Kara Tatlar Kasko Sigortas Genel artlar

A -SGORTANIN KAPSAMI

A.l. Sigortann Konusu

Bu sigorta ile sigortac, sigortalnn, karayolunda kullanlabilen motorlu, motorsuz tatlardan, romörk veya karavanlar ile i makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doan menfaatinin aadaki tehlikeler dolaysyla ihlali sonucu urayaca maddi zararlar temin eder.

a) Aracn karayolunda kullanlabilen motorlu, motorsuz tatlarla müsademesi,

b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalnn veya arac kullanann iradesi dnda araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpmas veya aracn böyle bir cisme çarpmas, devrilmesi, dümesi, yuvarlanmas gibi kazalar,

c) Üçüncü kiilerin kötü niyet veya muziplikle yaptklar hareketler,

d) Aracn yanmas,

e) Aracn çalnmas veya çalnmaya teebbüs edilmesi.

Teminat poliçede belirtilmek artyla yukarda sralanan riziko gruplarndan sadece biri veya birkaç için verilebilir. Teminatn yukarda yer alan tüm riziko gruplar için verilmemesi halinde poliçe bal, en az 14 punto büyüklüünde harflerle “DAR KAPSAMLI KASKO SGORTA POLÇES” ibaresini tayacaktr.

A.2. Sigortann Corafi Snr

Bu sigorta Türkiye snrlar içinde geçerlidir.

A.3. Sigortann Kapsam

Poliçede belirtilen tat ve yine poliçede belirtilmeleri koulu ile tata monte edilmi her türlü ses, iletiim ve görüntü cihazlar ile tatta standardnn dnda yer alan ilave aksesuar sigorta kapsam içindedir.

A.4. Ek Sözleme ile Teminat Kapsamna Dahil Edilebilecek Zararlar

Aada belirtilen haller ek sözlemeyle teminat altna alnabilir.

4.1. Türkiye snrlar dnda meydana gelen zararlar,
4.2. Grev, Iokavt, kargaalk ile halk hareketleri ve bunlar önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
4.3. A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
4.4. Deprem veya yanarda püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
4.5. Sel ve su baskn ile meydana gelen zararlar,
4.6. Tatta sigara benzeri maddelerin temas ile meydana gelen yangn dndaki zararlar,
4.7. Yetkili olmayan kiilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
4.8. Tatn sigorta kapsamna giren ksmi bir zarara uramas nedeni ile kullanm ve gelir kaybndan doan zararlar,
4.9. Tatn, kurallara uygun bir ekilde yasal olarak tanmasna izin verilen patlayc, parlayc ve yakc maddeler tanmas nedeniyle urayaca zararlar,
4.10. Tatn iddia ve yarlara katlmas sonucu ile bunlara hazrlk denemeleri srasnda meydana gelen zararlar.
4.11. Araç anahtarnn ek sözlemede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracn çalnmas ve çalnmaya teebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar.
4.12. Ek sözlemede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalnan anahtarlar dolaysyla aracn kilit mekanizmasnn deitirilmesi nedeniyle uranlan zararlar.

Teminatn yukarda yer alan tüm zararlar kapsayacak ekilde verilmesi halinde poliçe bal “TAM KASKO SGORTA POLÇES” ibaresini tayacaktr. Poliçede bu Genel artlarda sigorta teminatnn kapsamna ilikin olarak belirtilen ifadeler dnda ifade kullanlamaz.

A.5. Teminat Dnda Kalan Zararlar

Aadaki haller dolaysyla tatta meydana gelen zararlar sigorta teminatnn dndadr:

5.1. Sava, her türlü sava olaylar, istila, yabanc düman hareketleri, çarpma (Sava ilan edilmi olsun olmasn), iç sava, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
5.2. Herhangi bir nükleer yakttan veya nükleer yaktn yanmas sonucu nükleer atklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayc radyasyonlarn veya radyo-aktivite bulamalar ve bunlarn gerektirdii askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrm olayn da kapsayacaktr).
5.3. Kamu otoritesi tarafndan çekilme hali hariç tatta yaplacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
5.4. Poliçede gösterilen tatn, Karayollar Trafk Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafndan kullanlmas srasnda meydana gelen zararlar,
5.5. Tatn, uyuturucu maddeler veya Karayollar Trafk Kanunu uyarnca yasaklanan miktardan fazla içki alm kiiler tarafndan kullanlmas srasnda meydana gelen zararlar,
5.6. Tata, sigortal veya fiillerinden sorumlu bulunduu kimseler veya birlikte yaad kiiler tarafndan kasten verilen zararlar ile sigortalnn fiillerinden sorumlu olduu kimseler veya birlikte yaad kiiler tarafndan sigortal tatn kaçrlmas veya çalnmas nedeniyle meydana gelen zararlar,
5.7. Yaszlk, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakmszlk nedeniyle meydana gelen zararlar,
5.8. Sigorta kapsamna giren bir olaydan domadkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadkça tatn mekanik, elektrik ve elektronik donanmda meydana gelen her türlü arzalar, krlmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar,
5.9. Tatn bir hasar veya arza nedeniyle zorunlu olarak tanmas veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamndaki zararlar hariç olmak üzere, tatn kendi gücü ile girip çkaca düzenli (tarifeli) ve ruhsatl sefer yapan gemiler ve trenler dnda, kara, deniz, nehir ve havada tanmas srasnda urayaca zararlar,
5.10. Tatn ruhsatnda belirtilen tama haddinden fazla yük ve yolcu tamas srasnda meydana gelen zararlar .
5.11. 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj sonucunda oluan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulama veya zehirlenmeler nedeniyle oluacak bütün zararlar.

A.6. Eksik Sigorta

Poliçede belirti1en sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara urad andaki deerinden düük olduu takdirde, menfaatin bir ksmnn zarara uramas halinde sigortac, aksine sözleme bulunmadkça sigorta bedelinin sigorta deerine olan oran neden ibaretse zararn o kadarndan sorumludur.

Sigorta ettiren, sigorta sözlemesini, yukandaki oran gözönüne alnmakszn sigorta bedelini amayan zararn tamamnn sigortac tarafndan ödenecei eklinde deitirebilir. Sigorta ettiren sözlemeyi bu ekilde deitirdiini, rizikonun gerçeklemesinden önce, noter protestosu ile sigortacya bildirdii takdirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleme hükümleri, kendiliinden, sigortacnn sigorta bedelini amayan zararn tamamndan sorumlu olaca eklinde deitirilmi olur. Sigorta ettiren tarifede belirtilen prim farkn esas primin ödenmesine ilikin hükümler uyarnca öder.

A.7. Akn Sigorta

Sigorta bedeli sigortalanan menfaatin deerini aarsa sigortann bu deeri aan ksm geçersizdir.

Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortac bu durumu sigortalya ve sigorta ettirene ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu akn bedele ait ksmn indirir ve fazlasn sigorta ettirene iade eder.

A.8. Muafiyetler

Tesbit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarlarn veya hasarn belli bir yüzdesini sigortac tarafndan tazmin edilmeyecei kararlatrlabilir.

Bu ekilde belirlenen muafiyet oranlar veya tutarlar poliçeye yazlr.
 

A.9. Sigortann Balangc ve Sonu

Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça, Türkiye saati ile öleyin saat 12.00'de balar ve öleyin saat 12.00'de sona erer.

B -HASAR VE TAZMNAT

B.l. Rizikonun Gerçeklemesi Halinde Sigortal ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Sigortal ve/veya sigorta ettiren, rizikonun gerçeklemesi halinde aadaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür.

1.1. Rizikonun gerçekletiini örendii tarihten itibaren en geç be i günü içinde sigortacya bildirimde bulunmak,
1.2. Sigortal deilmicesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac tarafndan verilen talimata elinden geldii kadar uymak,
1.3. Tatn çalnmas halinde, durumu örenir örenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak,
1.4. Zorunlu haller dnda, rizikonun gerçekletii yer veya eylerde bir deiiklik yapmamak,
1.5. Sigortacnn istei üzerine rizikonun gerçeklemesi nedenlerini ayrntl ekilde belirlemeye, zarar miktaryla delilleri saptamaya ve rücu hakknn kullanlmasna yararl, sigortal ve sigorta ettiren için salanmas mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacya vermek,
1.6. Zararn tahmini miktarn belirtir yazl bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacya vermek,
1.7. Tazminat yükümlülüü ve miktar ile rücu haklarnn saptanmas için sigortacnn veya yetkili kld temsilcilerinin sigorta kapsamnda yer alan eylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar aratrma ve incelemelere izin vermek,
1.8. Sigorta konusu ile ilgili bakaca sigorta sözlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek,
1.9. Üçüncü kiilerin haksz veya kusurlu fiili sonucu meydana gelen kazalar varsa tanklarn kimlikleri ile adreslerini en yakn yetkili makama bildirmek ve mümkün olan hallerde bir görgü tutana salamak.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigortal ve/veya sigorta ettiren, ibu söz1eme ile temin olunan rizikolarn gerçeklemesinde zarar önlemeye, azaltmaya ve haffletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Alnan önlemlerden doan masraflar, bu önlemler faydasz kalm olsa bile, sigortac tarafndan ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortac bu masraflar sigorta bedeliyle sigorta deeri arasndaki orana göre öder.

