Hrszlk Sigortas Genel artlar

A - SGORTANIN KAPSAMI

A.l. Sigortann Konusu

Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortal yerde hrszlk veya hrszla teebbüsün;

1.1. Krma, delme, ykma, devirme ve zorlamayla girilerek,

1.2. Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde trmanma veya ama suretiyle girilerek,

1.3. Kaybolan, çalnan veya haksz yere elde edilen asl anahtarla veya anahtar uydurarak veya baka aletler veya ifre yardmyla kilit açma suretiyle girilerek,

1.4. Sigortal yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,

1.5. Öldürme, yaralama, zor ve iddet kullanma veya tehditle, yaplmas halinde sigortal kymetlerde dorudan meydana gelen maddi kayp ve zararlar, teminat altna alnmtr.

Teminat poliçede belirtilmek artyla yukarda sralanan riziko gruplarndan sadece biri veya birkaç için de verilebilir.

A.2. Sigorta Bedelinin Kapsam

Sigortalya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalanlarna ait sigortalanabilir kymetler sigorta kapsam içindedir.

Sigortal yerlerde bulunan sigorta konusu kymetler;

a) Nitelikleri bakmndan madde veya gruplara ayrlm ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren,

b) Tek bir sigorta bedelinde belirtilmi ise bu bedele ilikin tanmn içine giren,

her ey poliçede ayrca belirtilmi olsun olmasn sonradan edinilmi olsa dahi sigorta teminat kapsam içindedir.

Hrszlk eylemini gerçekletirmek amacyla sigortal kymetlerin bulunduu yerlere girilmesi veya bu yerlerin açlmas esnasnda verilecek tahribat da sigorta teminat kapsamndadr.

Sigorta sözlemesine, teminat altna alnacak kymetlerin muhafazas için özel hükümler konabilir. Bu takdirde sigortac, sözkonusu kymetlerin sigorta sözlemesinde öngörülen ekillerde saklanmadn ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaçnamaz.

A.3. Ek Sözleme ile Teminat Kapsamna Dahil Edilebilecek Kymetler

Aada saylanlar teminat kapsam dndadr. Ancak sigorta bedellerinin poliçede ayrca belirtilmesi kaydyla ek sözleme ile teminat kapsam içine alnabilirler:

3.1. Kürk ve ipek hal ile sanat veya antika deeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yaz, hal ve benzerleri,

3.2. Model, kalp, plan ve kroki, ihtira berat, ticari defter ve benzerleri,

3.3. Sigorta sözlemesine konu olan yerler dahilinde bulunan kara, deniz ve hava araçlar ile bunlarn yükleri,

3.4. yeri ile balants olmayan vitrinlerde sergilenen mallar,

3.5. Nakit, hisse senedi, tahvil ve kymetli kât ile altn, gümü ve sair kymetli maden ile bunlardan mamul eya, mücevher, deerli ta, inci ve benzerleri,

3.6. Sigortalya, kendisiyle birlikte oturanlara ve çalanlarna ait olmayp da sigorta sözlemesinde gösterilen yerde bulunan mallar,

3.7. Konutlarda bulunan ve sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin aada belirtilen oranlar aan ksmlar,

a) Sanat veya antika deeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yaz, hal ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %5'ini aan ksm,

b) Altn, gümü ve sair kymetli maden ile bunlardan mamül eya, mücevher, deerli ta, inci ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %5'ini aan ksm,

c) Aksam ve teferruatlar da dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, pikap, teyp, müzik seti, fotoraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskoplarn sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu aan ksm,

d) Kürk ve ipek hallarn sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu aan ksm.

Sigorta sözlemesine, yukardaki fkraya göre teminat altna alnacak eya1arn muhafazas için özel hükümler konabilir. Bu takdirde sigortac, sözkonusu eyalarn sigorta söz1emesinde öngörülen ekillerde saklanmadn ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaçnamaz.

