Emtea Nakliyat Sigortas Genel artlar

Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1953

 

Madde 1- Sigortal mallarn frtnadan, geminin batmasndan veya karaya vurmak veyahut kaya veya sla bindirmek gibi haller neticesinde tamamen veya ksmen harap olmasndan, oturmadan, çatmadan, sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmasndan, maln denize atlmasndan, yangndan, infilaktan, kaptan ve gemi adamlannn barataryasndan yükleme, aktarma veya boaltma ameliyeleri esnasnda bir veya birden çok dengin dümesinden ve genel olarak deniz kaza ve tehlikelerinden gelebilecek her türlü zya veya hasarlar, bu poliçe ile tesbit olunan artlar dahilinde, sigortac'ya ait olacaktr.

Madde 2- tinam, zabtü müsadere, hapsü tevkif, mümanaat veya alkoyma ile bunlarn veya bunlara matuf her türlü teebbüslerin neticeleri, kezalik muhasematn veya harp mahiyetinde harekatn (harp ilan edilmi olsun, olmasn) neticeleri sigortann dndadr. Ancak bu hüküm muharip bir devlet tarafndan veya muharip bir devlet aleyhine vaki hasmane bir fiile dorudan doruya (ve alakal geminin veya çatma halinde bu çatmaya karm olan dier herhangi bir geminin yapmakta olduu sefer veya hizmetin nev'i veya mahiyetinden müstakil olarak) ika edilmi olmadkça çatmay, (mayn veya torpilden baka) sabit veya sabih bir cisimle temas, oturmay, frtna ve yangn sigorta dnda tutmaz; ve bu hüküm bakmndan, bir devletle itirak halinde olan ve emrinde deniz, kara veya hava kuvvetleri bulunduran herhangi bir otorite dahi devlet tabirinin ümulüne girer.
Bundan baka, iç harbin, ihtilalin, isyann, ayaklanmann veya bunlardan doan iç kargaalklarn neticeleri ile korsanlk da sigortann dndadr.
Her halde sigorta edilen mallara mayn, torpil, bomba ve sair harp silahlarnn ika edecei ziya veya hasarlar sigortaya dahil deildir.

Madde 3- Grevcilerin, lokavt edilmi içilerin veyahut içi kargaalklarna, karklklara veya halk hareketlerine itirak eden kimselerin ika edecekleri ziya veya hasarlar sigortann dndadr.

Madde 4- Sigorta, aksine sözleme olmadkça, aadaki rizikolar temin etmez, öyle ki:
a)Yamur suyu, ambar buusu ve bundan ileri gelen tekasüf,
b) Oksidasyon veya paslanma, krlma, çalnma, mutad d akma; maln bünyesinde, görünüünde, renginde, tadnda veya rayihasnda tagayyür husule getiren her nevi tabahhur ve intiarlar; meer ki hasar veya zvalar sigorta edilen rizikolardan birinin neticesinde vuku bulmu olsun.

Madde 5- Aadak hallerin gerek dorudan doruya, gerek dolaysiyle douraca avakp sigortaya dahi1 deildir:
Yasak veya gizli ticaret, kaçakçlk, emtiann ithal, ihraç veya transitine müteallik kanun. ve nizamlara aykrlk, hakikat hilaf beyan, sigorta akidinin veya sigortalnn veyahut bunlarn adamlarnn vekil veya mümessillerinin fiil veya kusurlar.
Aadaki hususlar, sigorta hususi avarya dahil akdedilmi olsa bile sigortann dndadr:
Mallarn sevk ve naklinde, sebebi ne olursa olsun vaki gecikmeler, karantina veya klama tevakkuflar, yükleme veya boaltma istarya ve süresteryalar ile bunlara ait resim, harç ve masraflar; kur ve rayiç farklan veya faiz kayplar, teslim etmemekte temerrüt veya geç teslim tazminat., kardan mahrumiyet; mallarn zati aybna izafe olunabilecek her türlü avarya, zayiat, bozulma ve eksilmeler , mallarn gerei veçhile hazrlanmam veya tertiplenmemi olmasndan veya ambalaj kifayetsizliinden ileri gelen ziya ve hasarlar; suhunetin ve atmosferik artlarn tesirleri; mutad akma, fire ve anmalar fare, sçan, kurt ve dier haaratn ika ettii tahribat.
Sigortann akidi nakliyat bizzat yapt veya adamlarna yaptrd takdirde, kaptann ve gemi adamlarnn barataryasndan, hile ve hud'asndan, ihmalinden, ihtiyatszlndan, ehliyetsizliinden ileri gelen zya ve hasarlar sigortaya dahil deildir.

