naat Sigortas Genel artlari (Btn Riskler)

Yürürlük Tarihi 01.02.2009

 

A – SGORTANIN KAPSAMI

A.1 Sigortann Kapsam

Bu sigorta, konusunu tekil eden deerlerin teminat müddeti içinde, inaat sahasnda bulunduu srada, inaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dnda kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uramas halini temin eder.

A.2 Sigorta Bedelinin Tespiti

Poliçede gösterilen sigorta bedelinin (var ise gümrük, vergi, resim ve harçlar ile nakliye ve içilik masraflar dahil) proje bitiminde ulalacak nihai proje deerine eit olmas esastr.

Sigorta bedeli, ihale konusu iler için her yl (var ise o ana kadar yaplm keif artlar da dahil olmak kayd ile) ilgili cari yl fiyatlar ile güncellenen sözleme bedelinden aa olamaz.

Ayrca sigorta yaplm ise, inaatn yaplmas için kullanlan makine, alet ve teçhizat ile geçici inaat barakalar ve yardmc yaplarn sigorta bedelleri cari piyasa deerlerinden aa olamaz.

Poliçede gösterilen sigorta bedelini tekil eden deerlerde bir art meydana geldii takdirde sigorta ettiren bu art örendiinde en geç 5 gün içinde ve fakat herhangi bir hasarn meydana gelmesinden önce durumu yazl olarak sigortacya bildirmekle sorumludur.

Sigorta vadesi içinde yaplacak her türlü deer artlarnn sigortal saylabilmesi için sigortacnn yazl muvafakati arttr. Sigorta bedelindeki artla orantl olarak prim ayarlamas yaplr. Deer artlarnn sigortac tarafndan kabul edilmemesi halinde bu sigortaya ilk tehlike sigortas hükümleri uygulanr.

A.3 Ek Sözleme ile Teminat Kapsamna Dahil Edilebilecek Kymetler ve Haller

Aadaki haller dolaysyla meydana gelen ziya ve hasarlar sigorta teminatnn dndadr. Ancak bunlar ek sözleme ile poliçede belirtilen limitlerle sigorta teminatna dahil edilebilir.

a) naatn yaplmas için kullanlan i makineleri ve ekipman,

b) Geçici antiye barakalar, yardmc yaplar ve antiye tesisleri ile antiye alet ve teçhizat,

c) Hasarn teminat kapsamnda olmas kaydyla enkaz kaldrlmas masraflar,

ç) Teminatn kapsamna giren sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarlarn gerektirdii uçak dnda kalan seri vastalarla yaplan nakliye masraflan, fazla çalma ücretleri,

d) Üçüncü ahslarn maruz kalaca zararlar nedeniyle sigortalya düecek hukuki sorumluluklar,

e) Grev, lokavt, kargaalk ve halk hareketlerinin ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduu bütün ziya ve hasarlar,

f) naatn bitim veya geçici kabulünden sonra balayan bakm devresi,

g) A.4 maddesinin (l) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

) Sigorta sözlemesiyle teminat altna alnan rizikolarn gerçeklemesi sonucunda dorudan veya dolayl olarak meydana gelen her türlü çevre kirlilii sebebiyle oluabilecek bütün zararlar.

A.4 Teminat Dnda Kalan Kymetler ve Haller

Aadaki haller sigorta teminatnn dndadr:

a) Anma, ypranma, paslanma ve çürümeler,

b) Envanter açklar,

c) naatn tamamlanan veya geçici kabulü yaplan, yahut iverene teslim edilen veya iveren tarafndan kullanlan ksmlarnda dorudan doruya veya dolaysyla meydana gelecek ziya ve hasarlar, (ancak, bu bölümler için, poliçe ile bakm devresi teminatnn alnm olmas halinde, ilgili kloz çerçevesinde ek teminat içeriine giren hasarlar sigortal saylr.)

