Karayolu Yolcu Tamacl Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas Genel artlar

Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004

 

A.SGORTANIN KAPSAMI

 

A.1.Sigortann Konusu

Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararas yolcu tamacl kapsamnda seyahat eden yolcular, sürücüleri ve yardmclarn, tamaclk hizmetinin balangcndan bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacaklar her türlü kazalarn neticelerine kar aadaki artlar çerçevesinde teminat altna alr.
Poliçede kaytl tamacnn, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayl Karayolu Tama Kanununa istinaden verilen tamac yetki belgesine sahip olmas; yolcu tamaclnn zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yaplmas ve tamann yapld aracn poliçede kaytl olmas zorunludur.

A.2.Kazann Tanm

Bu genel artlardaki kaza terimi, ani ve harici etkisi tespit edilen doal afetler de dahil olmak üzere, sigortalnn iradesi dnda meydana gelen ve sigortalnn bedensel bir sakatla maruz kalmasna veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olay ifade eder.
Birdenbire ve beklenmeyen bir ekilde ortaya çkan gazlarn solunmas, yank ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulmas ve kopmas da kaza saylr. Ancak;
a) Her türlü hastalkl hal,
b) Sigortann kapsamna giren bir kaza neticesinde meydana gelmedii takdirde, scaklk, donma, güne çarpmas ve tkanklk gibi tesirler,
c) Akl ve ruh durumuna baklmakszn intihar veya intihara teebbüs,
d) Belirgin sarholuk, uyuturucu ve zararl madde kullanm,
e) Sigortann kapsamna giren bir kazann gerektirmedii cerrahi müdahale ve her türlü n tedavisi ile ilaç kullanm
neticesinde meydana gelen ve sigortalnn bedensel bir sakatla maruz kalmasna veya ölmesine sebebiyet veren olaylar kaza saylmaz.

A.3.Kapsama Giren Teminat Türleri

A.3.1.Ölüm Teminat

Bu sigorta ile teminat altna alnan bir kaza, sigortalnn kaza tarihinden itibaren iki yl içinde ölümüne yol açt takdirde, teminatn tamam, sigortalnn yardmndan mahrum kalan hak sahiplerine ödenir.

A.3.2.Sakatlk Teminat

Bu sigorta ile teminat altna alnan bir kaza, sigortalnn kaza tarihinden itibaren iki yl içinde sakatlna yol açt takdirde, tbbi tedavinin sona ermesi ve sakatln kesin olarak tespiti sonucunda, sakatlk tazminat aada belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir.

 

  Teminatn % si
ki gözün tamamen kayb 100
ki kolun veya iki elin tamamen kayb 100
ki bacan veya iki ayan tamamen kayb 100
Bir kol veya bir el ile beraber bir bacan veya bir ayan tamamen kayb 100
Genel felç 100
ifa bulmaz akli denge bozukluu 100

 

  Sa Sol
Kolun veya elin tamamen kayb 60 50
Omuz hareketinin tamamen kayb 25 20
Dirsek hareketinin tamamen kayb 20 15
Bilek hareketinin tamamen kayb 20 15
Ba parmak ile iaret parmann tamamen kayb 30 25
Ba parmak ile beraber iaret parmandan baka bir parman tamamen kayb 25 20
aret parma ile beraber ba parmaktan baka bir parman tamamen kayb 20 15
Ba ve iaret parmaklarndan baka üç parman tamamen kayb 25 20
Yalnz ba parman tamamen kayb 20 15
Yalnz iaret parmann tamamen kayb 15 10
Yalnz orta parman tamamen kayb 10 8
Yalnz yüzük parmann tamamen kayb 8 7
Yalnz küçük parman tamamen kayb 7 6

 

