Hayat Sigortalar Genel artlar

A. SGORTANIN KAPSAMI

A.1- Sigortal, Sigorta Ettiren ve Lehdar

Hayat üzerine sigorta sözlemesi yaplan kiiye "sigortal", prim ödemek suretiyle sigortalnn menfaatini sigortac nezdinde sigortalayan kiiye "sigorta ettiren" ve sigorta sözlemesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözlemesi yaplan ve rizikonun gerçeklemesi halinde kural olarak sigorta tazminatn sigortacdan isteme hakkna sahip olana da "lehdar" denir.
Sigortal ile sigorta ettiren ayn ahs olabilecei gibi hayatta kalma artyla yaplan sigortalarda lehdar da ayn ahs olabilir.
Bir kimsenin hayat, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile diledii bir veya birkaç sigortacya çeitli bedellerle üçüncü bir kii tarafndan sigorta ettirilebilir, u kadar ki, üçüncü kiinin o kimsenin hayatnn devamnda maddi veya manevi menfaatnn bulunmas sigortann geçerlilii için arttr.

A.2- Sigortann Konusu

Sigortac, bu sigorta ile bir kimsenin belirli bir süre içinde veya sözlemede belirtilen art ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözlemede belirtilen belli bir süreden fazla yaamas ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta edebilir.
Ancak, küçüklerin, mahcurlarn veya mümeyyiz olmayanlarn ölümünü art koyarak sigorta etmek batl, bunlarn hayat üzerine sigorta yapmak geçerlidir. Her iki halde de ölüm gerçekleirse sigortalnn ölüm tarihindeki riyazi ihtiyat ödenir.
Bu genel artlara göre riyazi ihtiyat ödenmesi gereken hallerde varsa kar pay da ödenir.

A.3- Sigorta Teminat Dnda Kalan Haller

Aadaki haller sigorta teminat dndadr:

3.1- Sigortal, sigortacy haberdar etmeksizin ticari hava hatlar üzerinde yolcu nakline ruhsatl iletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sfatyla seyahat edebilir. Hayat sigortalanan kiinin ölümü yolcu sfat dnda havada yaplan yolculuklar esnasnda olursa, irket yalnz riyazi ihtiyat ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminat ödenmez.

3.2- Sigortal, intihar veya intihara teebbüs sonucunda öldüü takdirde, sigortalnn intihar annda akli melekeleri ne olursa olsun, sigortac sigortann o andaki riyazi ihtiyatn öder. Aksine bir sözleme ile süre ksaltlm olmadkça sigortal aralksz olarak en az üç yl devam etmi bulunuyorsa, sigortac sigorta teminatnn tamamn ödemekle yükümlüdür.

3.3- Sigortadan faydalanan kimse hayat üzerine sigorta yapm olan öldürmü veya onun öldürülmesinde herhangi bir ekilde suç ortakl etmise sigorta bedelinden mahrum kalr ve bu bedel ölenin mirasçlarna ait olur.

3.4- Aksi sözleme ile kararlatrlmadkça, sigorta sava halinde geçerli deildir. Ancak, sigortal sava esnasnda ve sava hareketleri dolaysyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.

3.5- Sigortal, aksine bir sözleme olmad sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanm veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin aça çkmasna neden olacak her türlü saldr ve sabotaj veya tedavi amaçl olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortac, yalnz riyazi ihtiyat ödemekle yükümlüdür.

A.4- Sigorta Bedelinin Artrlmas

Sigorta süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacnn da kabulü halinde sigorta bedeli artrlabilir.

Sigorta özel artlar gerei sigorta bedelini kendiliinden artran haller hariç, sigorta ettiren teminat art talep ettiinde durumu sigortacya yazl olarak bildirmek ve sigortacnn gerekli gördüü durumlarda yeni bir salk raporunu sigortacya vermek zorundadr.

Sigorta bedelinin artrlmas halinde yaplacak beyanlar hakknda C.2 hükümleri uygulanr.

A.5- Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça Türkiye saati ile öleyin saat 12.00'de balar ve öleyin saat 12.00'de ve herhalükarda rizikonun gerçeklemesiyle sona erer.

A.6- Sigortann Corafi Snr

Bu sigorta dünyann her yerinde geçerlidir.

B. RZKONUN GERÇEKLEMES HALNDE HAK SAHPLERNN YÜKÜMLÜLÜKLER

Hak sahipleri, rizikonun gerçekletiini örendii tarihten itibaren durumu be gün içinde sigortacya bildirmek zorundadrlar.