A.4. Ek Sözleme ile Teminat Kapsamna Dahil Edilebilecek Haller

Aadaki hallerden herhangi birinin varln frsat bilerek yaplan hrszlk, yama ve suçlara teebbüsten kaynaklanan zararlar sigorta teminatnn dnda olup ancak ek söz1eme yaplarak teminat kapsam içine alnabilirler:

4.1. Sigorta söz1emesinde gösterilen yerlerin içinde ara1ksz 30 günden fazla kimse bulunmamas,

4.2. Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kymetlerin, bu yerlerden tanmas ve bu yerlerin dndaki adreslerde tutulmas,

4.3. Grev, lokavt, kargaalk ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati hareketler,

4.4. Yangn, yldrm, infilak, deprem, yanarda püskürmesi, seylap, frtna, yer kaymas, kar arl,

4.5. Sigortalnn hizmetinde bulunan kimselerce yaplan hrszlk ve tahribat,

4.6. Kyafet deitirerek veya selahiyetli olmakszn sfat taknarak yaplan hrszlk1ar,

4.7. 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

A.5. Teminat Dnda Kalan Haller

Aadaki haller sigorta teminatnn dndadr:

5.1. Sava, istila, düman hareketleri, iç sava, ihtilal, ayaklanma ve askeri hareketlerden yararlanlarak yaplan hrszlk, yama ve bu suçlara teebbüsten kaynaklanan zararlar,

5.2. Herhangi bir nükleer yakttan veya nükleer yaktn yanmas sonucu nükleer artklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayc radyasyon veya radyo-aktif bulama ya da bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati tedbirlerden yararlanlarak yaplan, hrszlk, yama ve tahribat (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrm olayn da kapsayacaktr).

5.3. Kamu otoritesi tarafndan sigortal eyler üzerinde yaplacak tasarruflardan yararlanlarak yaplan hrszlk, yama veya bu suçlara teebbüsten kaynaklanan zararlar,

5.4. Sigortalyla birlikte yaayan veya birlikte oturan kimseler tarafndan yaplan hrszlk ve tahribat,

5.5. Hrszlarn neden olaca yangn, infilak ve dahili su zararlar,

5.6. Envanter açklar.

A.6. Eksik Sigorta

Aksi kararlatrlmadkça, poliçede belirtilen sigorta bedeli sigorta edilen menfaatin hasara urad andaki deerinden düük olduu takdirde, tazminat sigorta bedeli ile sigorta deeri arasndaki orana göre ödenir.

Sigortal veya sigorta ettiren, sigorta sözlemesini yukardaki oran gözönüne alnmakszn sigorta bedelini amayan zararn tamamnn sigortac tarafndan ödenecei eklinde deitirebilir. Sigortal veya sigorta ettiren sözlemeyi bu ekilde deitirdiini, rizikonun gerçeklemesinden önce, noter protestosu ile sigortacya bildirdii takdirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleme hükümleri, kendiliinden sigortacnn sigorta bedelini amayan zararn tamamndan sorumlu olaca eklinde deitirilmi olur. Sigortal prim farkn esas primin ödenmesine ilikin hükümler uyarnca öder.

A.7. Akn Sigorta

Sigorta bedeli veya sigortacnn zarar dolaysyla ödemeyi kararlatrd miktar, sigorta olunan menfaatin deerini aarsa sigortann bu deeri aan ksm geçersizdir.

Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortac bu durumu sigortalya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu akn bedele ait ksmn indirir ve fazlasn sigortalya iade eder.

A.8. Muafiyet

Sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarlarn veya hasarn belli bir yüzdesinin ve/veya miktarnn sigortac tarafndan tazmin edilmeyecei kararlatrlabilir.

Bu ekilde belirlenen muafiyet oranlar veya tutarlar poliçede belirtilir.

A.9. Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan tarihlerde aksi kararlatrlmadkça, Türkiye saati ile öleyin saat 12.00'de balar ve öleyin saat 12.00'de sona erer.

B -HASAR VE TAZMNAT

B.l. Rizikonun Gerçeklemesi Halinde Sigortal veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Sigortal veya sigorta ettiren, rizikonun gerçeklemesi halinde aadaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür.