Bir bacan dizden yukarsnn tamamen kayb 50
Bir bacan dizden aasnn tamamen kayb 40
Bir ayan tamamen kayb 40
Bir ayan -bütün parmaklar dahil- ksmen kesilmesi 30
Bir kalçann hareketinin tamamen kayb 30
Bir dizin hareketinin tamamen kayb 20
Bir ayak bilei hareketinin tamamen kayb 15
Bir ayak ba parmann tamamen kayb 8
Krlan bir bacan iyi kaynamamas 30
Krlan bir ayan iyi kaynamamas 20
Bir bacan 5 santimetre veya daha fazla ksalmas 15
Bir gözün tamamen kayb veya iki gözün görme gücünün yar yarya kayb 25
Her iki kulan tamamen sarl 40
Bir kulan tamamen sarl 10
Krlan alt çenenin iyi kaynamamas 25
Bel kemiinin belirgin bir eilme nedeniyle hareketsizlii 30
Göüs kafesinde sürekli ekil bozukluu yapan kaburga krkl 10

 

Bir organn tamamen veya ksmen kayb, söz konusu organn veya organ ksmnn kesin bir ekilde sakatln ve kullanlamamasn ifade eder.

Bir kazadan önce tamamen sakat durumda bulunan bir organn veya bir organ ksmnn kayb tazmin edilmez. Bir kazadan önce ksmen sakat durumda bulunan bir organn veya bir organ ksmnn sakatlk oran kaza sebebiyle artt takdirde, tazminat kazadan önceki oran ile sonraki oran arasndaki farka göre hesaplanr.

Ayn kazadan dolay çeitli organlarda veya organ ksmlarnda meydana gelen sakatlk durumlar için ayr ayr hesap edilecek tazminatn toplam poliçede gösterilen mebla geçemez.

Sigortal solak olduu takdirde, yukarda sa ve sol organlar için belirlenen oranlar ters olarak uygulanr.

A.3.3.Tedavi Giderleri Teminat

Sigortac, sigorta poliçesinin kapsamna giren bir kaza nedeniyle, kaza tarihinden itibaren iki yl içinde ödenmi doktor ücreti ile hastane ve dier salk kurumlarnda ayakta ve yatakta yaplan tedavilere ilikin giderleri, nakil ücretlerini poliçede tedavi giderleri teminat için belirlenen meblaa kadar öder.

Doal veya yapay sabit dilerde kaza neticesinde ortaya çkan hasarlarn protez giderleri, tedavi giderleri teminat için belirlenen meblan azami % 30'una kadar tazmin olunur.
Tedavi giderlerinin baka sigorta sözlemeleri ile teminat altna alnm olmas durumunda, söz konusu giderler öncelikle bu sigortadan karlanr.

A.4.Kapsam Dnda Kalan Haller

Aadaki nedenlerden birinin sonucunda dorudan veya dolayl olarak meydana gelen kazalar sigorta teminat dndadr:

a) Sava, her türlü sava olaylar, istila, yabanc düman hareketleri, çarpma, (sava ilan edilmi olsun, olmasn) iç sava, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii sk yönetim ve askeri hareketler,
b) Grevlere, lokavt edilmi içi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara katlma,
c) 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terör ve buna bal sabotaj eylemlerinde bulunanlarn talepleri, aracn terörist eylemlerde kullanldn veya kullanlacan bilerek araca binen kiilerin zarara uramalar nedeniyle ileri sürecekleri talepler,
d) Nükleer, biyolojik ve kimyasal rizikolarn ve bunlarn gerektirdii sk yönetim ve askeri tedbirler,
e) Cürüm ve cinayet ilemek veya bunlara teebbüs,
f) Tehlikede bulunan kiiler ve mallar kurtarma durumu hariç, sigortalnn kendisini bile bile ar tehlikeye maruz brakacak hareketlerde bulunmas,
g) Çalnma veya gaspedilme olaynda tatn çalndn veya gaspedildiini bilerek tata binme.

Suda boulmalar, sigortann kapsamna giren bir kaza neticesinde meydana gelmedii takdirde, sigorta kapsam dndadr.

A.5. Kapsam Dahilindeki Hatlarn Belirlenmesi

Karayolu Yolcu Tamacl Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas uygulamasnda; yurtiçi ve uluslararas yolcu tamaclnn tarifi ve kapsam ile yurtiçi ve uluslararas yolcu tama hatlar Ulatrma Bakanlnca belirlenir.