Hak sahipleri, poliçeden doan haklarn talep edebilmek için, aadaki yazl belgeleri, masraf kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigortacya verir.
a) Sigorta poliçesi, (kayb halinde sigortal veya hak sahibinden alnacak imzal beyan yeterlidir),
b) Nüfus idaresi tarafndan verilecek tasdikli ve vukuatl nüfus kayt örnei,
c) Gerekirse ölüm nedenini açklayan doktor raporu veya gömme izni,
d) Gaiplik halinde mahkemeden alnacak olan gaiplik karar,
e) Lehdar tayin edilmedii durumlarda veraset ilam,

Sigortac, vefat rizikolarnda gerekirse tazminat kesinletirmek için salk karnesi ile hastane durum raporunu da ayrca isteyebilir. Sigortac talep halinde lehdar ya da sigorta ettirene tazminatn ödenmesine ilikin olarak ald belgeler karlnda bir alnd belgesi vermek zorundadr.

Bütün belgelerin sigorta irketine verilmesinden sonra sigortac, sözleme hükümlerine göre ödemesi gereken kesinlemi tazminat on gün içinde hak sahiplerine öder. Poliçenin bulunamad durumlarda irket kaytlar esas alnr.

Sadece, hayatta kalma artyla yaplm olan sözlemelerde, sözlemede belirtilen sürenin dolmas nedeniyle yaplacak ödemelerde sadece sigorta poliçesi ve onayl nüfus suretinin verilmesi yeterlidir.

C. ÇETL HÜKÜMLER

C.l- Sigorla Priminin Ödenmesi ve Sigortacnn Sorumluluunun Balamas

Sigorta priminin tamam veya taksitle ödenmesi kararlatrlm ise ilk taksit poliçenin tesliminde ve kalan taksitler de poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir.

Sigorta sözlemesinin yaplmasna ilikin teklifnamenin sigorta irketine ulat tarihten itibaren 30 gün içinde ret edilmemesi halinde, sigorta sözlemesi yaplm olur.

Teklifnamenin verilmesi srasnda alnd belgesi karlnda alnan para, teklifnamenin irketçe kabul edilmesi halinde sigorta ettirenin prim borcuna mahsup edilir.

Hayat sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden önce ölmü ise sigorta hükümsüzdür .

Bir yldan uzun süreli hayat sigortalarnda sigorta ücretinin veya taksitlere balanm olduu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortac, sigorta ettirenin kendisine bildirmi olduu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortann feshedilmi olacan ihtar eder. Bu sürenin sonunda sözkonusu ücret veya taksit ödenmemi ise sözleme feshedilmi olur.

Bir yl ve daha ksa süreli hayat sigortalarnda ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere balanm olduu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düer ve temerrüt gününü takip eden on be gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemedii takdirde bu müddetin bitiminden itibaren onbe gün süre ile sigorta teminat durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmedii takdirde sigorta sözlemesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmi olur.

Sigorta primi önceden taraflarca belirlenen vadede makbuz karlnda ödenir. Poliçede belirtilmek kaydyla PTT ve dier kiilerden alnacak primlerin ödendiine dair belgeler sigorta irketi makbuzu ile e deerdedir.

Aksine bir sözlemeyle süre ksaltlm olmadkça üç yl geçmeden sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa verdii primi veya bedeli sigortacdan talep edemez.

lk üç senenin primleri ödendikten sonra müteakip primler ödenmeyecek olursa poliçe feshedilmez; Ancak, sigortac re'sen madde C.5 hükümlerini uygular.

C.2- Sözlemenin Yaplmas Srasndaki Beyan Yükümlülüü

2.1- Sigortac, bu sözlemeyi, gerek sigorta ettiren gerekse bilgisinin olduu hallerde hayat sigorta edilenlerin ve temsilci araclyla sigorta yaplyorsa temsilcinin de beyann esas tutarak yapmtr.

