Tarm rnleri Dolu Sigortas

Ülkemizde tarm sigortalar, aadaki teminatlar vermektedir.

  • Tarm Ürünleri Dolu Sigortas
  • Sera Sigortas
  • Hayvan Hayat Sigortas
  • Kümes Hayvanlar Hayat Sigortas

Ülkemizde uygulanan tarm sigortalarnn özellikleri, teminat kapsamlar ve uygulama ekilleri aadaki gibidir:

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas

Tarm üreticilerinin her türlü ba - bahçe ve sera ürünlerini, dolu zararlarna kar teminat altna alan sigortadr. Sigortann konusu hasad yaplmam ürünlerdir. Bu sigorta ile dolu tanelerinin vuruunun dorudan doruya ürün miktarnda meydana getirdii eksilme yani sadece miktar azalmasna (ürün kayb) neden olan zararlar güvence altna alnr.
stenildii takdirde, dolu ile birlikte yangna kar da teminat verilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

  • Her farkl ürün poliçede belirtilmelidir.
  • Sigorta ettirilen tarla, ba ve bahçelerin hudutlar poliçede yer almal, parsel ve pafta numaralar yazlmaldr.
  • Sigortal tarlasnn bir dekarndan alaca ürün miktarlarn tam ve eksiksiz olarak bildirmelidir.
  • Meyve sigortalarnda bahçenin dekar ile birlikte aaç adetleri de yazlmaldr.
  • Beyan edilen veriler normal düzeyde olmal, ar veya düük verim beyanlarnda bulunulmamaldr.
  • Hasat tarihi (ürünün toplanaca tarih) mutlaka yazlmaldr.

Hayvan Hayat Sigortas

Sahibine ekonomik kazanç salayan çiftlik ve besi hayvanlarnn, her türlü adi ve bulac hastalk veya kaza nedeniyle ölümlerinden dolay uranlan ekonomik kayplar temin eden sigortadr.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Hastalk ve kazalarda ölen, öldürülen veya zorunlu olarak kesilen sigortal hayvanlarn tazminatlarnn ödenebilmesi için sigorta irketleri ile anlamal (TSV) veterinerden raporu alnmas arttr.

Kümes Hayvanlar Hayat Sigortas

Üretim iletmelerinde bulunan kümes hayvanlarnn ölümleri veya zorunlu kesilmelerinden dolay sigortalnn dorudan doruya urad maddi zararlar karlar.

Sera Sigortas

Seralarn, dolu veya doluya ek olarak yangn ve frtna (hortum) riskleri nedeniyle urayabilecekleri fiziki hasarlarn yan sra, seralarda yetitirilen ürünlerin miktarlarnda, söz konusu risklere bal olarak meydana gelen eksilmeleri, poliçedeki sigorta bedeline kadar temin eden sigortadr. Sigorta bedeli; serann konstrüksiyon ve örtü bedeli ile, stma, havalandrma, sulama ilerinde kullanlan cihaz ve tesisatn bedeli ve serada yetitirilen ürünlerin üretim devresi sonu itibariyle ulaaca bedelin toplamndan olumaktadr. Poliçede temin edilmi bal kalite kayb, enkaz kaldrma masraflar poliçe teminatndan hariç olmakla birlikte, ek bir sözleme ile teminata dahil edilebilmektedir. Sera sigortalarnda dolu teminat olmakszn tek bana frtna ve yangn teminatlar verilmez.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Serann toplam sigorta bedelini belirleyen yap malzemeleri ve camlarn (m2) deeri bildirilmelidir.
- Ürünlerin çeidi ve alan belirtilmelidir.