B.3. Rizikonun Gerçeklemesi Halinde Sigortacnn Yükümlülükleri

3.1. Bildirim
Sigortac hasar miktarna ilikin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayp hasar ve tazminat miktarn tesbit edip sigortalya bildirmek zorundadr.
3.2. Zararn Tesbiti
3.2.1. Bu sözleme ile sigortalnn urad zararn miktar sigortac ile sigortal arasnda yaplacak anlamayla tesbit edilir.
3.2.2. Sigortac ile sigortal zarar miktarnda anlaamadklar takdirde, zarar miktarnn tayini hakem-bilirkiilerce aadaki esaslara uyulmak suretiyle saptanr ve sigortacdan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar miktaryla ilgili hakem-bilirkii karar tazminatn saptanmasna esas tekil eder. u kadar ki, tek hakem-bilirkii seçilmi ise atand tarihten itibaren, dier halde ise üçüncü hakem-bilirkiinin seçilmesinden itibaren en geç onbe igünü içerisinde, herhalde rizikonun gerçekletii tarihten itibaren iki ay içerisinde raporun tebli edilmemesi halinde taraflar zarar miktarn her türlü delille ispat edebilirler.

Sigortal ve sigortac uyumazln çözümü için tek hakem-bilirkii seçiminde anlaamadklar takdirde, taraflardan her biri hakem-bilirkiisini seçer ve bu hususu noter eliyle dier tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkiileri ilk toplant tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce bir üçüncü hakem-bilirkii seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkii, ancak taraf hakem-bilirkiilerinin anlaamadklar hususlarda, anlaamadklar hadler içinde kalmak suretiyle, dier hakem-bilirkiilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkii kararlar taraflara ayn zamanda tebli edilir.

Sigortal veya sigortacdan herhangi biri, dier tarafça yaplan tebliden itibaren onbe gün içinde hakem-bilirkiisini seçmez, yahut taraf hakem-bilirkiiler üçüncü hakem-bilirkiinin seçimi konusunda yedi gün içinde anlaamazlar ise, taraf hakem-bilirkiisi veya üçüncü hakem-bilirkii, taraflardan birinin istei üzerine hasar yerindeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkeme tarafndan uzman kiiler arasndan seçilir.

Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiinin bu kii ister taraf hakem-bilirkiileri ister yetkili mahkeme tarafndan seçilecek olsun sigortacnn veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet ettii veya rizikonun gerçekletii yer dndan seçilmesini isteme hakkna sahip olup bu istein yerine getirilmesi gereklidir.

Hakem-bilirkiilere, uzmanlklarnn yeterli olmad nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkiinin kimliinin örenilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullanlmayan itiraz hakk düer.

Hakem-bilirkii ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise yerine ayn usule göre yenisi seçilir ve göreve kald yerden devam olunur.

Sigortalnn ölümü, seçilmi bulunan hakem-bilirkiinin görevini sona erdirmez.

Hakem-bilirkiiler, zarar miktarnn saptanmas konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalanan menfaatin, rizikonun gerçeklemesi srasndaki deerini saptamaya yarayacak kayt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler.

Hakem-bilirkiilerin veya üçüncü hakem bilirkiinin zarar miktar konusunda verecekleri karar kesindir, taraflar balar.

