Motorlu Kara Tatlar htiyari Mali Sorumluluk Sigortas Genel artlar

Sigorta Teminatnn Kapsami

Madde 1-Sigortac, ibu poliçede gösterilen aracn kullanlmasndan doan ve Karayollar Trafk Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracn iletenine terettüp eden hukuki sorumluluu ve bu poliçe teminat kapsamnda olmak artyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas hadlerinin üzerinde kalan ksmn, poliçede yazl hadlere kadar temin eder.
bu sigorta, sigorta ettirenin haksz taleplere kar müdafaasn da temin eder.

Madde 2-Sigorta Türkiye snrlar içinde geçerlidir.

Ek Sözlemeyle Teminat Kapsamna Alnabilecek Hal ve Teminat Dnda Kalan Haller

Madde 3-Manevi tazminat talepleri, ek sözleme ile teminat kapsam içine alnabilir. Bu taleplerin, Karayollar Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas (Trafik Sigortas) dnda kalmas nedeni ile, bu teminat, bahsi geçen zorunlu sigortann varlna bal olmakszn, bu sigorta limitlerinin içinde hüküm ifade eder.
Aadaki haller sigorta teminatnn dndadr:

a) Sigortalnn kendisinin urayaca zararlar,
b) Arac sevk ve idare edenin, arac sevk ve idare ederken urayaca zararlar dolaysyla ileri sürülen talepler,
c) letenin veya arac sevkedenin einin, usul ve füruunun (kendisi ile evlat edinme ilikisi ile bal olanlarn) ve birlikte yaad kardelerinin urayaca zararlar dolaysyla ileri sürülen talepler,
d) Araç sahibi ile ileteni arasndaki ilikide araca gelen zararlar dolaysyla ileri sürülen talepler,
e) Poliçede gösterilen aracn ve bu araç ile tanan mallarn (yolcu bagaj ve benzeri eya teminat dahilindedir) veya çekilen eylerin bozulmas zarar ve ziyaa uramas yüzünden ileri sürülen talepler,
f) Çalnan veya gaspedilen aracn sebep olduu ve Karayollar Trafik Kanunu'na göre iletenin sorumlu olmad zararlar ile aracn çalndn ve/veya gaspedildiini bilerek binen yolcularn zarara uramalar nedeniyle ileri sürülen talepler,
g) Sürat yarlarna itirak ve yar güzergahnda yaplan antremanlar srasnda meydana gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler,
h) Aracn gözetim, onarm, bakm, alm-satm, araçta deiiklik yaplmas amac ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teebbüslere braklmasndan sonra
aracn sebep olduu zararlara ilikin her türlü talepler,
i) Patlayc ve parlayc maddeler tanmas (yedek akaryakt hariç) sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolay ileri sürülen talepler.
j) 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doan sabotajda kullanlan araçlarn neden olduu ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununa göre iletenin sorumlu olmad zararlar ile aracn terör eylemlerinde kullanldn veya kullanlacan bilerek binen kiilerin zarara uramalar nedeniyle ileri sürecekleri talepler, arac terör ve buna bal sabotaj eylemlerinde kullanan kiilerin talepleri.

Tazminatn Azaltlmas veya Kaldrlmas Sonucunu Douran Haller

Madde 4-Sigorta sözlemesinden veya sigorta sözlemesine ilikin kanun hükümlerinden doan ve tazminat yükümlülüünün kaldrlmas veya miktarnn azaltlmas sonucunu douran haller zarar görene kar ileri sürülemez.
Ödemede bulunan sigortac, sigorta sözlemesine ve bu sözlemeye ilikin kanun hükümlerine göre, tazminatn kaldrlmasn veya azaltlmasn salayabilecei oranda sigortalya rücu edebilir.