Madde 6- Mallarn dalp saçlmas, kzmas ve kurumas sigortann dndadr; meer ki zya veya hasarlar sigortalanm bir rizikodan ileri gelmi olsun.

Madde 7- ayet, sigorta akidinin bilgisi altnda olarak barut, fulmikoton, kibrit, ham petrol, benzin, fosfor, kimyevi maddeler, dinamit, nitrogliserin ve benzeri maddeler gibi kolaylkla tutuabilen veya infilaki mümkün olan maddeler ile sönmemi kireç, tahrip edici mayiler veya zehirli veyahut fena kokulu maddeler sigortal mallar ile bir arada yüklenir veya depo edilirse, böyle maddelerin yaknlndan veya ayn hamuleye katlm olmalarndan doacak zya veya hasarlar -sigortalanm hadise meydana gelse bile- sigortann dnda kalr.

Madde 8- Sigorta, mallarn, donatan veya gemi kiracs tarafndan, nakledilmek veya nakliyat derhal yap1mayacaksa muvakkaten muhafaza olunmak üzere, tesellüm edildii anda balar. Sigortann akidi mallar, donatan veya gemi kiracsna rhtm idaresi veya benzeri bir müessese marifetiyle teslim ettii takdirde, bunlar mallarn tesellümü bakmndan, donatann veya gemi kiracsnn mümessili saylr. Bu maddedeki muvakkat muhafaza keyfiyetinden ancak, ticari teamüllere uygun olan ksa bir zamana münhasr muhafaza keyfiyetinden ancak, ticari teamüllere uygun olan ksa bir zamana münhasr muhafaza halleri kasdedilmitir.
bu sigortann hükmü, mallarn tahmil, tahliye esnasnda, buna mahsus olan liman merakibinde bulunduklar esnada da aynen mer'i kalacaktr.
Sigorta, mallarn teslim yerinde mürselünileyhine teslim edildii anda ve eer teslim keyfiyetine mani bir hal tahaddüs ederse, mallarn usulüne tevfikan depo edildii veya satld zaman ve her halükarda en geç tahliyeyi takip eden on beinci günün hitamnda sona erer.
Tahliye keyfiyeti, sigortann akidi veya mürsil veyahut mürselünileyh tarafndan makbul sebep olmakszn geciktirilirse, sigorta gecikme olmasayd tahliye ne gün bitecek idiyse onu takip eden on beinci günün hitamnda nihayet bulur.
Eer nakliyat bir nakliyeci müesseseye tevdi edilmi bulunursa -ki bu takdirde sigortann akidi bu müessesenin ismini de bildirmekle mükelleftir- sigorta, mezkur müessesenin mallar teselmüm ettii anda balar ve bunlar teslim yerinde mürselünileyhe teslim ettii anda, fakat en geç tahliyeyi takip eden otuz günün inkizasnda (bu iki ktan herhangi birinin dierlerinden evvel tahakkuk etmesiyle) sona erer.