A.6. Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça, Türkiye saati ile öleyin 12:00'da balar ve öleyin 12:00'da sona erer.

A.7. Zarar Görenlerin Haklarnn Sakl Tutulmas ve Sigortacnn Sigorta Ettirene Rücu Hakk

Sigorta sözlemesinden veya sigorta sözlemesine ilikin kanun hükümlerinden doan ve tazminat yükümlüünün kaldrlmas veya miktarnn azaltlmas sonucunu douran haller sigortallara ve hak sahiplerine kar ileri sürülemez.
Ödemede bulunan sigortac, sigorta sözlemesine ve bu sözlemeye ilikin kanun hükümlerine göre tazminatn kaldrlmasn veya azaltlmasn salayabilecei oranda sigorta ettirene rücu edebilir.

Sigorta ettirene balca u nedenlerle rücu edilir:

Tazminat gerektiren olay;
a) Sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduu kiilerin kasti bir hareketi veya ar kusuru sonucunda meydana gelmise,
b) 4925 sayl Karayolu Tama Kanununda yasaklanan hallerden, sigorta ettirenin bu kanun ve ilgili yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden domusa,
c) Tamacnn yetki belgesinde kaytl olmayan tatlarla yaplan veya yetki belgesi olmadan yaplan tamalar sonucu meydana gelmise,
d) Tatn, mevzuatn gerektirdii teknik artlara uygun olmamasndan, nitelikli oför ve hizmetli personeli olmadan sefere çkarlmasndan; güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü bulundurulmamasndan meydana gelmise,
e) kram edilen yiyecek ve içecekler ile dier maddelerin salk artlarna uygunluunun salanmamas, yolcularn salnn olumsuz etkilenmemesi hususunda tamacnn yükümlülüklerini yerine getirmemesinden domusa,
f) Gerekli ilk tbbi yardm malzeme ve ilaçlarn tatta bulundurulmamas veya bunlardan derhal istifade edilmesi imkannn salanmam olmasndan meydana gelmise,
g) 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu ve ilgili dier mevzuata göre, tatn, gerekli sürücü belgesine sahip kiiler tarafndan sevk edilmemesi sonucunda olmusa,
h) Sürücülerin uyuturucu veya keyif verici maddeler alm olmasndan veya alkollü içki alm olarak arac güvenli sürme yeteneklerini kaybetmi bulunmalarndan meydan gelmise;
i) Yetkili makamlarca saptanan istiap haddinden fazla yolcu veya yük tanmasndan veya tatn iletilmesine ilikin dier yasaklanan hallerden domusa,
j) Sigortalnn veya eylemlerinden sorumlu olduu kiilerin kusuru neticesinde aracn çalnmas veya gaspedilmesi sonucunda meydana gelmise,
ve sigorta ettirenin rizikonunun gerçeklemesi halinde B.2. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle, artan zarar miktar ile snrl olmak kaydyla, zarar miktarnda bir art olmusa sigorta ettirene rücu edilir.

 

B. TAZMNAT

 

B.1. Sigortallarn veya Hak Sahiplerinin Bavuru Hakk ve Bavuru Süresi

Sigortallar veya hak sahipleri poliçede öngörülen teminat snrlar içinde dorudan doruya sigortacya kar talepte bulunabilirler.
Tazminata yol açan olay, sigortal veya hak sahibi tarafndan örenildii tarihten itibaren otuz i günü içinde, olay yurt dnda meydana gelmise altm i günü içinde, sigorta ettiren tarafndan ise en ksa sürede sigortacya bildirilir.

B.2.Rizikonun Gerçeklemesi Halinde Sigorta Ettiren, Sigortallar veya Hak Sahiplerinin Yükümlülükleri

Sigorta ettiren, sigortal veya hak sahipleri rizikonun gerçekletiini örendikleri tarihten itibaren B.1. maddesinde belirtilen süre içinde durumu sigortacya bildirmeye mecburdur.