ç) Ayrca sigorta edilmise, bakm devresi biten ksmlarda, dorudan doruya veya dolaysyla meydana gelen ziya ve hasarlar,

d) naatla alakal tüm hava ve kara nakil vastalar ile yüzen araçlar,

e) Nakit, kymetli evrak (çek, senet, pul, esham ve tahvilat gibi) fatura, dosya, borç delilleri ve hesaba ilikin bütün defter ve evrak, inaat ve tesisat plan ve proje,

f) Sava, her türlü sava olaylar, istila, yabanc düman hareketleri, çarpma (harp ilan edilmi olsun olmasn), iç sava, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,

g) Herhangi bir nükleer yakttan veya nükleer yaktn yanmas sonucu nükleer artklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayc radyasyonlarn veya radyoaktivite bulamalarnn ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduu bütün ziya ve hasarlar, (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrm ''fission'' olayn da kapsayacaktr)

) Kamu otoritesi tarafndan sigortal kymetler üzerinde yaplacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,

h) Plan, proje veya hesap hatasndan dolay sigortal mallarda meydana gelecek fiziksel ziya ve hasarlar,

) Malzemenin bozukluundan, aybndan veya kusurlu içilik neticesinde olan hasarlar, (ancak bu sebeplerle bozuk olmayan veya aypsz malzemeler ve hatasz içilikle doru ina edilmi sigortal dier kymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir.)

i) naatn yaplmas için kullanlan makine ve teçhizatta, mekanik arzalardan ve elektrik arzalarndan meydana gelen ziya ve hasarlar, (ancak bu sebeplerle sigortal dier kymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir.)

j) Sigortalnn veya onun yerine kaim olan sorumlu kiinin, kasd ve ayrca sözleme varsa ar kusurundan kaynaklanan ziya ve hasarlar,

k) naatn gecikmesinden, ksmen veya tamamen durmasndan, taahhüdün tamamlanamamasndan, akdin feshinden veya cezai artlarn uygulanmasndan ileri gelen zararlar dahil kar kayb ve estetik kusurlar gibi her türlü netice zararlar,

l) 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj sonucunda oluan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulama veya zehirlenmeler nedeniyle oluacak bütün zararlar.

A.5 Teminatn Süresi

Teminatn süresi, poliçede belirtilen balangç tarihi esas olmak kaydyla sigorta konusu kymetlerin inaat sahasna boaltld andan itibaren veya inaat sahasna boaltlan malzeme ve teçhizat için nakliyat sigortas mevcut ise, nakliyat sigortas teminatnn bitiminden itibaren balar ve poliçede belirtilen biti tarihinde sona erer.

Ancak inaatn bu tarihten önce ksmen veya tamamen bitirilip iverene teslimi ve/veya kullanma balanmas halinde, inaat bütün riskler teminat süresi bu ksmlar için herhangi bir ihtara gerek kalmakszn sona erer ve poliçede temin edilmise bakm devresi teminat balar. Sigortaya konu olan inaat ileri ile ayrca sigorta edilmise bakm devresi süresi poliçede gösterilen tarihte bitirilmedii takdirde, teminat müddeti mutabk kalnacak ek bir prim karl uzatlr.

Sigortaya konu tekil eden inaat ilerine herhangi bir sebeple devaml olarak en az bir aydan fazla süreyle ara verilirse, bu takdirde sigortalnn yazl ihbar üzerine sigorta teminat durur. Eer sigortal durma esnasndaki rizikolarla ilgili teminatn devamn isterse, durma süresi ile ilgili art ve ek fiyat taraflarca tespit edilir. naat faaliyetlerine tekrar balanmasn müteakip ilemeyen gün says kadar sigorta süresi uzatlr.

A.6. Eksik Sigorta

Hasar halinde poliçede belirtilen sigorta bedelinin A.2 maddesinde belirtilen deerden düük olmas halinde sigortac, sigorta bedelinin sigorta deerine olan oran neden ibaretse, zararn o kadarndan sorumludur.