1.1. Rizikonun gerçekletiini örendii tarihten itibaren be i günü içinde sigortacya bildirimde bulunmak.

1.2. Rizikonun gerçekletiini örendiinde, durumu derhal yetkili makamlara bildirmek ve çalnanlar arasnda kymetli evrak varsa dolamn ve ödenmesini önlemek için ilgili yerlere derhal bavuruda bulunmak,

1.3. Sigortal deilmiçesine gerekli koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac tarafndan verilen talimata elinden geldii kadar uymak,

1.4. Zorunlu haller dnda, rizikonun gerçekletii yer veya kymetlerde bir deiiklik yapmamak,

1.5. Sigortacnn istei üzerine rizikonun gerçeklemesi nedenlerini ayrntl ekilde belirlemeye, zarar miktar ile delilleri saptamaya ve rücu hakknn kullanlmasna yararl, sigorta ettiren için salanmas mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacya vermek,

1.6. Zararn tahmini miktarn belirten, yazl bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacya vermek,

1.7. Tazminat yükümlülüü ve miktar ile rücu haklarnn saptanmas için sigortacnn veya yetkili kld temsilcilerinin sigortal kymetlerin bulunduu yerlerde, sigortal kymetlerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar aratrma ve incelemelere izin vermek,

1.8. Sigorta konusu ile ilgili baka sigorta sözlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek.

B.2. Koruma Önlemleri

Sigortal veya sigorta ettiren, sigorta poliçesiyle temin olunan rizikolarn gerçeklemesinde zarar önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Alnan önlemlere ilikin giderler, bu önlemler faydasz kalm olsa bile, sigortac tarafndan ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortac bu giderleri sigorta bedeliyle sigorta deeri arasndaki orana göre öder.

B.3. Zararn Tespiti

Sigortal kymetlerin çalnmas ya da hrszla teebbüs edilmesi sonucunda sigortal kymetlerde ve bulunduu yerde meydana gelen zararn miktar taraflar arasnda yaplacak anlamayla tespit edilir.

Taraflar zarar miktarnda anlaamadklar takdirde, zarar miktarnn tayini, hakem-bilirkiilerce aadaki esaslara uyulmak suretiyle saptanr ve sigortacdan tazminat talep edilmesi veya sigortacnn dava edilmesi halinde zarar miktaryla ilgili hakem-bilirkii raporu tazminatn saptanmasna esas tekil eder. u kadar ki, tek hakem-bilirkii seçilmi ise atand tarihten itibaren, dier hallerde ise üçüncü hakem-bilirkiinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halükarda rizikonun gerçekletii tarihten itibaren alt ay içerisinde raporun tebli edilmemesi halinde taraflar zarar miktarn her türlü delille ispat edebilirler.

Taraflar, uyumazln çözümü için tek hakem-bilirkii seçiminde anlaamadklar takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiisini seçer ve bu hususu noter eliyle dier tarafa bildirir. Taraflarca seçilen hakem-bilirkiiler ilk toplant tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü hakem-bilirkii seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkii ancak taraflarca seçilen hakem-bilirkiilerin anlaamadklar hususlarda, anlaamadklar hadler içinde kalmak suretiyle, dier hakem-bilirkiilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkii raporu taraflara ayn zamanda tebli edilir.

Taraflardan herhangi biri, dier tarafça yaplan tebliden itibaren 15 gün içinde hakem-bilirkiisini seçmez yahut taraflarca seçilen hakem-bilirkiiler üçüncü hakem-bilirkiinin seçimi konusunda yedi gün içinde anlaamazlarsa, üçüncü hakem-bilirkii taraflardan birinin istei üzerine hasar yerindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkeme tarafndan uzman kiiler arasndan seçilir.

Hakem-bilirkiilere, uzmanlklarnn yeterli olmad nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkiinin kimliinin örenilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullanlmayan itiraz hakk düer.

Hakem-bilirkii ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine ayn usule göre yenisi seçilir ve göreve kald yerden devam olunur.

Hakem-bilirkiiler, zarar miktarnn saptanmas konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortal eylerin rizikonun gerçeklemesi srasndaki deerini saptamaya yarayacak kayt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler.

Hakem-bilirkiilerin veya üçüncü hakem-bilirkiinin zarar miktar konusunda verecekleri karar kesindir, taraflar balar.

Hakem-bilirkii kararlarna ancak tespit edilen zarar miktarnn, gerçek durumdan önemli ekilde farkl olduu anlalr ise itiraz edilebilir ve bunlarn iptali, kararn tebli tarihinden itibaren yedi gün içinde rizikonun gerçekletii yerdeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

Taraflar kendi seçtikleri hakem-bilirkiilerin ücret ve masraflarn öderler. Tek hakem-bilirkiinin veya üçüncü hakem-bilirkiinin ücret ve masraflar taraflarca yar yarya ödenir.