Sigortalya balca u nedenlerle rücu edilir:
a) Sigortalnn kasdi bir hareketi veya ar kusuru yüzünden sebebiyet verilen zarar ve ziyanlara ilikin talepler,
b) Aracn, Karayollar Trafik Kanununa göre geçerli sürücü belgesi olmayan kimseler tarafndan sevkedilmesi veya geçerli trafik belgesi olmadan kullanlmas halinde sebebiyet verilen zarar ve ziyana ilikin talepler,
c) Aracn, alkollü içkilerin etkisi altnda olup güvenli sürme yeteneklerini kaybetmi olan veya uyuturucu veya keyif verici maddeler alm kimseler tarafndan sevk ve idare edilmesi halinde sebebiyet verilen zarar ve ziyana ilikin talepler,
d) Araçlarn yolcu tanmaya mahsus olmayan yerlerinde yolcu tanmas veya yetkili makamlarca tespit edilen kapasite dnda fazla yolcu veya yük tanmas sebebiyle doacak zarar ve ziyanlara ilikin talepler.

Bunlardan baka, sigorta ettiren zarar vukuunda 10. maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar ve ziyan miktarnda bir art olursa, sigortac zarar görene tazminat ödemekle beraber, bu art için sigorta ettirene rücu eder.

Sigortann Balangc ve Sonu:

Madde 5-Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarih1eri olarak yazl günlerde, aksi kararlatrlmadkça Türkiye saati ile öleyin saat 12.00'de balar ve öleyin saat 12.00'de sona erer.

Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüü

Madde 6- Sigortac bu sigortay sigorta ettirenin aracn hakiki durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazl beyanna dayanarak kabul etmitir.
Sigorta ettirenin beyan hakikate aykr veya eksik ise, sigortacnn sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek hallerde:
a) Sigorta ettirenin kasd varsa, sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeden cayabilir ve riziko gerçeklemi ise zarar görenlere tazminat ödemekle beraber, ödedii tazminat miktar kadar sigorta ettirene rücu eder. Cayma halinde Sigortac prime hak kazanr.
b) Sigorta ettirenin kasd bulunmaz ise, sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeyi fesheder veya prim farkn almak suretiyle akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren talep edilen prim farkn kabul etmediini 15 gün içinde bildirdii taktirde akit feshedilmi olur.
Sigortac tarafndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigortalnn tebellü tarihini takip eden 5. i günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin prmi gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
c) Cayma, fesih veya prim farkn talep etme hakk, süresinde kullanlmad taktirde düer.
d) Sigorta ettirenin kasd bulunmad takdirde riziko:
1- Sigortac durumu örenmeden önce veya,
2- Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei süre içinde veyahut,
3- Bu ihbarn hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleirse, sigortac zarar görenlere ödedii tazminatn, tahakkuk eden prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki oran kadar ksm dnda kalan miktar için sigorta ettirene rücu eder.

Sigorta Süresi çinde hbar Yükümlülüü ve Sonuçlar

A- KULLANILI TARZI DEKL:

Madde 7-Akdin yaplmasndan sonra aracn teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan kullanl tarz, sigortacnn muvafakati olmadan deitirildii takdirde sigorta ettiren, bu deiiklii:
a) Kendisi tarafndan veya açk veya zmni rzas ile bir bakas tarafndan yaplm ise derhal,
b) Açk veya zmni rzas olmadan baka bir ahs tarafndan yaplm ise durumu örenir örenmez,
ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortacya ihbarla yükümlüdür.

Sigortac, deiiklii örendii tarihten itibaren, bu deiiklik sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiriyorsa 8 gün içinde:
1- Sözlemeyi fesheder veya,
2- Prim farkn talep etmek suretiyle sözlemeyi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn 8 gün içinde ödemedii takdirde sözleme feshedilmi olur.