A.7 Akn Sigorta

Hasar halinde; poliçede belirtilen sigorta bedeli A.2 maddesinde belirtilen deeri aarsa sigortann bu deeri aan ksm geçersizdir. Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortac bu durumu sigortalya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu akn bedele ait ksmn indirir ve fazlasn sigortalya iade eder.

A.8 Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak, yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça Türkiye saati ile öleyin saat 12.00'de balar ve öleyin saat 12.00'de sona erer.

B – HASAR VE TAZMNAT

B.1 Hasar Halinde Sigortalnn Yükümlülükleri

Sigortal, hasar vukuunda aadaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Hasarn meydana geldiini örendii tarihten itibaren geç 5 gün içinde sigortacya ihbar etmek.

b) Sigortal deilmicesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac tarafndan verilecek talimata elinden geldii kadar uymak.

c) Hasarn sebebi ile hangi hal ve artlar altnda vukua geldiini tayine, ziya ve hasar miktaryla delilleri tesbite yararl ve sigortal için salanmas mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (asl veya kendisi tarafndan tasdikli sureti veyahut fotokopisi) sigortacnn talebi üzerine, belgeleri gecikmeksizin vermek ve rücu hakknn kullanlmasna yararl sigortal için salanmas mümkün gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek.

u kadar ki, sigortal yukardaki hükümler dairesinde sigortacy haberdar ettikten sonra inaatn aksamamas amacyla küçük çaptaki tamirleri (ayrca tamir ihbarnda bulunmak kayd ile) sigortacnn yetkili elemanlarnn gelmesini beklemeden yaptrabilir.

Sigortac, hasar ihbarn aldktan sonra 7 gün içersinde eksperini hasar yerine göndermedii takdirde sigortal herhangi bir kayda bal olmakszn hasarl ksmn tamirine balayabilir.

d) Ziya ve hasar tahmini miktarn belirtir bir tazminat beyannamesini makul ve muhik bir süre içinde sigortacya vermek.

e) Zaruri haller dnda hasar konusu yer veya mallarda bir deiiklik yapmamak.

f) Tazminat yükümlülüü ve miktar ile rücu haklarnn tespiti için sigortacnn yetkili kld temsilcilerinin sigortal yer veya mallarda ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar aratrma ve incelemelere müsaade etmek.

g) Sigorta konusu ile ilgili bakaca sigorta sözlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek.

B.2 Hasarn Tespiti

Sigortal kymetlerde meydana gelen ziya ve hasarn miktar taraflarca uyuularak tesbit edilir. Taraflar uyuamadklar takdirde, ziya ve hasarn miktar mütehasss mühendisler veya teknisyenler arasndan seçilecek hakem-bilirkii diye adlandrlan bilirkiiler tarafndan, aadaki hükümlere tabi olmak üzere tesbit edilir:

a) ki taraf tek hakem-bilirkii seçiminde anlaamadklar takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle dier tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkiileri tayinlerinden itibaren 7 gün içerisinde ve incelemeye geçmeden evvel bir üçüncü tarafsz hakem-bilirkii seçerler ve bunu bir tutanakla tesbit ederler. Üçüncü hakem-bilirkii ancak taraf hakem-bilirkiilerinin anlaamadklar hususlarda, anlaamadklar hadler dahilinde kalmak ve buna münhasr olmak kaydyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkii kararn müstakil bir rapor halinde verebilecei gibi, dier hakem-bilirkiilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem- bilirkii raporlar taraflara ayn zarnanda tebli edilir. Hakem-bilirkii raporlarnn beher ünite için tesbit edilecek ziya ve hasar miktarlarndan baka -hasarn belli veya muhtemel sebebi, hasarl kymetlerin hasardan bir gün önceki gerçek deeri ile yenileme (ikame) deerini, tamir veya baka hususlar için faydalanlabilecek enkazn arln ve deerini de ihtiva etmesi gereklidir.

b) Taraflardan herhangi biri dier tarafça yaplan tebliden itibaren 15 gün içerisinde hakem-bilirkiisini tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkiiler üçüncü hakem-bilirkiinin seçim hususunda 7 gün içerisinde anlaamazlar ise, taraf hakem-bilirkiisi veya üçüncü hakem-bilirkii taraflardan birinin talebi üzerine hasar mahallindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkeme bakan tarafndan tarafsz ve mütehasss ahslar arasndan seçilir.