Madde 9- bu poliçe hükümlerine rivayette, taraflardan herhangi birine hüsnüniyete aykr hareket edilmesi halinde, mukavele dier tarafça hükümsüz saylabilir. Ezcümle sigortal, esasa taalluk eden ve kendisince bilinen her hususu, mukavelenin akdinden evvel sigortacya bildirmekle mükellef olup, bu mükellefiyetin yerine getirilmemesi hüsnüniyete aykr bir hareket saylr.
Bundan baka, bir sigorta sigortal nam ve hesabna onun bu hususa memur ettii bir kii tarafndan aktedilirse bu kii de esasa taallük eden ve kendisince bilinen her hususu sigortac'ya bildirmekle mükellef olup, bu mükellefiyetinin de yerine getirilmemesi hüsnüniyete aykr bir hareket saylr.
Bu madde hükümlerinin tatbiki bakmndan sigortal, ilerin mutad seyri içinde kendisince bilinmesi gereken bilcümle hususat bilir saylaca gibi, sigorta akdine memur edilen kii de yine ilerin mutad seyri içinde kendisince bilinmesi veya kendisine bildirilmi olmas gereken her hususu bilir saylr.
Rizikonun takdiri bakmndan tadklar ehemmiyet dolaysiyle, gerek sigortay kabul edip etmemek ve gerek tabi olaca çeitli artlar tayin eylemek hususlarnda basiretli bir sigortacnn verecei bir kararda müessir olabilecek mahiyette her husus bu madde anlamnda esasa müteallik bir husustur.

Madde 10- Mutad veya mukarrer olan yolun tebdili veya mahalli maksudun deitirilmesi, veyahut navlun mukavelesi gereince donatana veya gemi kiracsna verilmi olan herhangi bir selahiyetin kullanlmas neticisinde sigorta edilen rizikonun mahiyetinde dier bir deiiklik vukuu takdirinde, veyahut sigortal maln, geminin veya seferin tarif ve tavsifinde herhangi bir nisyan veya sehiv vukuu halinde sigorta, takarrür edecek bir ücret mukabilinde meriyette kalr.

Madde 11- Navlun mukavelesi ile donatana veya gemi kiracsna verilmi olan herhangi bir salahiyetin kullanlmas neticesinde, mezkur mukavele, natk olduu teslim yerinden baka bir liman veya mahalde sona erdii takdirde:
a) Mallar, bu liman veya mahalde satlp teslim edilinceye veya sigortaya son verilmesi sigortacya bildirilinceye kadar , kararlatrlacak bir ücret mukabilinde ve poliçe artlar dahilinde sigortal kalr. Bu fkrada yazl iki ktan hangisi daha önce tahaddüs ederse o nazar itibara alnr.
b) Mallar, ibu poliçede beyan edilen teslim yerine veya herhangi dier bir teslim yerine yeniden sevkedildii takdirde ise, yine kararlatrlacak bir ücret mukabilinde, bu teslim yerine varncaya kadar poliçe artlar dahilinde sigortal kalr ve bu yerde, boaltmadan sonraki kuvertür müddeti hakknda 8'nci madde hükümleri cari olur .u kadar ki navlun mukavelesinin sona ermesinden sonra, gecikmeden, sigortal maddenin zati aybndan veya nevi ve mahiyetinden ileri gelen zya ve hasarlardan dolay sigortacya hiçbir mes'uliyet teveccüh etmez.

Madde 12- Sigorta, mukavelenin akdine takaddüm eden bir zamanda balamak üzere de yaptrlabilir. Bu takdirde riziko tahakkukuna artk ihtimal kalmadn sigortann akdi srasnda, sigortac biliyor idiyse ücrete hakk olmaz.
Sigorta yaptran, riziko tahakkukunun zaten vaki olmu bulunduunu sigortann akdi srasnda biliyor veya bilmesi icap ediyor idiyse, sigortac tazminat tediyesinden vareste kalr; riziko tahakkukunun vaki olmu bulunduuna sigortann akdi srasnda sigortacnn itilaf olmad takdirde ücret sigortacya ait olur.
Sigorta, bir vekil tarafndan akdedilmi olduu takdirde, bilinen ve bilinmesi icabeden hususlar bakmndan, yalnz vekilin ahs deil, müekkillerin ahs da nazar itibara alnmak lazm gelir.

