tarafndan kasten sebep olunan her tür olay ile davranlar,
c) Sigortal veya çaltrd kiilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altnda bulunmas sonucunda meydana gelen olaylar,
ç) darî ve adlî para cezalar dahil her tür ceza ve cezai artlar,
d) (Ek Bent: RG,19.07.2011-27999, Yürürlük:30.07.2011) Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.

A.4. Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça, Türkiye saati ile ölen saat 12.00’de balar ve ölen saat 12.00’de sona erer.

 

B. ZARAR VE TAZMNAT

 

B.1. Rizikonun Gerçeklemesi

(Deiik: RG,19.07.2011-27999, Yürürlük:30.07.2011) Sigorta sözlemesinin konusuna ilikin olarak sigortalnn kendisine tazminat talebinde bulunulduunu örendii anda riziko gerçeklemi saylr.

B.2. Rizikoya likin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalnn Yükümlülükleri

Sigortal ve sigorta ettiren, aadaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür:
a) Haberdar olduu andan itibaren rizikonun gerçekletiini, be gün içinde sigortacya ihbar etmek,
b) Sigorta sözlemesi yokmu gibi gerekli her türlü önlemi almak ve bu amaçla sigortac tarafndan verilecek mesleki faaliyet dndaki sigortaclkla ilgili makul talimatlara uymak,
c) Sigortacnn talebi üzerine, olayn ve zararn nedeni ile hangi hâl ve artlar altnda gerçekletiinin ve sonuçlarnn tespitine; tazminat yükümlülüü ve miktar ile rücu hakknn kullanlmasna yarayacak, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,
ç) Sigortacnn yazl onay olmadkça, sorumluluu veya tazminat talebini ksmen veya tamamen kabul etmemek, ödeme taahhüdünde bulunmamak, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamak;
d) Zarardan dolay, dava yolu ile veya baka yollarla bir tazminat talebi karsnda kald veya aleyhine cezai kovuturmaya geçildii hâllerde, durumdan sigortacy derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuturmaya ilikin olarak alm olduu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacya vermek,
e) Sigorta konusu ile ilgili baka sigorta sözlemesi varsa bunlar sigortacya bildirmek.

B.3. Tazminat ve Ödenmesi

Rizikonun gerçeklemesi hâlinde, özel durumlar hariç olmak üzere, hangi belgelerin istenilecei poliçe ekinde açk ve anlalr ekilde yer almak zorundadr. Sigortac, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara ilikin tespit tutanan veya bilirkii raporunu ve poliçe ekinde de yer alan dier gerekli belgeleri eksiksiz olarak irketin merkez veya kurulularna ilettii tarihten itibaren on be i günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayp sözlemeye aykr olmayan zararlara ilikin tazminat öder.

B.4. Halefiyet

Sigortac, ödedii tazminat tutarnca, hukuken sigortalnn yerine geçer.

 

C. ÇETL HÜKÜMLER

 

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacnn Sorumluluunun Balamas

Sigortacnn sorumluluu, primin ödenmesi ile balar. Aksi kararlatrlmadkça, primin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu art poliçeye yazlr.
Prim ödemede temerrüde düülmesi hâlinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanr.

C.2. Sigortal veSigorta Ettirenin Sözleme Yapld Srada Beyan Yükümlülüü

Sigortac sigorta sözlemesini, sigorta ettirenin veya bilgisinin olmas durumunda sigortalnn beyan ve varsa teklifname ve eklerinde yazl sorulara verdii cevaplara dayanarak yapar.
Sigortal ve sigorta ettirenin beyan yanl veya eksik ise ve bu durum, sigortacnn sözlemeyi yapmamas veya daha ar artlarla yapmasna neden oluyorsa, sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeden cayabilir veya sözlemeyi yürürlükte tutarak ayn süre içinde prim farkn talep edebilir.
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gün içinde bildirmedii takdirde sözlemeden caylm olur. Ancak, prim farknn kabul edilmemesi nedeniyle sözlemeden caylmas, sigortacnn gerçee aykr veya eksik beyan örendii tarihten itibaren bir aylk süre içinde gerçeklemek durumundadr.
Sigortal vesigorta ettirenin kastl davrandnn anlalmas hâlinde sigortac, sözlemeden cayabilir ve gün esasna dayanarak hesap edilen prime hak kazanr.

C.3. Sözlemenin Devam Srasndaki Beyan Yükümlülüü

Sözlemenin devam srasnda sigortacnn izni olmadan rizikoya etki edici nitelikte deiiklik yaplmas hâlinde sigorta ettiren veya sigortal durumu sekiz gün içinde sigortacya bildirmekle yükümlüdür.
Durumun sigortac tarafndan örenilmesinden sonra, deiiklik, sigortacnn sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hâllerden ise sigortac, sekiz gün içinde sözlemeyi fesheder veya prim farkn talep etmek suretiyle sözlemeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gün içinde bildirmedii takdirde sözleme feshedilmi olur.
Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Süresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk düer.
Rizikodaki deiiklii örenen sigortac, sigorta hükmünün devamna raz olduunu gösteren bir harekette bulunursa fesih ve prim talep hakk düer.
Deiiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasn gerektirir hâllerden ise; sigortac, bu deiikliin yapld tarihten sözlemenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasna göre hesap edilecek prim farkn sigorta ettirene geri verir.
Sigortacnn sözlemeyi bu deiiklere göre yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hâllerde:
a) Sigortac durumu örenmeden önce,
b) Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei süre içinde,
c) Fesih ihbarnn hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, riziko gerçekleirse, sigortac, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana göre öder.

C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalnn Durumu

Bu genel artlarda düzenlenen sigorta ettirenin borç ve yükümlülüklerinin sigortal tarafndan veya sigortalya yüklenen yükümlülüklerin sigorta ettiren tarafndan yerine getirilmesi hâllerinde, borç ve yükümlülükler, ifa edilmi saylr. Ancak sigortacnn srf bu nedenle durumunun arlatn ileri sürerek itiraz etme hakk sakldr.

C.5. Tebli ve hbarlar

Sigortalnn ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk eden acenteye yaplr.
Sigortacnn bildirimleri de sigortalya kar yaplacaksa sigortalnn, sigorta ettirene kar yaplacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yaplr.
Taraflara imza karl elden verilen mektup veya telgrafla yaplan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.
Güvenli elektronik imza kullanlarak elektronik ortamda yaplan ve sigortacya, sigortalya ve sigorta ettirene ulat kantlanabilen bildirimler de geçerli saylr.

C.6. Mesleki Faaliyete Son Verilmesi

Poliçede tanmlanan mesleki faaliyete son verilmesi hâlinde sigorta sözlemesi sona erer ve ilemeyen günlere ait prim sigorta ettirene iade edilir.

C.7. Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac ve sigortac adna hareket edenler bu sözlemenin yaplmas dolaysyla sigortalya ve sigorta ettirene ilikin örenecei srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

C.8. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözlemesinden doan anlamazlklar nedeniyle sigortac aleyhine açlacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketinin merkezinin veya sigorta sözlemesine araclk yapan acentenin ikametgahnn bulunduu yerdeki, sigortal veyasigorta ettiren aleyhine açlacak davalarda ise davalnn ikametgahnn bulunduu yerdeki mahkemedir.

C.9. Zamanam

Sigorta sözlemesinden doan bütün talepler iki ylda zaman amna urar.

C.10. Özel artlar

Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalnn aleyhine olmamak üzere özel artlar kararlatrabilir.