Zarar miktarnn saptanmas bu sözlemede ve mevzuatta mevcut hüküm ve artlar ve bunlarn ileri sürülmesini etkilemez.

B.4. Tazminatn Hesab

Sigorta tazminatnn hesabnda sigortal kymetlerin rizikonun gerçeklemesi, anndaki tazmin deeri esas tutulur. Sigorta tazmin deeri aadaki ekilde hesaplanr.

Ticari emtiada, rizikonun gerçeklemesinden bir önceki i günü piyasa alm fiyat esas tutulur.

Fabrika ve imalathanelerde imal halinde bulunan maddelerde, rizikonun gerçeklemesinden bir i günü önceki piyasa fiyatna göre hammadde ve malzemenin satn alnmas için ödenecek bedellere o güne kadar yaplan imal masraflar ve genel giderlerden gereken payn eklenmesi suretiyle hesaplanr. Ancak bu suretle saptanan tazmin deeri, hiçbir zaman bu maddelerin mamüllerinin rizikonun gerçeklemesinden bir igünü önceki piyasa alm fiyatn geçemez.

Ham ve mamul maddeler, fabrika ve imalathanelerin ister içinde veya eklentisinde, ister dier herhangi bir yerinde bulunsun bu madde hükümleri bakmndan ticari emtiadan saylr.

Her türlü makine ve tesisat, alet-edevat ve demirbalarda, yenilerinin satn alnmas için ödenecek bedel esas tutulur. Ancak, bu bedelden eskime ve anma ve baka sebeplerden ileri gelen kymet eksilmeleri düülecei gibi yenilerinin randman ve nitelik farklar varsa bu farklar da dikkate alnr.

Her türlü ev eyas ve kiisel eyada, yenilerinin satn alnmas için ödenecek bedel esas tutulur. Ancak bu bedelden, eskime ve anma ve baka sebeplerden ileri gelen kymet eksilmeleri indirilir.

Sigorta sözlemesinin yaplmas srasnda veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu kymetin tazmin deeri sigorta ettiren ve sigortacnn mutabakatyla seçtikleri bilirkiiler tarafndan saptanr ve taraflarca kabul olunursa bu deere taraflarca itiraz olunamaz.

Mutabakatl deer esasyla yaplacak sözlemeler için saptanacak deer listesi en çok bir yllk sigorta süresi için geçerlidir.

Bilirkii masraf, sözlemeyi mutabakatl deer esasyla isteyen tarafa aittir. Ticari emtia üzerine mutabakatl deer esasyla sözleme yaplamaz.

Kymetli evrakn deeri, hrszlk gününden bir evvelki günün borsa, yoksa piyasa veya rayiç fiyatna göre tesbit edilir.

Kymetli evrakn iptal veya baka bir suretle yerlerine ikamesi mümkün olduu takdirde, tazmin edilecek bedel ikame masraflardr. Paralarda, parann nominal deeridir.

Sigortacnn sorumluluu; sigortal eylerin hepsi için tek bir bedel öngörülmü ise bu bedelle, sigortal eyler nitelikleri bakmndan madde veya gruplara ayrlm ise bu madde ve gruplarla ilgili bedellerle snrldr.

B.5. Tazminatn Ödenmesi

Sigortal kymetler birden çok kez sigorta edilmise, tazminat miktarnn yasa ve bu poliçe hükümlerine göre saptanmasndan sonra sigortac payna düen ksm öder.

Sigortac belirlenen tazminat, rizikonun gerçekletiini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulamasndan itibaren en geç 30 gün içerisinde sigortalya ödemek zorundadr.

Sigortac, paray ve kymetli evrak aynen ikame suretiyle de tazmin edebilir.

Ancak, hisse senedi ve tahvillerle dier kymetli evrakta ikame masraflar söz konusu ise sigortal ikame ilerini takip ederek bu ilemin en ksa zamanda yaplmasn salar. Aksi takdirde doacak zarardan sigortal sorumlu olacaktr.

Sigortal veya sigorta ettiren hakknda soruturma açlm ise bu soruturmann tamamlanmasna kadar sigortac tazminat ödemesini bekletebilir. Çalnm olan eyler ksmen veya tamamen bulunmu ise, sigorta ettiren veya sigortal durumu derhal sigortacya bildirmekle yükümlüdür.