Hakem-bilirkii kararlarna ancak tesbit edilen zarar miktarnn, gerçek durumdan önemli ekilde farkl olduu anlalr ise itiraz edilebilir ve bunlarn iptali kararn tebli tarihinden itibaren yedi gün içinde rizikonun gerçekletii yerdeki ticaret davalarna bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

Taraflar kendi hakem-bilirkiilerinin ücret ve masraflarn öderler. Tek hakem-bilirkiinin veya üçüncü hakem-bilirkiinin ücret ve masraflar taraflarca yar yarya ödenir.

Zarar miktarnn saptanmas bu sözlemede ve mevzuatta mevcut hüküm ve artlar ve bunlarn ileri sürülmesini etkilemez.

3.3. Tazminatn Hesab ve Ödenmesi
3.3.1. Tazminatn Hesab
3.3.1.1. Sigorta tazminatnn hesabnda sigortal menfaatlerin rizikonun gerçeklemesi anndaki tazmin kymetleri esas tutulur.

Sigorta sözlemesinin yapld srada veya sigorta süresi içinde; tatn deeri sigorta ettiren ve sigortacnn mutabakat veya oybirlii ile seçtikleri bilirkiiler tarafndan saptanr ve taraflarca kabul olunursa, rizikon gerçeklemesi ve tazminatn hesabnda bu deere taraflarca itiraz olunamaz.

Mutabakatl deer esasyla yaplacak sözlemeler için saptanacak deer listesi en çok bir yllk sigorta süresi için geçerlidir.

Bilirkii masraf, sözlemeyi mutabakatl deer esasyla isteyen tarafa aittir.

3.3.1.2. Onarm masraflarnn sigortal tatn rizikonun gerçekletii tarihteki deerini amas ve ayn zamanda eksper raporu ile tatn onarm kabul etmez bir hale geldiinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uram saylr. Aracn tam hasara uramas halinde, sigortacnn azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anndaki sigorta deeri ödenir. Bu durumda, aracn Karayollar Trafik Yönetmeliinin ilgili maddesi hükümleri dorultusunda hurdaya ayrldna dair hurda tescil belgesi sigorta irketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminat ödenmez. Deeri tamamen ödenen araç ve aksam, talep ettii takdirde sigortacnn mal olur.

Onarm masraflarnn sigortal tatn rizikonun gerçekletii tarihteki deerini asn veya amasn, ar hasarl aracn onarmnn mümkün olduunun eksper raporu dorultusunda tespit edilmi olmas durumunda, aracn Karayollar Trafik Yönetmeliinin ilgili maddesi hükümleri dorultusunda trafikten çekildiine dair “trafikten çekilmitir” kaeli tescil belgesi sigorta irketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminat ödenmez.

3.3.1.3. Sigorta bedeli, rizikonun gerçekletii andaki sigorta deerinden eksik olduu takdirde, ksmi hasar halinde, aksine sözleme olmadkça, tazminat sigorta bedeli ile sigorta deeri arasndaki orana göre ödenir.

Ksmi hasar halinde, onarm masraflar ve onarmn layk ile yaplabilecei en yakn yere kadar olan gerekli çekilme ve nakil masraflar ödenir. Onarm mümkün olmayan aksam için yenilerinin rizikonun gerçekletii tarihteki piyasa alm fiyat esas tutulur.

Onarm sonucunda tatta bariz bir kymet art meydana gelirse, bu fark tazminat miktarndan indirilebilir. Bu ekilde indirim yaplabilmesi için hangi parçalara ne oranda indirim yaplacann poliçede yazl olmas gerekir. Ancak, her hâlükârda, meydana gelen kymet art dolaysyla tazminat miktarndan indirilecek ksm ödenen tazminatn rücuen tahsil edilme imkan oranna göre azaltlr.

3.3.1.4. Aracn çalnmas halinde, sigortacnn azami sorumluluk haddini geçmemek üzere aracn çalnma günündeki deeri ödenir.

3.3.2. Tazminat Hakknn Eksilmesi ve Dümesi

Sigortal ve/veya sigorta ettiren rizikonun gerçeklemesi halindeki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarnda bir art olursa, sigortacnn ödeyecei tazminattan bu suretle artan ksm indirilir.

Sigorta ettiren ve/veya sigortal, rizikonun gerçeklemesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarn. kasten arttrc eylemlerde bulunurlarsa, sigortalnn bu poliçeden doan haklar düer.