Sigortac tarafndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigortalnn tebellü tarihini takip eden 5. i günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Süresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk düer.
Aracn teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan kullanl tarznn deitiini örenen sigortac, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözlemesinin aynen devamna raz olduunu gösteren bir harekette bulunursa fesih veya prim farkn talep etme hakk düer.
Aracn kullanl tarzndaki rizikoyu arlatrc deiiklikleri sigorta ettiren ihbar süresi içersinde kasden bildirmemise sigortac, ihbar süresinden sonra gerçekleen hasarlara ait ödedii veya ödemekle yükümlü olaca tazminat miktar kadar sigorta ettirene rücu eder.
hbar yükümlülüüne riayetsizlik kastl deilse sigortac, ödenen tazminatn, tahakkuk eden prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki oran kadar ksm dnda kalan miktar için sigorta ettirene rücu eder.
Deiikliin rizikoyu haffletici mahiyette olduu ve daha az prim tatbikini gerektirdii anlalr ise, bu deiikliin yapld tarihten sözlemenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasna göre bulunacak prim fark sigorta ettirene geri verilir.

B -letenin Deimesi:

Madde 8- Aracn ileteni deitii takdirde, sigortacnn pein muvafakati alnmadkça, hiçbir ihbara lüzum kalmakszn sigorta sözlemesi münfesih olur ve feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasna göre hesap edilir ve fazlas sigorta ettirene geri verilir.

Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Madde 9-Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle ödenmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en geç poliçenin teslimi karlnda ödenmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadkça, prim veya peinat ödenmedii takdirde poliçe teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazlr. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde peinatn, sigorta poliçesinin teslim edildii günün bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer ve prim borcunu temerrüde dütüü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemedii takdirde sigorta sözlemesi hiç bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur. Prim ödenmemi olmasna ramen poliçenin teslimi ile sigortacnn mesuliyetinin balayacann kararlatrld hallerde, bu bir aylk sürenin ilk 15 gününde sigortacnn sorumluluu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman, miktar ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar poliçe üzerine yazlr veya poliçe ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde dütüü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemedii takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gerçeklememesi kaydyla, teminatn durduu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduu yerden devam eder .Sigorta teminatnn durduu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözlemesi hiç bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur.
Poliçenin ön yüzüne yazlmas kaydyla, rizikonun gerçeklemesiyle henüz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn ödemekle yükümlü olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir .
Bu madde uyarnca sigorta sözlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii süreye tekabül eden prim gün esas üzerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

Zarar Vukuunda Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Madde 10-Sigorta ettiren, zarar vukuunda aadaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür.
a) bu sözlemeye göre, sigorta ettirenin sorumluluunu gerektirecek her olay örendii andan balayarak be gün içinde sigortacya bildirmek,
b) Sigortal deilmicesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac tarafndan verilecek talimata uymak,
c) Sigortacnn talebi üzerine, olayn sebebi ile hangi hal ve artlar altnda vukua geldiini ve neticelerini tespite yararl ve sigorta ettiren için salanmas mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek -ezcümle, olayn hangi gün ve saatte ve nerede vaki olduunu ve hadise annda arac kullanann isim ve adresi- ve rücu hakknn kullanlmasna yararl sigorta ettiren tarafndan salanmas mümkün bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek,
d) Zararn sebebi ile hangi hal ve artlar altnda vukua geldiini tespit ve sorumluluun tayini için yaplacak tahkikatta ve delillerin toplanmasnda sigortacya elinden gelen yardmda bulunmak,
e) Zarardan dolay, sigorta ettiren dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi karsnda kalr veya aleyhine cezai takibata geçilirse, keyfiyetten sigortacy derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai takibata müteallik olarak alm olduu ihbarname, davetiye gibi bilcümle teblinameleri derhal sigortacya tevdi etmek.
f) Dava açlmas halinde sigorta poliçesinde kaytl limitlere kadar davann takip ve idaresi için sigortacnn gösterecei avukata lazm gelen vekâletnameyi vermek,
g) Tazminat yükümlülüü ve miktar ile rücu haklarnn tespiti için sigortacnn yetkili kld temsilcilerinin zarar ve ziyanlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar aratrma ve incelemelere müsaade etmek,
h) Sigorta konusu ile ilgili bakaca sigorta sözlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek.

Zarar ve Ziyann Tespiti

Madde 11- Sigortac, sigorta ettirenin muvafakatini almak artyla zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü ahsla dorudan doruya temasa geçerek anlama hakkn haizdir.