Bulunma, tazminatn ödenmesinden önce olmusa, sigorta ettiren bunlar geri almak zorundadr.

Bulunma tazminatn ödenmesinden sonra olmusa, sigortal bulunan eyin deerini ödeyerek ya geri alr ya da bulunan eylerin mülkiyetini sigortacya devreder.

Geri alnma durumunda, bulunan eylerde çalnma dolaysyla bir kymet eksilmesi meydana gelmi ise, sigortac bu zarar ödemek zorundadr.

B.6. Tazminat Hakknn Eksilmesi veya Dümesi

Sigortal veya sigorta ettiren, rizikonun gerçeklemesi halindeki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarnda bir art olursa, sigortacnn ödeyecei tazminattan bu ekilde artan ksm indirilir.

Sigortal veya sigorta ettiren, rizikonun gerçeklemesine kasden sebebiyet verir veya zarar miktarn kasden artrc eylemlerde bulunursa, bu poliçeden doan talep haklar düer.

B.7. Hasar ve Tazminatn Sonuçlar

Sigortac, ödedii tazminat tutarnca hukuken sigortal yerine geçer. Sigortal veya sigorta ettiren, sigortacnn açabilecei davaya yararl ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermee zorunludur.

Sigorta edilmi rizikonun gerçeklemesi ile tam hasar meydana geldii takdirde sigorta teminat sona erer. Ksmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekletii tarihten itibaren, ödenen tazminat tutar kadar eksilir. Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayrlm olmas hallerinde de ayn yöntem uygulanr.

Sigorta bedelinin eksildii hallerde, sigorta ettirenin istedii tarihten itibaren gün esas ile prim alnmak suretiyle sigorta bedeli eski miktarna yükseltilebilir.

Ksmi hasarlarda, taraflar sigorta sözlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir. Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

C- ÇETL HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle ödenmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en geç poliçenin teslimi karlnda ödenmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadkça prim veya peinat ödenmedii takdirde poliçe teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazlr. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde peinatn, sigorta poliçesinin teslim edildii günün bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer ve prim borcunu temerrüde dütüü tarihi takip eden 30 gün içinde de ödemedii takdirde sigorta sözlemesi hiç bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur. Prim ödenmemi olmasna ramen poliçenin teslimi ile sigortacnn sorumluluunun balayacann kararlatrld hallerde, bu bir aylk sürenin ilk onbe gününde sigortacnn sorumluluu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin ödeme zaman, miktar ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar poliçe üzerine yazlr veya poliçe ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde dütüü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemedii takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gerçeklememesi kaydyla, teminatn durduu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduu yerden devam eder. Sigorta teminatnn durduu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözlemesi hiç bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur.

Poliçenin ön yüzüne yazlmas kaydyla, rizikonun gerçeklemesiyle henüz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn ödemekle yükümlü olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarnca sigorta sözlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii süreye tekabül eden prim, gün esas üzerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

C.2. Sigortal veya Sigorta Ettirenin Sözleme Yapld Srada Beyan Yükümlülüü

Sigorta sözlemesi, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazl beyanna dayanlarak akdedilmitir.

Sigorta ettirenin beyan gerçee aykr veya eksik olmas dolaysyla, sigortacnn sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek hallerde sigortac, durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeden cayabilir veya sözlemeyi yürürlükte tutarak ayn süre içinde prim farkn talep edebilir.

Sigortal veya sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gün içinde bildirmedii takdirde sözleme feshedilmi olur.

Cayma veya feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

Sigortal veya sigorta ettirenin kastl davrand anlald takdirde sigortac, riziko gerçeklemi olsa bile sözlemeden cayabilir, tazminat ödemez ve prime hak kazanr.

Sigortal veya sigorta ettirenin kasd bulunmad durumlarda rizikonun, sigortac durumu örenmeden önce veya sigortacnn cayabilecei ve feshedebilecei ya da caymann veya feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçeklemesi halinde, sigortac tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana göre öder.

Süresinde kullanlmayan cayma veya prim farkn talep etme hakk düer.

C.3. Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi çinde hbar Yükümlülüü ve Sonuçlar

Sigorta ettiren, sigortacnn izni olmadan sözlemenin yaplmasndan sonra sigortal kymetlerin bulunduu yerde ya da kullan tarznda, teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilene nazaran deiiklik yapt takdirde, bu durumu sigortacya sekiz gün içinde bildirmekle yükümlüdür.