3.3.3. Tazminatn Ödenmesi
3.3.3.1. Sigortalanan menfaatler üzerinde birden çok sigorta varsa, tazminat miktarnn Türk Ticaret Kanunu ve bu sözleme hükümlerine göre saptanmasndan sonra sigortac payna düen ksm öder.
3.3.3.2. Çalnm olan aracn bulunmas için ilgili makamlarca yaplacak aratrmalar 30 gün içinde sonuç vermedii takdirde sigortal durumu ilgili makamlara bavurduunu belgelemek suretiyle, sigortacya bildirir. Sigorta ettiren ya da hak sahibi hakknda soruturma açlm ise bu soruturmann tamamlanmasna kadar sigortac tazminat ödemesini bekletebilir.

Çalnm olan tatn bulunmas, sigorta tazminatnn ödenmesinden önce olmu ise sigortal, tat geri almak zorundadr.

Sigortac tarafndan deeri ödenen tat, ödemeden sonra bulunursa, sigorta ettiren ve/veya sigortal keyfiyeti derhal sigortacya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortal tazminat ya iade eder ya tatn mülkiyetini sigortacya devreder.

Tatta çalnma dolaysyla bir zarar meydana gelmi ise sigortac zarar öder.

B.4. Hasar ve Tazminatn Sonuçlar

4.1. Rizikonun gerçeklemesi ile tam hasar meydana geldii takdirde sigorta teminat sona erer. Ksmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekletii tarihten itibaren, ödenen tazminat tutar kadar eksilir. Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayrlm olmas halinde ayn yöntem uygulanr.

Sigorta bedelinin eksildii hallerde, sigorta ettirenin istedii tarihten itibaren gün esas ile prim alnmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir.

4.2. Ksmi hasarlarda taraflar sigorta sözlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar fesih hakkn ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.

Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

4.3. Sigortac, ödedii tazminat tutarnca hukuken sigortal yerine geçer. Sigorta ettiren ve sigortal, sigortacnn açabilecei davaya yararl ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

C -ÇETL HÜKÜMLER

C. 1 . Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacnn Sorumluluunun Balamas ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Sigorta priminin tamamnn, primin taksitle ödenmesi kararlatrlmsa peinatn (ilk taksit) akit yaplr yaplmaz ve en geç poliçenin teslimi karlnda ödenmesi gerekir. Aksi kararlatrlmadkça, prim veya peinat ödenmedii takdirde poliçe teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazlr. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde peinatn, sigorta poliçesinin teslim edildii günün bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer ve prim borcunu temerrüde dütüü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemedii takdirde sigorta sözlemesi hiç bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur. Prim ödenmemi olmasna ramen poliçenin teslimi ile sigortacnn mesuliyetinin balayacann kararlatrld hallerde, bu bir aylk sürenin ilk 15 gününde sigortacnn sorumluluu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlatrld takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman, miktar ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar poliçe üzerine yazlr veya poliçe ile birlikte yazl olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazl olarak kendisine bildirilmi olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedii takdirde temerrüde düer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde dütüü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemedii takdirde sigorta teminat durur. Rizikonun gerçeklememesi kaydyla, teminatn durduu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduu yerden devam eder .Sigorta teminatnn durduu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözlemesi hiç bir ihtara gerek olmakszn feshedilmi olur.

Poliçenin ön yüzüne yazlmas kaydyla, rizikonun gerçeklemesiyle henüz vadesi gelmemi prim taksitlerinin sigortacnn ödemekle yükümlü olduu tazminat miktarn amayan ksm, muaccel hale gelir .

Bu madde uyarnca sigorta sözlemesinin feshedilmi sayld hallerde, sigortacnn sorumluluunun devam ettii süreye tekabül eden prim gün esas üzerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirene iade edilir.

C.2. Sigortal ve/veya Sigorta Ettirenin Sözleme Yapld Srada Beyan Yükümlülüü

2.1. Sigortac, bu sözlemeyi, sigorta ettirenin ve/veya sigortalnn beyan ile teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazl sorulara verdii cevaplara dayanarak yapmtr.

2.2. Sigorta ettirenin ve/veya sigortalnn beyan gerçee aykr, yanl veya eksik ise, sigortacnn sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektirecek hallerde sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeden cayabilir veya sözlemeyi yürürlükte tutarak ayn süre içinde prim farkn talep edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gün içinde bildirmedii takdirde sözlemeden caylm olur. Ancak, prim farknn kabul edilmemesi nedeniyle sözlemeden caylmas sigortacnn gerçee aykr veya eksik beyan örendii tarihten itibaren bir aylk süre içinde sözkonusudur.