Madde 13- Sigorta, mallarn yüklenecei gemi veya gemilerin ad bildirilmeden akdedilmi olduu takdirde, sigortal, bu hususta kendisine haber gelir gelmez veya en geç haber gelmesini takip eden krk sekiz saat zarfnda geminin veya gemilerin ad ile her biri üzerindeki sigortal mebla bildirmekle mükellef olup, buna riayetsizlii sigortay hükümsüz klar.
Poliçenin, akdi tarihinden itibaren bir yl geçtikten sonra, yüklendikleri gemi ad ile sigorta miktarlar bu müddet zarfnda bildirilmemi olan mallar hakknda, sigortal lehine hiçbir hükmü kalmaz.Madde 14- Sigortal, ibu poliçe mucibince sigortann takarrür edecek bir ücret mukabilinde meriyette kalmasn istilzam edecek bir vakadan haberdar olur olmaz, bunu derhal sigortacya bildirmekle mükellef olup, sigortann meriyette kalmasna hak kazanabilmesi bu mükellefiyetin yerine getirilmesine baldr.

Madde 15-
A) Her iki tarafn bilcümle haklar karlkl olarak mahfuz kalmak artiyle, her türlü muhafaza tedbirlerini almaya veya bunlarn alnmasn tahrik veya talep etmeye, sigortal eylerin kurtarlmasna nezaret veya kurtarma ameliyesine bilfiil girimeye veya balamaya sigortal mecbur ve sigortac salahiyetlidir ve bundan dolay sigortacnn, bir tasarruf fiilinde bulunduu veya tazmin mükellefiyetini prensip itibariyle kabul ettii iddia olunamaz.
Sigortac ezcümle, her türlü aratrmaya teebbüs ve bilcümle rücu haklarn istimal edebilir ve geminin ziya veya sefere elverisiz bir hale gelmesi takdirinde, sigortal eylerin mevritlerine yeniden sevkine muktazi hususatn ifasna bizzat giriebilir; sigortal bu hususlarda sigortac ile tam bir elbirlii yapmak, ezcümle bu tedbirlerin yerine getirilmesine yardm etmek üzere elinde bulunan bilcümle vesaik ve malumat sigortacya vermekle mükelleftir.
B) Bundan maada, nakliyeci ile dier bilcümle mes'ul üçüncü ahslar aleyhindeki rücu haklarn, icabnda sigortac lehine, muhafaza edebilmek üzere sigortal lazm gelen bütün tedbirleri vakti zamannda almak ve icabnda gerekli takibata giriebilmek hususunda sigortac ile kaytsz artsz elbirlii yapmakla mükelleftir.
C) Sigortal, ibu maddede derpi edilen muhafaza tedbirlerini almak hususunda gerek kendisi ve gerek mürsil, mürselünileyh veya bunlarn adamlar veya yerlerine kaim olanlar tarafndan vaki ihmalden, bu ihmalin sigortacy zarardide etmi olduu nisbetinde mesuldür.
D) Herhangi bir mes'ul ahstan alnp, sigortalnn, mürsilin, mürselünileyhin veya bunlarn mümessillerinin veyahut yerlerine kaim olanlarn faydalanaca bilcümle tazminat sigortac tarafndan ödenecek mebaliden sigortacnn menfaat alakas nisbetinde düülür.

Madde 16 -Brakma münhasran aadaki hallerde yaplabilir:
a) Haber alnamamas; Mallar nakleden gemi kayplk halinde olur ve aradan kafi müddet geçtii halde haber alnamam bulunursa,
b) Mallarn temin edilen bir rizikonun tahakkuku neticesinde; urad maddi hasarlar dolaysiyle mahreci veya mevridinden gayri bir mahalde sat emrolunmu ise (nakil geminin, yükleme limanndan ayrldktan sonra ayn limana mecburi dönü yapmas hali hariçtir).
c) Temin olunan bir rizikonun tahakkuku neticesinde: Sigorta edilen eylerin bilfiil tamamen ziya önüne geçilemeyecek bir hal arzeder veya bunlarn bilfiil tamamen zyaa uramaktan kurtarlmalar, neticede haiz olabilecekleri kymeti tecavüz edecek miktarda bir masrafn ihtiyarna bal bulunursa; ezcümle:
1- Sigortal, malna sahip olamamak vaziyetinde bulunur ve;
a) Mallarn yeniden ele geçirmesi gayri muhtemel görünür veya;
b) Mallarn yeniden ele geçirilmesi için ihtiyar icap eden masraflar bunlarn tekrar ele geçirildikten sonra haiz olacaklar kymetten fazla olursa,
2- Mallarn hasarlanm olmas halinde, tamiri ve mevritlerine yeniden sevki için gereken masraflar mevride muvasalatlarnda haiz olacaklar kymetten fazla olursa
Brakma muamelesine yer veren bilcümle ahvalde, sigortac, brakmay kabul etmek veya, mülkiyet uhdesine intikal etmeksizin tam ziya yolu ile tediyede bulunmak klarndan birini daima seçebilir.