Deiiklik, sigortacnn sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerden ise, sigortac sekiz gün içinde sözlemeyi fesheder yahut prim farkn talep etmek suretiyle sözlemeyi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gün içinde bildirmedii takdirde sözleme feshedilmi olur.

Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

Süresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk düer.

Sigortal kymetlerin bulunduu yerlerin veya kullanma eklinin, teklifname teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilene nazaran deitirildiini örenen sigortac, sigorta sözlemesinin yürürlükte kalmaya devam etmesine raz olduunu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakk düer.

Deiiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim ödenmesini gerektirir hallerden ise sigortac, bu deiikliin yapld tarihten sözlemenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasna göre hesap edilecek prim farkn sigorta ettirene geri verir.

Sigortacnn sözlemeyi bu deiiklere göre yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerde:

a) Sigortac durumu örenmeden önce,

b) Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei süre içinde,

c) Fesih ihbarnn hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde,

riziko gerçekleirse, sigortac, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana göre öder.

C.4. Birden Çok Sigorta

Sigortalanm eyler üzerine sigorta ettiren baka sigortaclarla ayn rizikolara kar ve ayn süreye rastlayan baka sigorta sözlemesi yapacak olursa, bunu tüm sigortaclara derhal bildirmekle yükümlüdür.

Sigortac durumu örendii tarihten itibaren 8 gün içinde sözlemeyi feshedebilir. Süresinde kullanlmayan fesih hakk düer.

C.5. Menfaat Sahibinin veya Zilyedlik Durumunun Deimesi

Sözleme süresi içinde, menfaat sahibinin veya zilyedlik durumunun deimesi halinde (ölüm hali hariç) sigorta sözlemesi münfesih olur.

Ölüm halinde ise, sigorta ettiren ve sigortann varln örenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortac deiiklii, yeni hak sahibi de sigortann mevcudiyetini örendii tarihten itibaren 8 gün içinde sözlemeyi feshedebilir.

Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas yeni hak sahibine geri verilir.

Süresinde kullanlmayan fesih hakk düer.

Sigortal kymetlerin maliinin deimesi annda ödenmesi gerekli prim borçlarndan, sigorta ettiren ile fesih hakkn kullanmayan yeni hak sahibi müteselsilen sorumludur.

Sigortal kymetlerin eylerin sahibinin ölümüyle, varsa ödenecek prim borcundan kanuni varisleri sorumludur veya iade edilecek primi alma hakk sigortalnn kanuni varislerine aittir.

C.6. Sigortal Yerde Deiiklik

Sigortal kymetlerin ksmen veya tamamen yeri deitiinde C.3. maddesi hükümleri uygulanr.

C.7. hbarlar

Sigortalnn veya sigorta ettirenin bildirimleri sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yaplr.

Sigortacnn bildirimleri de sigortalnn veya sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine veya bu adres deimise son bildirilen adresine ayn surette yaplr.

Taraflara imza karlnda elden verilen mektup, telgraf, teleks veya faks ile yaplan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Sigortac tarafndan yaplan fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihten itibaren 15 gün sonra öleyin saat 12:00'de, sigorta ettiren tarafndan yaplan fesih ihbar ise postaya veya notere verildii tarihi takip eden gün öleyin saat, 12:00'de hüküm ifade eder.

C.8. Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac ve sigortac adna hareket edenler bu sözlemenin yaplmas dolaysyla sigortalya veya sigorta ettirene ait olarak örenecei ticari ve mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludurlar.

C.9. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözlemesinden doan anlamazlklar nedeniyle sigortac aleyhine açlacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketi merkezinin veya sigorta sözlemesine araclk yapan acentenin ikametgâhnn bulunduu veya rizikonun gerçekletii yerdeki, sigortac tarafndan açlacak davalarda ise davalnn ikametgâhnn bulunduu yerdeki asliye ticaret mahkemeleridir.

C.10. Zamanam

Sigorta sözlemesinden doan bütün talepler iki ylda zamanamna urar.

C.11. Özel artlar

Sözlemeye bu genel artlara aykr olmamak kaydyla özel artlar konulabilir.
 

 

Son Düzenleme Tarihi: 05 Eylül 2006