c) Her iki taraf üçüncü hakem-bilirkiinin (bu ahs ister hakem- bilirkiilerince, ister yetkili mahkeme bakan tarafndan seçilecek olsun) sigortacnn veya sigortalnn ikamet ettii veya hasarn meydana geldii mahal dndan seçilmesini isteme hakkn haizdirler ve bu istein yerine getirilmesi gereklidir.

d) Hakem-bilirkiiler ölür, vazifeden çekilir veya reddedilir ise ayrlan hakem-bilirkii yerine yenisi ayn usule göre seçilir ve tesbit muamelesine kald yerden devam edilir.

Sigortalnn ölümü, tayin edilmi bulunan hakem-bilirkiinin vazifesini sona erdirmez.

htisas yokluu sebebiyle hakem-bilirkiilere yaplacak itiraz, bu ahslarn örendii tarihten itibaren 7 gün içerisinde yaplmad takdirde itiraz hakk düer.

e) Hakem-bilirkiiler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K.'nun ve dier mevzuat hükümleri ile de bal deildirler.

f) Ziya ve hasar miktarnn tesbiti zmnda hakem-bilirkiiler gerekli görecekleri deliller ile hasar zamannda mevcut sigortal maln ve deerinin tesbitine yaryacak kayt ve belgeleri isteyebilir ve hasar mahallinde incelemede bulunabilirler.

g) Hakem-bilirkii veya hakem-kiiler, yahut üçüncü hakem-bilirkiinin ziya ve hasar miktan hususunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar balar. Eer ziya ve hasar miktan taraflarca tespit edilmemise bir hakem- bilirkii kararna dayanmadan sigortacdan tazminat talep ve dava edilemez. Hakem-bilirkii kararlarna ancak karar ilk bakta anlalr, yani aikar olarak hakiki durumdan önemli ekilde farkl ise itiraz edilebilir ve bunlann iptali raporun tebli tarihinden itibaren bir hafta içinde, hasar mahallindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

h) Taraflar tazminat miktar hususunda anlamadkça alacak ancak hakem- bilirkii karar ile muaccel olur ve zaman am kesin raporun taraflara teblii tarihinden evvel ilemeye balamaz. Meer ki, hakem-bilirkiilerin tayini ile T.T.K.'nun 1292. maddesindeki ihbar müddeti arasnda 2 yllk müddet geçmi olsun.

i) Taraflar kendi hakem-bilirkiilerinin ücret ve masraflann öderler. Üçüncü hakem-bilirkiinin ücret ve masraflar taraflarca yar yarya ödenir.

j) Ziya ve hasar miktarnn tesbiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta deeri, akn ve menfaat deeri altnda sigorta, sorumluluun balangc, hak düürücü ve hak azaltc sebepler hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve artlar ve bunlarn ileri sürülmesine tesir etmez.

B.3 Tazminatn Hesab

Tazminat miktar poliçede münhasran gösterilmise her kalem itibariyle ayr ayn gösterilen sigorta bedelini ve her halükarda toplam sigorta bedelini amamak kaydyla aada yazl esaslar dahilinde tesbit edilir:

1- naat konusu malzeme ve ilerde:

I. Ksmi hasar halinde:

Tazminat tutan sigortal kymetlerin hasardan bir gün önceki durumuna getirilmesi için ödenmesi gereken bedeldir. Bu bedel inaat malzemesi bedeli, içilik, nakliye masraflar, -varsa- gümrük, vergi, resim ve harç gibi masraflar da kapsar. Ancak bu ödemeler tutar sigortal kymetlerin hasardan bir gün önceki deerini geçemez. Tazminat tutarnda sovtaj (ve varsa muafiyet) indirilir.