Bildirimlerde kazann yerinin, tarihinin ve sebeplerinin bildirilmesi ve ayrca yaplan tedaviye ilikin ilgili salk kurumundan alnan bir rapor ile ödenmesi gereken tazminatn tespiti ile ilgili olarak sigortacnn isteyecei dier gerekli belgelerin sigortacya gönderilmesi zorunludur.

Sigorta ettiren kazayla ilgili gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac tarafndan verilecek talimata uymak zorundadr.

Sigortac her zaman kazazedeyi muayene ve salk durumunu kontrol ettirme hakkna sahip olup, bu muayene ve kontrollerin yaplmasna izin verilmesi zorunludur. Kazazedenin tedavisi ve iyilemesi ile ilgili olarak sigortacnn tayin edecei bir doktor tarafndan yaplacak tavsiyelere ve verilecek direktiflere uyulmas arttr. Bu muayene ve kontrollere ilikin her türlü masraf sigortac tarafndan karlanr.

B.3. Tazminatn Belirlenmesi

Tazminat A.3. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir. Ancak, ilgili hükümlerin uygulanmasnda anlamazlk meydana geldii takdirde; sigortac ile sigortal veya hak sahipleri, tazminat miktarnn tayini için hakem-bilirkiilere gidilmesini kararlatrabilirler; bu husus bir tutanakla tespit edilir. Bu durumda, tazminat miktaryla ilgili hakem-bilirkii karar tazminatn saptanmasnda esas tekil eder.

Hakem-bilirkiilerin tazminat miktar konusunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar balar. Hakem-bilirkii kararlarna, ancak tespit edilen tazminat miktarnn gerçek durumdan önemli ekilde farkl olduu gerekçesiyle ve bu kararlarn tebli tarihinden itibaren yedi gün içinde, rizikonun gerçekletii yerdeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkemede itiraz edilebilir.

Taraflar seçtikleri hakem-bilirkiilerin ücret ve giderlerini kendileri öder. Tek hakem-bilirkiinin veya üçüncü hakem-bilirkiinin ücret ve giderleri ise taraflarca yar yarya ödenir.

Tazminat miktarnn tespiti; teminat verilen rizikolar, sigorta teminat, sorumluluun balangc, hak düürücü ve hak azaltc sebepler hususunda bu genel artlarda ve mevzuatta mevcut hüküm ve artlar ve bu artlarn ileri sürülmesini etkilemez.

Kazann oluumunda zarara urayan yolcunun kusuru var ise, bu kusur orannda ödenecek tazminattan indirim yaplabilir.

B.4. Teminat Türlerinin Birlemesi

Bir kaza, ölüm ve sakatlk tazminatna ayn zamanda hak kazandrmaz. Ancak, sakatlk tazminat alm bulunan sigortal, kaza tarihinden itibaren iki yl içinde ve bu kaza neticesinde vefat ettii takdirde hak sahiplerine, varsa sigortalya ödenmi bulunan sakatlk tazminat ile ölüm tazminat arasndaki fark ödenir.
Tedavi masraflar, ölüm veya sakatlk tazminatndan indirilmez.

B.5. Tazminatn Ödenmesi

Sigortac, B.2. maddesindeki belgelerin eksiksiz olarak, irketin merkez veya kurulularna iletildii tarihten itibaren sekiz i günü içinde, talep edilen tazminat poliçedeki teminat tutarlar dahilinde öder. Tazminatn bu süre içinde hakl neden olmakszn ödenmemesi halinde, sigortac temerrüde dümü olur ve ödenmemi tazminat tutarna yasal temerrüt faizi uygulanr. Temerrüt faizi teminat limiti içinde yaplm ödeme saylmaz.

B.6. Sigortacnn Halefiyeti

Sigortac, ödedii tedavi giderleri tazminat tutarnca, hukuken sigortalnn yerine geçer.

