veren Sorumluluk Sigortas Genel artlar

Sigortann Teminatnn Kapsam

Madde 1-Bu poliçe, iyerinde meydana gelebilecek i kazalar sonucunda iverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle iverene bir hizmet akdi ile bal ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi içiler veya bunlarn hak sahipleri tarafndan iverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun salad yardmlarn üstündeki ve dndaki tazminat talepleri ile yine ayn Kurum tarafndan iverene kar i kazalarndan dolay ikame edilecek rücu davalar sonunda ödenecek tazminat miktarlarn, poliçede yazl meblalara kadar temin eder.
Sigortac ayrca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açlmas halinde hükmolunan mahkeme masraflar ile avukatlk ücretlerini ödemekle yükümlüdür. u kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortac, avukatlk ücreti dahil dava masraflarna, ancak sigorta bedeli nisbetinde itirak eder.

Aksine Sözleme Yoksa Teminat Dnda Kalan Haller

Madde 2- Aksine sözleme yoksa aadaki haller sigorta teminatnn dndadr:
A- 1) çilerin, iverence salanan bir tatla iin yapld yere toplu olarak getirilip götürülmeleri srasnda,
2) çilerin, iveren tarafndan görev ile baka bir yere gönderilmesi yüzünden asl iini yapmakszn geçen zamanlarda,
meydana gelen i kazalar,
B- Türkiye Cumhuriyeti snrlar dnda meydana gelen i kazalar.
C- Meslek hastalklar sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
D-Manevi tazminat talepler

Teminat Dnda Kalan Haller

Madde 3- Aadaki haller sigorta teminatnn dndadr:
a) Kasden ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucu doacak zarar ve ziyan talepleri,
b) Bir mukavelenin ifasna veyahut hususi bir anlamaya dayanp, sigortalnn kanuni sorumluluk ölçüsünü aan talepler,
c) Harp, her türlü harp olaylar, istila, yabanc düman hareketleri, çarpma (harp ilan edilmi olsun, olmasn) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,
d) verenin itigal konusu dnda kalmak art ile, herhangi bir nükleer yakttan veya nükleer yaktn yanmas sonucu nükleer artklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayc radyasyonlarn veya radyoaktivite bulamalarnn ve iverenin itigal konusu içinde olsun veya olmasn bunlarn getirdii askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduu bütün ziya ve hasarlar bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrm ''fission'' olayn kapsayacaktr.
e) 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucunda meydan gelen zararlar.

Sigortann Balangc ve Sonu

Madde 4- Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça Türkiye saati ile öleyin saat 12.00'de balar ve öleyin saat 12.00'de sona erer.

Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüü

Madde 5- Sigortac bu sigortay sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazl beyanna dayanarak kabul etmitir.
Sigorta ettirenin beyan hakikate aykr veya eksik ise, sigortacnn sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek hallerde:
a) Sigorta ettirenin kasd varsa, sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeden cayabilir ve riziko gerçeklemi ise sigorta ettirene tazminat ödemez. Cayma halinde Sigortac prime hak kazanr.
b) Sigorta ettirenin kasd bulunmaz ise, sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeyi fesheder veya prim farkn almak suretiyle
akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren talep edilen prim farkn kabul etmediini 15 gün içinde bildirdii taktirde akit feshedilmi olur.
Sigortac tarafndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigortalnn tebellü tarihini takip eden 5. i günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
c) Cayma, fesih veya prim farkn talep etme hakk, süresinde kullanlmad taktirde düer.
d) Sigorta ettirenin kasd bulunmad takdirde riziko:
1- Sigortac durumu örenmeden önce veya,
2- Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei süre içinde veyahut,
3- Bu ihbarn hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleirse, sigortac tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki nisbet dairesinde tazminattan indirim yapar.

Sigorta Süresi çinde hbar Yükümlülüü ve Sonuçlar

Madde 6- Akdin yaplmasndan sonra rizikonun teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan konusu ve mahiyeti sigortacnn muvafakati olmadan deitirildii takdirde sigorta ettiren, bu deiiklii:
a) Kendisi tarafndan veya açk veya zmni rzas ile bir bakas tarafndan yaplm ise derhal,
b) Açk veya zmni rzas olmadan baka bir ahs tarafndan yaplm ise durumu örenir örenmez,
ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortacya ihbarla yükümlüdür. Sigortac, deiiklii örendii tarihten itibaren, bu deiiklik sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiriyorsa 8 gün içinde:
1- Sözlemeyi fesheder veya,
2- Prim farkn talep etmek suretiyle sözlemeyi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul etmediini 8 gün içinde bildirdii takdirde, akit feshedilmi olur.
Sigortac tarafndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigortalnn tebellü tarihini takip eden 5. i günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Süresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk düer.
Rizikonun teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan konusu ve mahiyetinin deitiini örenen sigortac, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözlemesinin aynen devamna raz olduunu gösteren bir harekette bulunursa fesih veya prim farkn talep etme hakk düer.
Rizikoyu arlatrc deiiklikleri sigorta ettiren ihbar süresi içersinde kasden bildirmemise, ihbar süresinden sonra gerçekleen zararlara ait tazminat hakk düer; ihbar yükümlülüüne riayetsizlik kastl deilse alnan primle alnmas gereken prim arasndaki orantya göre tazminattan indirim yaplr. Deiikliin rizikoyu haffletici mahiyette olduu ve daha az prim tatbikini gerektirdii anlalr ise, bu deiikliin yapld tarihten sözlemenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasna göre bulunacak prim fark sigorta ettirene geri verilir.

Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Madde 7-Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle ödenmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en geç poliçenin teslimi karlnda ödenmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadkça, prim veya peinat ödenmedii takdirde poliçe teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazlr. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde peinatn, sigorta poliçesinin teslim edildii günün bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer ve prim borcunu temerrüde dütüü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemedii takdirde sigorta sözlemesi hiç bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur. Prim ödenmemi olmasna ramen poliçenin teslimi ile sigortacnn mesuliyetinin balayacann kararlatrld hallerde, bu bir aylk sürenin ilk 15 gününde sigortacnn sorumluluu devam eder.
Primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman, miktar ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar poliçe üzerine yazlr veya poliçe ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde dütüü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemedii takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gerçeklememesi kaydyla, teminatn durduu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduu yerden devam eder .Sigorta teminatnn durduu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözlemesi hiç bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur.
Poliçenin ön yüzüne yazlmas kaydyla, rizikonun gerçeklemesiyle henüz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn ödemekle yükümlü olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir .
Bu madde uyarnca sigorta sözlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii süreye tekabül eden prim gün esas üzerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

Zarar Vukuunda Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Madde 8-Sigorta ettiren, poliçe teminatna girebilecek herhangi bir i kazas vukuunda aadaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür.
a) bu sözlemeye göre, sigorta ettirenin sorumluluunun mucip olabilecek her hadiseyi, buna muttali olduu andan itibaren be gün içinde sigortacya yazyla ihbar etmek,
b) Sigortal deilmicesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac tarafndan verilecek talimata elinden geldii kadar uymak,
c) Sigortacnn talebi üzerine, i kazasnn sebebi ile hangi hal ve artlar altnda vukua geldiini ve neticelerini tespite yararl ve sigortal için salanmas mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (asl ve kendisi tarafndan tasdikli sureti veyahut fotokopisi) gecikmeksizin vermek ezcümle, hadisenin hangi gün ve saatte ve nerede vaki olduunu ve rücu hakknn kullanlmasna yararl sigortal için salanabilecek gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek,
d) kazasnn sebebi ile hangi hal ve artlar altnda vukua geldiini tespit ve sorumluluun tayini için yaplacak tahkikatta ve delillerin toplanmasnda sigortacya elinden gelen yardmda bulunmak,
e) kazasndan dolay, sigorta ettiren dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi karsnda kalr veya aleyhine cezai takibata geçilirse, keyfiyetten sigortacy derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai takibata müteallik olarak alm olduu ihbarname, davetiye gibi bilcümle teblinameleri derhal sigortacya tevdi etmek.
f) Dava açlmas halinde davann takip ve idaresi için sigortacnn gösterecei avukata lazm gelen vekaletnameyi vermek,
g) Tazminat yükümlülüü ve miktar ile rücu haklarnn tespiti için sigortacnn yetkili kld temsilcilerinin i kazas sonucundaki zararlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklan aratrma ve incelemelere müsaade etmek,
h) Sigorta konusu ile ilgili bakaca sigorta sözlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek.
i) Sigorta ettiren sigortacnn ikame edebilecei davaya yararl ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermek.

Tazminat Miktarnn Tespiti

Madde 9- Sigortac, tazminat talebinde bulunan kii veya kiilerle dorudan doruya temasa geçerek anlama hakkn haizdir.
Sigortacnn sarih muvafakati olmadkça, sigorta ettiren tazminat talebini ksmen veya tamamen kabule mezun olmad gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat tediyesinde de bulunamaz.
Dava açlmas halinde, davann takip ve idaresi sigortacya aittir.
Dava masraflar, yukarda 1. madde ile ifade edildii gibi sigortacya aittir. Ancak cezai takibatdan doan dier bilumum masraflarla muhtemel para cezalar sigorta teminat dnda kalr.

Zarar ve Tazminatm Sonuçlar Madde 10- Sigortac ödedii tazminat miktarnca hukuken sigorta ettiren yerine geçer.

Ksmi hasarlarda taraflar sigorta sözlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Sigortac tarafndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vastas ile yaplan fesih ihbar sigortalnn tebellü tarihini takip eden 5 i günü saat 12.00'de hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Sigorta ettiren, fesih hakkn kulland takdirde ve fesih, ihbarn postaya veya notere verildii tarihi takip eden gün öleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve ilememi sigorta süresine ait prim geri verilmez.

ÇETL HÜKÜMLER

Vergi, Resim ve Harçlar

Madde 11- Sigorta mukavelesine, bedeline veya primine ilikin olarak halen mevcut ve ilerde konulabilecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirenden alnr.

Tebli ve hbarlar

Madde 12- Sigorta ettirenin ihbar ve teblileri sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye, noter araclyla veya taahhütlü mektupla yaplr.
Sigorta irketinin ihbar ve teblileri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adresin deimi olmas halinde ise sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye bildirilen son adresine ayn suretle yaplr.
Taraflara imza karl olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yaplan ihbar ve tebliler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Ticaret ve Mesleki Srlann Sakl Tutulmas

Madde 13- Sigortac, sigorta ettirene ait örenecei ticari ve mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludur.

Yetkili Mahkeme

Madde 14- Sigortac ile sigorta ettiren arasndaki ihtilaflarda yetkili mahkeme sigortalnn ikametgahnn veya sigortacnn merkezinin veya poliçeyi imza eden acentenin bulunduu yer mahkemesidir.

Zamanam

Madde 15- Sigorta sözlemesinden doan bütün talepler on ylda zaman amna urar.

Özel artlar

Madde 16- Bu Genel artlara ve varsa bunlara ilikin klozlara aykr dümeyen özel artlar konulabilir.

 

Son Düzenleme Tarihi: 12 Nisan 2005