II. Tam hasar halinde:

Tazminat tutar, sigortal kymetin hasardan bir gün önceki deeridir. Tazminat tutarndan sovtaj ve varsa muafiyet indirilir.

2- Ek sözleme ile temin edilen hallerde:

a) naatn yaplmas için kullanlan i makineleri ve ekipman ile geçici antiye barakalar, yardmc yaplar, antiye tesisleri ile antiye alet ve teçhizat:

I. Ksmi hasar halinde:

Tazminat tutan yedek parçalarn ikame bedeli, nakliye masraflar, demontaj ve montaj masraflar, -varsa- gümrük, vergi, resim ve harç gibi masraflar da kapsamakla beraber yenisi ikame edilen parçalar itibariyle eski yeni fark indirimi yaplr. Tazminat tutarndan sovtaj ve varsa muafiyet indirilir.

II. Tam hasar halinde:

Tazminat tutar, sigortal kymetin hasardan bir gün önceki deeridir. Tazminat tutarndan sovtaj ve varsa muafiyet indirilir.

b) Enkaz kaldrma masraflar:

Tazminat tutar hasar mahallinin temizlenmesi için yaplan masraflar olup, azami teminat tutar poliçede belirtilmitir.

c) Seri vastalarla yaplan nakliye masraflar ve fazla çalma ücretleri: Tazminat tutar teminat kapsamna giren bir hasarn onarm maksadyla yaplan ilave masraflar olup azami teminat tutar poliçede belirtilir.

3- Ksmi hasar halleriyle ilgili olarak yaplan geçici tamir masraflar, kesin tamir masraflarn azaltt oranda sigortac tarafndan kabul edilir.

4- Ksmi hasar halleriyle ilgili olarak yukarda (I) fkralarnda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanan tazminat tutar sigortal kymetin hasardan bir gün önceki deerini aarsa tazminat tam hasarla ilgili (II) fkralarnda belirtilen esaslar dahilinde ödenir.

Sigortac hasarl herhangi bir kymeti tamir ettirebilecei gibi zararlar nakden de ödeyebilir.

Müterek sigorta halinde, tazminat bu poliçe hükümlerine göre tespit edildikten sonra, sigortac bu tazminattaki hissesini, sigorta bedelleri toplamna kendisinin itiraki nisbetinde öder.

Ancak poliçeler meyannda hususi mahiyet veya artlar haiz olanlar mevcut ise tazminat hissesinin tayininde bu hususiyetler ve taahhüdün tabi olduu artlar karl olarak nazar itibara alnr. Sigortal kymetlerden bir ünitenin ksmi hasar halinde hasar o üniteye ait sigorta bedeline kadar olmak üzere ödenir ve ancak sigorta süresi içinde ödenecek hasarlarn tutar hiçbir zaman o üniteye ait sigorta bedelini aamaz.

B.4 Tazminat Hakknn Eksilmesi veya Dümesi

Sigortal, hasar vukuundaki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu ziya ve hasar miktarnda bir art olursa sigortacnn ödeyecei tazminattan bu suretle artan ksm indirilir.

Sigortal, rizikonun tahakkukuna kasden sebebiyet verir veya ziya ve hasar miktarn kasden artrc fiillerde bulunursa, bu poliçeden doan haklar düer.

B.5 Hasar ve Tazminatn Sonuçlar

Sigortac ödedii tazminat miktarnca hukuken sigortal yerine geçer. Sigortal ve sigorta ettiren sigortacnn ikame edebilecei davaya yararl ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur.

Temin edilen rizikonun gerçeklemesi ile tam hasar meydana geldii takdirde sigorta teminat sona erer. Ksmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktar kadar eksilir.

Sigorta bedeli poliçede muhtelif birimler (ünite veya gruplar) itibariyle ayr ayr gösterilmi ve bu birimlerden (ünite veya gruplardan) biri veya bir kaç tam hasara uram ise bu birimlere (ünite veya gruplara) ilikin sigorta teminat, hasar tarihinde sona erer.

Ksmi hasar halinde ise her birim (ünite veya grup) için tespit edilmi olan sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktar kadar eksilir.