Madde 17- Sigortacnn umumi avarya garame paylar ile umumi avarya prensipleri dairesinde ödenmesi lazm gelen garame paylarna taalluk eden taahhüdu, navlun mukavelesinde derpi edilmi olan mahalde mezkur mukavelenin derpi ettii usule göre ve eer navlun mukavelesinde bu hususta bir sarahat yoksa, sigortal seferin bittii mahalde cari olan kanun ve adetlere göre tanzim olunacak dispeç ile taayyün eder.
Sigortal, bir umumi avarya garame pay ödedii veya ödemekle mükellef tutulduu takdirde, eer garameye giren mal, umumi avarya itirak kymetinin tamam üzerinden sigorta edilmi ise, garame paynn tamam ödenecek tazminat tekil eder. Fakat bu mal itirak kymetinin tamam üzerinden sigorta edilmemi veya bu maln yalnz bir ksm sigorta edilmi bulunursa, sigortac tarafndan ödenecek tazminat sigortadaki eksiklik nisbetinde azalr; ve eer itirak kymetinden tenzili gereken ve tazmini sigortacya terettüp eden bir hususi avarya vuku bulmu ise, bunun miktar sigortacnn uhdesine terettüp eden garame paynn tayini zmnnda, sigorta bedelinden düülür.
Umumi avarya prensipleri dairesinde ödenmesi lazm gelen bilcümle garame paylar hakknda da hüküm böyledir.

Madde 18- Güverteye veya gladuraya yüklenmi mallar hakknda, aksine hususi bir art olmadkça, sigortac münhasran, sigortalya terettüp edebilecek umumi avarya garame paylariyle geminin tam zyaa uramas veya haber alnamayarak kayplk halinde kalmas neticesinde mallarn zyandan mesuldür.
u artla ki, yukardaki haller ibu sigorta ile temin edilmi rizikolardan birinin tahakkuku neticesi olsun.

Madde 19- Sigorta, ''hususi avarya franko'' olarak akdedildii takdirde, sigortac, ister maddeten vukuua gelsin, ister masraf olarak tahakkuk etsin, hususi avaryalar temin etmez meer ki zya veya hasarlar aadaki vakalardan ileri gelmi olsun:
Geminin batmas veya karaya vurmak veyahut kaya veya sla bindirmek gibi haller neticesinde tamamen veya ksmen harap olmas, oturmas, çatmas, sabit, seyyar veya sabih bir cizme (buz dahil) çarpmas, yangn, inflak yükün bir snma limannda boaltlmas, yükleme, aktarma ve boaltma ameliyeleri esnasnda bir veya birden çok dengin olduu gibi tam zyaa uramas.
Bu takdirde dahi 5'nci maddenin 2'nci fkrasnda saylan hususlar sigortann dndadr.

Madde 20- Hususi avaryalar, hususi artlar meyannda baka türlü hüküm olmadkça yüzde üç muafiyet düülmek suretiyle tazmin olunur.
Ancak, yükleme, aktarma ve boaltma ameliyeleri esnasnda bir veya birden çok dengin olduu gibi tam ziyaa uramas hallerinde ve aadaki vakalardan ileri gelen hususi avaryalar da hiçbir muafiyet tenzil edilmez:
Geminin batmas veya karaya vurmak veyahut kaya veya sla bindirmek gibi haller neticesinde tamamen veya ksmen harap olmas, oturmas, çatmas, sabit, seyyar veya sabih bir cizme (buz dahil) çarpmas, yangn, infilak, yükün bir snma limannda boaltlmas.