 

C. ÇETL HÜKÜMLER

 

C.1. Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacnn Sorumluluunun Balamas

Sigorta ücreti, prim ve bu prime ilikin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim, harç ve dier yükümlülüklerden oluur ve sigorta ettiren tarafndan ödenir.
Sigorta ücretinin pein olarak ödenmesi esastr. Ancak, yllk olarak yaplan sigortalarda, sigorta ücretinin en az % 50'sinin pein alnmas kaydyla bakiyesinin en fazla iki eit taksitte olmak üzere sözleme tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenmesi mümkündür.

Bir yldan az süreli olan sigortalarda, sigorta ücretinin pein olarak ödenmesi gerekir.

Aksine sözleme yoksa, sigorta ücretinin tamam, taksitle ödenmesi kararlatrlmsa ilk taksidi sözleme yaplr yaplmaz ve poliçenin teslimi karlnda ödenir. Bu art poliçenin ön yüzüne yazlr.

Sigortacnn sorumluluu, aksine sözleme yoksa sigorta ücretinin tamamnn veya ilk taksidinin ödendii tarihten itibaren balar.

Prim ödeme borcunda temerrüde düülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanr.

Sigorta ücretinin kambiyo senetlerine balanmas borcun mahiyetini deitirmedii gibi Türk Ticaret Kanunu ile tannm hak ve imtiyazlara da halel getirmez.

C.2. Sigorta Ettirenin Sözleme Yaplrken Beyan Yükümlülüü

Sigortac, bu sigortay, sigortalnn rizikonun gerçek durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazl beyanna dayanarak kabul etmitir.
Sigortal, sigortacnn sözleme yaplrken gerçek durumu bildii takdirde sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek bütün hususlar sigortacya bildirmeye mecburdur.
Sigortalnn beyannn gerçee aykr veya eksik olmas halinde, sigortacnn sözlemeyi daha ar artlarla yapmasn gerektirecek durumlarda, sigortac durumu örendii andan itibaren sekiz gün içinde prim farknn ödenmesi hususunu sigortalya ihtar eder. Sigortal, ihtarn tebli tarihini izleyen sekiz gün içinde talep olunan prim farkn ödemez veya ödemeyeceini bildirirse, sözleme feshedilmi olur. Bu durumda, feshin hüküm ifade edecei tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas sigorta ettirene geri verilir.
Sigortal, sözleme yaplrken sorulduu halde kasten susmu veya bilerek noksan ya da gerçee aykr beyanlarda bulunmusa, gerçei tam olarak bilmeyen sigortac sözlemeyi feshedebilir. Fesih halinde sigortac primin tamamna hak kazanr. Sigortac gerçei örendii tarihten itibaren bir ay içinde fesih hakkn kullanmad takdirde, bu hak düer. Bu süre içinde riziko gerçeklemise, sigortac tazminat hak sahibine öder. Sigortac, bu durumda ödedii miktar kadar sigorta ettirene rücu eder.
Gerçee aykr beyan hali, zarar douran olayn meydana gelmesinden sonra örenilmise, sigortac, bu zarardan dolay ödenmi ve ödenecek tazminatn:
a) Gerçee aykr beyann kasten yaplm olmas halinde tamam için,
b) Kast olmamas halinde ise, ödenecek tazminat miktar ile, bu tazminatn alnan primin alnmas gereken prime oran ile çarplmas sonucu ortaya çkan miktar arasndaki fark için sigorta ettirene rücu edebilir.

C.3. Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi çinde Beyan Yükümlülüü