Sigorta bedelinin eksildii hallerde hasar tarihinden itibaren gün esas üzerinden prim alnmak suretiyle sigorta bedeli eski miktara çkartlabilir.

Aksine sözleme yoksa hasarl mal sigortacya braklamaz.

Ksmi hasarlarda taraflar sigorta sözlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.

Sigortac, fesih hakkn kulland takdirde bu fesih, ihbarn postaya veya notere verildii tarihten itibaren 15 gün sonra öleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, aadaki uygulamaya tabi olur.

I. Fesih esas inaat devresi içinde olursa ilemeyen sigorta müddetine ait prim gün esasna göre iade olunur. Ayrca bakm devresi teminat bahis konusu ise bu devreye ait prim de tamamen iade edilir.

II. Fesih bakm devresinde vuku bulursa bu devreye ait primden iade yaplmaz.

Sigorta ettiren, fesih hakkn kulland takdirde bu fesih, ihbarn postaya veya notere verildii tarihi takip eden gün öleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve ilememi sigorta süresine ait prim geri verilmez.

C – ÇETL HÜKÜMLER

C.1 Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle ödenmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en geç poliçenin teslimi karlnda ödenmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadkça, prim veya peinat ödenmedii takdirde poliçe teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazlr.

Primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman, miktar ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar poliçe üzerine yazlr veya poliçe ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer. Prim ödeme borcunda temerrüde düülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanr.

Poliçenin ön yüzüne yazlmas kaydyla, rizikonun gerçeklemesiyle henüz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn ödemekle yükümlü olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarnca sigorta sözlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii süreye tekabül eden prim gün esas üzerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

C.2 Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüü

Sigortac bu sigortay sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere teklifname, poliçe ve eklerinde yazl beyanna dayanarak kabul etmitir.

Sigorta ettirenin beyan hakikate aykr veya eksik ise, sigortacnn sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek hallerde:

a) Sigorta ettirenin kasd varsa, sigortac durumu örendii tarihten itibaren 1 ay içinde sözlemeden cayabilir ve riziko gerçeklemi ise tazminat ödemez. Cayma halinde sigortac prime hak kazanr.

b) Sigorta ettirenin kasd yoksa, ve bu durum rizikonun gerçeklemesinden evvel anlalrsa sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sigorta poliçesini feshetmek veya rizikonun arlna uygun prim farkn almak suretiyle yürürlükte tutmak klarndan birini seçer.

Sigortac tarafndan yaplan fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihten itibaren 15 gün sonra öleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve ilemeyen sigorta müddetine ait prim aagdaki uygulamaya tabi olur:

I. Fesih esas inaat devresi içinde olursa ilemeyen sigorta müddetine ait prim gün esasna göre iade olunur. Ayrca bakm devresi teminat bahis konusu ise bu devreye ait prim de tamamen iade edilir.

II. Fesih bakm devresinde vuku bulursa bu devreye ait primden iade yaplmaz.

Sigorta ettiren talep edilen prim farkn kabul etmediini 15 gün içinde bildirdii takdirde akit feshedilmi olur ve ilemeyen sigorta müddetine ait prim iade edilir .

c) Süresinde kullanlmayan cayma, fesih veya prim farkn talep etme hakk düer.

d) Sigorta ettirenin kasd bulunmad hallerde riziko:

1- Sigortac durumu örenmeden önce veya,

2- Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei süre içinde veyahut,

3- Bu ihbarn hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleirse, sigortac tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana göre belirler.

C.3 Sigortalnn Poliçenin Yürürlüü Esnasndaki Yükümlülükleri

Sigortal, sigorta konusu inaat ileri ile malzeme, teçhizat, tesisat ve makinelerin emniyeti ve korunmas için, sigortal deilmi gibi gerekli ihtimam göstermekle yükümlüdür.

Sigortac yetkili memurlar vastas ile gerektiinde sigorta konusu bina ve tesisleri tefti ve kontrola yetkili olup, sigortal da bu kontrollere müsaade ve yardm etmekle yükümlüdür.