Sigortacnn yazl muvafakati olmadkça, sigorta ettiren sorumluluunu, zarar ve ziyan talebini ksmen veya tamamen kabule mezun olmad gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat tediyesinde de bulunamaz.

Karayollan Trafik Kanunu Mali Sorumluluk Sigortas limitlerini aan dava masraflar sigortacya aittir. u kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortac bu masraflar sigorta bedelinin tazminata oran dahilinde öder.

Hasar halinde, hasar gören parça, onarm mümkün deilse veya edeeri parça ile deitirilme imkan yok ise yenisi ile deitirilir. Bu durumda tatta bir kymet art meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarndan indirilmez.

Sigortal veya arac kullanan kimseler aleyhine ceza takibatna geçilmesi halinde sann muvafakati ile sigortac da savunmaya itirak edebilir. Bu takdirde sigortac yalnz seçtii avukatn masraflarn öder.

Cezai takibattan doan dier bilumum masraflarla muhtemel para cezalar sigorta teminat dnda kalr.

Zarar ve Tazminatn Sonuçlar

Madde 12- Sigortac ödedii tazminat miktarnca hukuken sigorta ettiren yerine geçer. Sigorta ettiren sigortacnn ikame edebilecei davaya yararl ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur.
Ksmi hasarlarda, taraflar sigorta sözlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Sigortac, fesih hakkn kulland takdirde bu fesih, ihbarn postaya veya notere verildii tarihten itibaren 15 gün sonra öleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Sigorta ettiren, fesih hakkn kulland takdirde bu fesih, ihbarn postaya veya notere verildii tarihi takip eden gün öleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve ilememi sigorta süresine ait prim geri verilmez.

ÇETL HÜKÜMLER

Vergi, Resim ve Harçlar

Madde 13-Sigorta sözlemesine, bedeline veya primine ilikin olarak Kanunlara göre sigorta ettirene yüklenmi veya yüklenecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirenden alnr.

Tebli ve hbarlar

Madde 14- Sigorta ettirenin ihbar ve teblileri sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye, noter araclyla veya taahhütlü mektupla yaplr.
Sigorta irketinin ihbar ve teblileri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adresin deimi olmas halinde sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye bildirilen son adresine ayn suretle yaplr.
Taraflara imza karl olarak elden verilen mektup veya telgrafla yaplan ihbar ve tebliler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Madde 15-Sigortac, sigorta ettirene ait örenecei ticari ve mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

Yetkili Mahkeme

Madde 16-Sigortac ile sigortal arasndaki ihtilaflarda yetkili mahkeme sigortalnn ikametgahnn veya sigortacnn merkezinin veya poliçeyi imza eden acentenin bulunduu yer mahkemesidir.
Motorlu araç kazalarndan dolay hukuk sorumlulua ilikin davalar, sigortacnn merkez veya ubesinin veya sigorta sözlemesini yapan acentenin bulunduu yer mahkemelerinden birinde açlabilecei gibi, kazann vuku bulduu yer mahkemesinde de açlabilir.

Zamanam

Madde 17- Motorlu araç kazalarndan doan zararlarn tazminine ilikin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü örendii tarihten balayarak iki yl ve herhalde, kaza gününden balayarak on yl içinde zamanamna urar.
Dava, cezay gerektiren bir fiilden doar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanam süresi öngörmü bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.
Zamanam, tazminat yükümlüsüne kar kesilirse, sigortacya kar da kesilmi olur. Sigortac bakmndan kesilen zamanam, tazminat yükümlüsü bakmndan da kesilmi saylr.
Motorlu araç kazalarnda tazminat yükümlülerinin birbirlerine kar rücu haklar, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi örendikleri günden balayarak iki ylda zamanamna urar. Dier hususlarda, genel hükümler uygulanr.

Özel artlar

Madde 18-Bu Genel artlara ve varsa bunlara ilikin klozlara aykr dümeyen özel artlar konulabilir.

 

Son Düzenleme Tarihi: 12 Nisan 2005