Madde 21- Hususi artlarda aksine hüküm bulunmadkça, muafiyet; -tatbiki icabettikte- denk bana ve ayet mallar dökme halinde ise ambar bana hesaplanr.

Madde 22- Ksmen vaki olan ziya ve hasarlar, poliçe umumi artlarnn hükümleri mahfuz kalmak üzere, sigortacnn, mahallindeki avarya korniseri ile karlkl olarak ve eer sigortacnn orada avarya komiseri yoksa, mahalli usul ve adetlere göre tesbit edilmelidir. bu tesbit muamelesi mallarn tahliyesini takip eden on be gün içinde ve herhalde mütesellimine tesliminden evvel yaplmaldr.
Yukardaki vecibelerin yerine getirilmemesi sigortacya tazminat talebini red hakkn verir meer ki bu vecibelerin yerine getirilmeyiinin mücbir sebeplerden ileri geldii sigortal tarafndan isbat edilmi olsun.
Ziya ve hasarlarn tesbiti hususundaki vaki masraflarla ekspertiz ücretleri mallarn mütesellimi tarafndan ödenir ve bunlarn tamam, tesbit olunan ziya ve hasarlar -tamamen veya ksmen- sigortal bir rizikodan ileri gelmi bulunuyorsa, sigortac tarafndan tazmin olunur.

Madde 23- Sigortac, hususi avarya sebebiyle tazrninat talebine mevzu olan mallardan hasarl ksmlarn, kymetlerinin taayyünü için açk arttrma ile satn bihakkn talep edebilir; bundan dolay sigortac bir tasarruf fiilinde bulunmu saylmaz.
Sat, mallar gümrüklenmeden yaplrsa gümrüksüz kymet, gümrüklendikten sonra yaplr ise gümrüklü kymet hususi avarya olarak tanzimi icap edecek meblan tayininde mukayeseye esas tutulur.

Madde 24- Tazminat Talebi:
a) Umumi avarya garame paylar için dispeçin tanzimi tarihinden itibaren bir sene,
b) Bütün dier hallerde, geminin hareket tarihinden itibaren iki sene,
içinde sigortacnn kabulüne iktiran etmemi veya ayn mühletler zarfnda sigortal mutalebesini selahiyetli mahkemeye intikal ettirmemi ise sigortac her türlü mutalebeden kurtulmu olur.

Madde 25- Sigorta Deeri:
a) Ham maddeler ile toprak mahsulleri için, mallarn varma mahallinde ve tahliye zamanndaki hasarsz vaziyette piyasa kymetidir.
b) Mamul ve yar mamul maddeler için, mallarn tahmil yerinde ve tahmil zamanndaki bedeline gemiye kadar olan bilcümle masarif ile istirdad mümkün olmayan navlun, sigorta ücreti ve yüzde on kar pay ilave edildikten sonra hasl olan miktardr.
Sigorta bedeli sigorta deerini aarsa, aan ksm hükümsüzdür.
Sigorta bedeli sigorta deerinden dün ise sigortacya terettüp edecek tazminat noksan sigorta nisbetinde azalr.

Madde 26- Sigortac, sigorta tazminatn ödemekle, sigortalnn biilcümle mes'ul ahslara kar olan rücu vesair haklarn iktisap eder ve bu haklara taalluk eden her hususta sigortalnn yerine geçer. Sigortal, sigortacnn talebi halinde bu keyfiyeti dispeçte veya sigorta tazminat makbuzunda veyahut buna mahsus bir vesikada teyit eylemeyi taahhüt eder.
Bu suretle sigortalnn yerine geçme keyfiyeti, ancak ödenen sigorta tazminat miktarnca muteber olur:

Madde 27- Sigorta ücreti poliçenin teslimi ile ve poliçenin derhal teslimi mutad olmayan hallerde, akitle vacibüttediye olur.
Her halükarda sigortacnn deruhte ettii riziko ilemeye balamakla, sigorta ücretinin tamam sigortac için müktesep olur.

Madde 28- Hususi artlar umumi artlara tekaddüm eder.

 

Son Düzenleme Tarihi: 11 Mays 2002