C.4 Sigorta Süresi çinde hbar Yükümlülüü ve Sonuçlar

Akdin yaplmasndan sonra sigortal maln teklifname, poliçe ve eklerinde beyan olunan yeri veya hali sigortacnn muvafakati olmadan deitirildii takdirde sigorta ettiren, bu deiiklii:

a) Kendisi tarafndan veya açk veya zmni rzas ile bir bakas tarafndan yaplm ise derhal,

b) Açk veya zmni rzas olmadan baka bir ahs tarafndan yaplm ise durumu örenir örenmez, ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortacya ihbarla yükümlüdür.

Sigortac, deiiklii örendii tarihten itibaren, bu deiiklik sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiriyorsa 8 gün içinde:

1- Sözlemeyi fesheder veya,

2- Prim farkn talep etmek suretiyle akdi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul etmediini 8 gün içinde bildirdii takdirde sözleme feshedilmi olur.

Sigortac tarafndan yaplan fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihten itibaren 8 gün sonra öleyin saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafndan yaplan fesih ihbar ise postaya veya notere verildii tarihi takip eden gün öleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.

Deiiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasn gerektirir hâllerden ise; sigortac, bu deiikliin yapld tarihten sözlemenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasna göre hesap edilecek prim farkn sigorta ettirene geri verir.

Herhalde rizikonun arlamasndan itibaren poliçenin sona ermesine kadar geçen günler için gereken prim farkn almaya sigortac hak kazanr.

Süresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk düer.

Sigortal maln teklifname, poliçe ve eklerinde beyan olunan yerinin veya halinin deitiini örenen sigortac, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözlemesinin aynen devamna raz olduunu gösteren harekette bulunursa fesih veya prim farkn talep etme hakk düer.

Sigortal maln yer ve halinde rizikoyu arlatrc deiiklikleri, sigorta ettiren ihbar süresi içersinde kasden bildirmemise ihbar süresinden sonra gerçekleen hasarlara ait tazminat hakk düer; ihbar yükümlülüüne riayetsizlik kastl deilse alnan primle alnmas gereken prim arasndaki orantya göre tazminattan indirim yaplr. Meydana gelen deiiklikler rizikoyu haffletici mahiyette olur ve primin indirilmesini icap ettirir ise durumun sigortacya yaz ile bildirilmesinden sözlemenin sona ermesine kadar geçecek süre için sigortac tarafndan tespit edilecek prim fark sigortalya iade edilir.

Bu madde hükümleri sigortalya da uygulanr.

C.5 Mülkiyet Deiiklii

Sigortal maln mülkiyetinde bir deiiklik olduu takdirde, sigortann hükmü devam eder ve sigortalnn poliçeden doan hak ve borçlar yeni hak sahiplerine intikal eder. Bu takdirde sigorta ettiren ve sigortann mevcudiyetini örenen yeni hak sahibi, devir keyfiyetini 15 gün içinde sigortacya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmez ise sigortac sorumluluktan kurtulur. Sigortac deiiklii; yeni hak sahibi de sigortann mevcudiyetini örendii tarihten itibaren 8 gün içinde sigortay fesih edebilir.

Süresinde kullanlmayan fesih hakk düer. Poliçenin sigortac tarafndan feshi halinde, fesih ihban postaya veya notere verildii tarihten itibaren 8 gün sonra öleyin saat 12.00'de yeni hak sahibi tarafndan feshi ise fesih ihbar postaya veya notere verildii tarihi takip eden gün öleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.

Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, sözlemenin sigortac tarafndan feshi halinde gün esas, yeni hak sahibi tarafndan feshi halinde ise sigortac tarafndan tespit edilecek esasa göre prim fark yeni hak sahibine geri verilir. Sigortal maln malikinin deimesi annda mevcut prim borçlarndan sigorta ettiren, fesih hakkn kullanmayan yeni hak sahibi ile birlikte sorumludur.