2.2- Gerek sigorta ettiren gerekse sigortal ve temsilci, sigorta sözlemesinin yaplmas srasnda kendisince bilinen ve sigortacnn sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüün ihlali halinde, sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeden cayabilir veya sözlemeyi yürürlükte tutarak sekiz gün içinde prim farkn talep edebilir. Ancak, sigortacnn bildirilmemi, eksik veya yanl bildirilmi olan hususlar bilmesi veya ihbar etmemenin ya da yanl ihbar etmenin kusura dayanmamas halinde cayma caiz deildir. Bu durumda rizikonun kabul edildiinden daha yüksek olmas nedeniyle daha fazla bir prim alnmas gerekiyorsa sigortac durumu örendii tarihten itibaren sekiz gün içinde prim farkn talep edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gün içinde bildirmedii takdirde sözlemeden caylm olur. Ancak, prim farknn kabul edilmemesi nedeniyle sözlemeden caylmas sigortacnn gerçee aykr veya eksik beyan örendii tarihten itibaren bir aylk süre içinde sözkonusudur.

Beyan yükümlülüünün kastl ihlalinde sigortac riziko gerçeklemi olsa bile sözlemeden cayabilir ve prime hak kazanr.

Kastn sözkonusu olmad durumlarda riziko; sigortac durumu örenmeden önce veya sigortacnn cayabilecei veya caymann hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleirse, sigortac tazminat o tazminata ilikin olarak tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana göre öder.

2.3- Cayma veya prim farkn talep etme hakk süresinde kullanlmad takdirde düer.

2.4- Sözleme akdedilmesinden itibaren aralksz veya itirazsz olarak iki yl süreyle yürürlükte kalmsa artk sigortac sözlemeden cayamaz ancak durumu örendii tarihten itibaren sekiz gün içinde prim farkn talep edebilir. Ancak, sigortal talep edilen prim farkn kabul etmezse rizikoya ilikin olarak alnan prim ile alnmas gereken prim arasndaki oran çarplr çkan miktar tazminat olarak ödenir.

2.5- Eksik ve yanl beyan fazla prim alnmasna neden olmusa, fazla alnan miktar sigorta ettirene gün esas üzerinden iade olunur.

C.3- Sigorta Süresi çinde Beyan Yükümlülüü

Sözlemenin yaplmasndan sonra, sigortacnn izni olmadan, rizikoya etki edebilecek hususlarda meydana getirilen deiikliklerin sekiz gün içinde sigortacya bildirilmesi gerekir .
Durumun sigortac tarafndan örenilmesinden sonra,

3.1- Deiiklik, sigortacnn sözlemeyi yapmamas ya da daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerden ise,

Sigortac sekiz gün içinde sözlemeyi fesheder veya prim farkn almak suretiyle sözlemeyi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren talep edilen prim farkn kabul ettini sekiz gün içinde bildirmedii takdirde sözleme feshedilmi olur. Ancak, prim farknn kabul edilmemesi nedeniyle sözlemenin feshi sigortacnn deiiklii örendii tarihten itibaren sekiz gün içinde sözkonusudur.

Süresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk düer. Her ne ekilde olursa olsun deiiklii örenen sigortac, sigorta hükmünün devamna raz olduunu gösterir bir harekette bulunursa fesih hakk düer.

3.2- Deiiklik, rizikoyu haffletici nitelikte ve daha az prim uygulanmasn gerektirir hallerden ise, sigortac deiikliin yapld tarihten itibaren dönem sonuna kadar geçecek süre için gün esasna göre hesap edilecek prim farkn sigorta ettirene geri verir.

3.3- Sigortacnn sözlemeyi bu deiikliklere göre yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerde:
a) Sigortac durumu örenmeden önce,
b) Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei süre içinde,
c) Fesih ihbarnn hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleirse, sigortac tazminat, o tazminata ilikin olarak tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana göre öder.

C. 4- Sigortann Tekrar Yürürlüe Konulmas veya Eski Haline Dönütürülmesi

Primin ödenmemesinden dolay fesih veya tenzil edilmi olan sözleme, ödenmeyen ilk primin vadesini izleyen alt ay içinde ve birikmi primler, her primin. vadesinden itibaren hesap edilecek kanuni gecikme faiziyle birlikte sigorta ettiren tarafndan bir defada ödenmek artyla tekrar yürürlüe konulur veya eski haline dönütürülür.
Bu alt aylk süre geçtii takdirde, sigortac isterse, masraf sigorta ettirene ait olmak üzere sigortaldan yeni bir muayene isteyebilir. Muayene sonucu sigortann devam bakmndan uygun görüldüü ve birikmi primler yukarda yazl esaslar dahilinde ödendii takdirde sigortac sözlemeyi tekrar yürürlüe koyar.
Sigortann yeniden yürürlüe girmesi esnasnda sigortalnn hayatta bulunmas arttr. Sigortann yeniden yürürlüe konmas esnasnda yaplacak beyanlarn gerçee aykr olmas halinde madde C.2 hükümleri uygulanr.