Sigorta ettiren sözlemeden sonra rizikoyu arlatrc mahiyette meydana gelecek deiiklikleri, durumu örenir örenmez en geç sekiz gün içinde sigortacya ihbarla yükümlüdür. Sigortac durumu örendii andan itibaren sekiz gün içinde prim farknn ödenmesi hususunu sigortalya ihtar eder. Sigorta ettiren ihtarn teblii tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim farkn ödemez veya ödemeyeceini bildirirse sözleme feshedilmi olur.
Sözlemenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edecei tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas sigorta ettirene geri verilir. Prim farknn süresinde istenilmemesi halinde fesih hakk düer.
Söz konusu deiikliklere ilikin ihbar yükümlüünün yerine getirilmesinden önce meydana gelen olaylardan dolay ödenmi veya ödenecek tazminatlar için deiikliin bildirilmesinin kastl olup olmamasna göre, C.2. maddesinin son fkras hükümleri uygulanr.
Sigorta süresi içinde meydana gelen deiikliklerin rizikoyu hafifletici nitelikte olduu ve bunun daha az prim alnmasn gerektirdii anlalr ise, deiikliin yapld tarihten sözlemenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasna göre hesaplanacak prim fark sigorta ettirene geri verilir.
Herhangi bir nedenle sigortann feshedilmesi halinde sigortac durumu Ulatrma Bakanlna bildirir.

C.4. Sigorta Ettirenin Deimesi

Sigorta ettirenin deimesi halinde, poliçeden doan bütün hak ve borçlar yeni sigorta ettirene geçer. Devreden durumu onbe gün içinde sigortacya bildirir.
Sigortac, sigorta sözlemesini durumun kendisine bildirilme tarihinden itibaren onbe gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden onbe gün sonrasna kadar geçerlidir. Sözlemenin feshi halinde ilemeyen günlere ait prim gün esasna göre iade olunur.
Ayrca, yeni sigorta ettirenin onbe gün içinde sigortann devamn kabul etmemesi veya araca baka bir sigorta sözlemesi yapmas halinde bu sigorta hükümsüz kalr.
Tamac yetki belgesinin iptali ya da taycnn tama faaliyetini sona erdirmesi halinde, sigorta sözlemesi kendiliinden feshedilmi saylr. Bu durumda, yetki belgesinin iptal edildii veya faaliyetin sona erdii tarihten sigorta süresinin sonuna kadarki süreye karlk gelen prim tutar gün esas üzerinden hesaplanarak sigorta ettirene iade edilir.

C.5. Tebli ve hbarlar

Sigorta ettirenin ihbar ve teblileri, sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye, noter araclyla veya taahhütlü mektupla yaplr.

Sigorta irketinin bildirimleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin deimi olmas halinde sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye bildirilen son adresine, ayn surette yaplr.
Taraflara imza karl olarak elden verilen mektup veya telgrafla yaplan ihbar ve tebliler de taahhütlü mektup hükmündedir.
Sigortac veya sigortal tarafndan yaplan fesih ihbar, alnd tarihi izleyen gün hüküm ifade eder.

C.6. Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac, sigorta ettirene ait örenecei ticari ve mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

C.7. Zaman Am

Sigorta sözlemesinden doan her türlü tazminat davas, hak sahibinin zarar ve tazminat yükümlülerini örendii tarihten itibaren iki yl ve herhalde zarara neden olay tarihinden itibaren on yl sonra zaman aamna girer.
Dava, cezay gerektiren bir fiilden olumusa ve 765 sayl Türk Ceza Kanununda bu fiil için daha uzun bir zaman am süresi öngörülmekte ise tazminat davasnda bu zaman am dikkate alnr.
Sigorta ettiren hakkndaki zaman amn kesen sebepler, sigortac hakknda, sigortac hakknda zaman amn kesen sebepler de sigorta ettiren hakknda uygulanr.
Bu sigortada, tazminat yükümlülerinin birbirlerine kar rücu haklar kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi örendikleri günden balayarak iki ylda zaman amna urar.

C.8. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözlemesinden doan anlamazlklar nedeniyle sigortac aleyhine açlacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketinin merkezinin veya sigorta sözlemesine araclk yapan acentenin ikametgahnn bulunduu yerdeki, sigortal aleyhine açlacak davalarda ise davalnn ikametgahnn bulunduu yerdeki ticaret davalarna bakmakla görevli mahkemedir.

C.9. Yürürlülük

Bu genel artlar 25/03/2004 tarihinde yürürlüe girer.

 

 

Son Düzenleme Tarihi: 1 Temmuz 2006