Sigorta ettirenin ölümü halinde, bu sigortadan doan bütün hak ve borçlar olduu gibi yeni hak sahiplerine intikal eder.

C.6 Vergi, Resim, Harç ve dare Masraflar

Sigorta sözlemesine, bedeline veya primine ilikin olarak halen mevcut ve ilerde konulabilecek vergi, resim veya harçlarla sigorta sözlemesinde gösterilen idare masraf sigorta ettirene aittir.

C.7 Tebli ve hbarlar

Sigortalnn bildirimleri, sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk eden acenteye yaplr.

Sigortacnn bildirimleri de sigortalnn son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yaplr.

Taraflara imza karl elden verilen mektup veya telgrafla yaplan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Güvenli elektronik imza kullanlarak elektronik ortamda yaplan ve sigortacya, sigortalya ve sigorta ettirene ulat kantlanabilen bildirimler de geçerli saylr.
 

C.8 Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac, sigortalya ait örenecei ticari ve mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

C.9 Yetkili Mahkeme

Bu poliçeden doan ihtilaflar sebebiyle sigorta irketi aleyhine açlacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketi merkezinin veya sigorta akdine araclk yapan acentenin ikametgahnn bulunduu veya hasarn vukua geldii, sigorta irketi tarafndan açlacak davalarda ise, davalnn ikametgahnn bulunduu yerin ticaret davalanna bakmakla görevli mahkemesidir.

C.10 Zaman Am

Sigorta sözlemesinden doan bütün talepler iki ylda zaman amna urar.

C.11 Özel artlar

Bu Genel artlara, varsa bunlara ilikin klozlara aykr dümeyen özel artlar konulabilir.

Yürürlük Tarihi 01.02.2009

NAAT SGORTASI GENEL ARTLARI (BÜTÜN RSKLER) BAKIM DEVRES KLOZU

Bakm devresi teminat, inaatn tamamlanmas veya geçici kabulün yaplmas, yahut iverene teslim edilmesi veya iveren tarafndan kullanlmas ile balayp iveren tarafndan kesin kabulün yaplmas ile sona erer.

I.Teminatn Kapsam

naat Sigortas Genel artlar (Bütün Riskler) hükümleri sakl kalmak kaydyla, Genel artlarn A.3 maddesinin (f) bendi kapsamnda tamamlanm veya geçici kabulü yaplm yahut iveren tarafndan kullanlan inaatta;

a) Müteahhidin sözleme artlar dahilindeki yükümlülükleri kapsamnda eksik ve kusurlarn giderilmesi amacyla yapt çalmalar srasnda sigortal kymetlere verdii zarar ve ziyanlar ile,

b) Bakm devresi esnasnda ortaya çkan ve inaat devresinde müteahhidin sorumlu olduu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar

temin edilmitir.

II.Ek Sözleme ile Teminat Altna Alnabilecek Hal

Müteahhidin sözleme artlar dahilindeki yükümlülükleri gereince eksik ve kusurlarn giderilmesi amacyla bakm devresinde yapt çalmalar srasnda üçüncü ahslarn urayaca zararlar dolaysyla sigortalya düecek hukuki sorumluluklar, ek sözleme ile teminat altna alnabilir.

III.Teminat Dnda Kalan Haller

Sigortac, bakm devresinde aadaki haller sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumlu deildir.

a) Bakm faaliyetinden kaynaklanmayan; yangn, infilak, dahili su, duman, kar arl, her türlü tat çarpmas,

b) Her türlü doal afetler,

c) Grev, lokavt, kargaalk, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati hareketler,

d) 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler,

e) Sigortal kymetler dnda, sigortal taraflara ait mevcut bina ve tesislere zarar gelmesi,

f) Hrszlk ve hrszla teebbüs.

HTAR: Bu teminat ................... süre ile geçerli olup, poliçede yazl bakm devresi süresi her ne olursa olsun inaatn tamamlanmas, geçici kabulün yaplmas veya sigortal kymetin fiilen kullanma alnmas ile kendiliinden balar.