C.5- Ücretsiz Sigorta (Tenzil)

Sigorta ettiren kimse, aksine bir sözlemeyle süre ksaltlm olmadkça en az üç yllk primi ödedikten sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne uymaz ve de sigortay satn alma (itira) hakkn da kullanmaz ise, sigortas prim ödenmesinden muaf bir sigorta haline çevrilmi olur. Bu takdirde sigorta bedeli poliçede ve tarife teknik esaslarnda gösterildii ekilde indirilir.

C.6- Satnalma (tira)

Sigortac, aksine bir sözlemeyle ksaltlm olmadkça en az üç yllk primi ödenmi olan bir sigortay, sigorta ettirenin talebi üzerine ve sigorta poliçesinin geri verilmesi karlnda poliçede belirtilen ekilde satn almak zorundadr.

C. 7- Borç Verme (kraz)

Sigortac, aksine bir sözlemeyle ksaltlm olmadkça en az 3 yllk primi ödenmi sigortada, sigorta ettirenin talebi üzerine ve poliçenin iadesi karlnda sigorta poliçesi üzerinden ödünç para vermek zorundadr.

Borcun faizleri, taraflarca kararlaurlan vadelerde ödendii sürece sözleme yürürlükte kalr. Faizler vadelerinde ödenmeyecek olursa, sigortac, sigorta ettirene bir ihbar mektubu göndererek borcunu ilemi faiz ve masraflaryla üç ay içinde ödemeye davet eder. Borç bu süre içinde ödenmez ise sigortac re'sen itira eder ve alacan ilemi faiz ve masraflaryla birlikte tahsil eder. Kalan miktar sigorta ettirene iade olunur.

C.8- Hak veya Borçlarn Devri -Menfaattarn Deitirilmesi

8.1- Bu sözlemeden doan haklarn veya borçlarn devri mümkündür .

8.2- Sigorta ettiren, sigortadan faydalanan kimseyi sigortann balangcnda veya daha sonra tayin edebilecei gibi istedii zaman deitirme hakkna da sahiptir. Ancak, sigorta ettiren deitirme hakkndan vazgeçtiini poliçeye yazdrmakla birlikte poliçeyi lehdara teslim etmise artk o kiiyi deitiremez.

C.9- Poliçenin Kayb

Poliçenin kayb halinde, irkette bulunan ve sigorta ettiren tarafndan onaylanm kayt ve belgeler esas, kaybolan nüsha geçersiz kabul edilerek yerine sigorta ettiren tarafndan imza edilecek bir kayp formu karlnda ikinci bir örnek poliçe verilir. Bu konuda yaplacak masraflar sigorta ettirene aittir.

C.l0- Tebli ve bbarlar

Sigortal ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta irketinin merkezine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yaplr.

Sigortacnn bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortalnn poliçede gösterilen adresine ayn surette yaplr. Bu adreslerin deimi olmas halinde ise, sigorta ettiren bunu sigorta irketine bildirmek zorundadr. Aksi takdirde sigortac tarafndan yaplacak tebligatn sigorta ettirene ulatrlmam olmasndan doacak kanuni sonuçlar dorudan doruya sigorta ettirene ait olur.

Taraflara imza karlnda, elden verilen mektup veya telgraf ile yaplan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

C.11- Sigortalya Ait Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac ve sigortac adna hareket edenler bu sözlemenin yaplmas dolaysyla sigortalya, sigorta ettirene ve lehdara ait örenecekleri srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludurlar.

C.12- Yetkili Mahkeme

Bu sözlemeden doan uyumazlklar nedeniyle sigorta irketi aleyhine açlacak davalarda yetkili mahkeme sigorta irketi merkezinin veya sigortalnn ikametgahnn bulunduu, sigorta irketince açlacak davalarda ise davalnn ikametgahnn bulunduu yerdeki ticaret davalarna bakmakla görevli mahkemelerdir.

C.13- Zaman Am

Sigorta sözlemesinden doan bütün talepler iki ylda zamanamna urar.

C.14- Özel artlar

Sigorta sözlemelerine, genel artlara aykr dümemek ve sigortal aleyhine olmamak üzere özel artlar konulabilir.

 

Son Düzenleme Tarihi: 11 Mays 2002