Sigorta ettiren kimsenin ve/veya sigortalnn kastl davrand anlald takdirde sigortac, riziko gerçeklemi olsa bile sözlemeden cayabilir ve prime hak kazanr.

2.3. Sigorta ettiren ve/veya sigortalnn kasd bulunmad durumlarda riziko, sigortac durumu örenmeden önce veya sigortacnn cayabilecei ya da caymann hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleirse, sigortac tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana göre öder.

2.4. Süresinde kullanlmayan cayma veya prim farkn talep etme hakk düer.

C.3. Sigortal ve/veya Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi çinde hbar Yükümlülüü ve Sonuçlar

Sözlemenin yaplmasndan sonra aracn teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen hali ve kullan tarz sigortacnn muvafakati olmadan sigortal ve/veya sigorta ettiren veya bir bakas tarafndan deitirildii takdirde, sigortal ve/veya sigorta ettiren durumu örendii tarihten itibaren sekiz gün içinde bu deiiklii sigortacya bildirmekle yükümlüdür.

Durumun Sigortac Tarafndan Örenilmesinden Sonra;

3.1. Deiiklik, sigortacnn sözlemeyi yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerden ise sigortac, sekiz gün içinde sözlemeyi fesheder veya prim farkn talep etmek suretiyle sözlemeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gün içinde bildirmedii takdirde sözleme feshedilmi olur.

Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.

Süresinde kullanlmayan fesih veya prim farkn talep etme hakk düer.

Aracn teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen halinin ve kullan tarznn deitiini örenen sigortac, sigorta hükmünün devamna raz olduunu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakk düer.

3.2. Deiiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasn gerektirir hallerden ise: Sigortac, bu deiikliin yapld tarihten sözlemenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasna göre hesap edilecek prim farkn sigorta ettirene geri verir.

3.3. Sigortacnn sözlemeyi bu deiikliklere göre yapmamasn veya daha ar artlarla yapmasn gerektiren hallerde:

a) Sigortac durumu örenmeden önce,

b) Sigortacnn fesih ihbarnda bulunabilecei süre içinde,

c) Fesih ihbarnn hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleirse, sigortac, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana göre öder.

C.4. Birden Çok Sigorta

Sigortalanan menfaatler üzerine sigorta ettiren ya da sigortal baka sigortaclarla ayn rizikolara kar ve ayn süreye rastlayan baka sigorta sözlemesi yapacak olursa bunu sigortacya derhal bildirmekle yükümlüdür.

C.5. Menfaat Sahibinin Deimesi

Sözleme süresi içinde, menfaat sahibinin deimesi halinde sigorta sözlemesi kendiliinden feshedilmi olur ve feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasna göre hesap edilir ve fazlas sigorta ettirene geri verilir.

Sigortal ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortann hükmü devam eder ve sözlemeden doan bütün haklar ve/veya borçlar mirasçlarna geçer .Bu durumda, sigortann varln örenen yeni hak sahibi durumu onbe gün içinde sigortacya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortac deiiklii, yeni hak sahibi de sigortann varln örendii tarihten itibaren sekiz gün içinde sözlemeyi feshedebilir.

Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir, fazlas geri verilir.

Süresinde kullanlmayan fesih hakk düer.

C.6. Tebli ve hbarlar

Sigorta ettirenin ve sigortalnn bildirimleri sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yaplr.

Sigortacnn bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortalnn poliçede gösterilen adresine veya bu adres deimise son bildirilen adresine ayn surette yaplr.

Taraflar imza karl ile elden verilen mektup veya telgrafla yaplan bildirimler de tahhütlü mektup hükmündedir.

C.7. Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac ve sigortac adna hareket edenler bu sözlemenin yaplmas dolaysyla sigorta ettirene ve sigortalya ait olarak örenecei srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludurlar.

C.8. Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözlemesinden doan anlamazlklar nedeniyle sigortac aleyhine açlacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketi merkezinin veya sigorta sözlemesine araclk yapan acentenin ikametgahnn bulunduu veya rizikonun gerçekletii yerde, sigortac tarafndan açlacak davalarda ise davalnn ikametgahnn bulunduu yerde ticaret davalarna bakmakla görevli mahkemedir.

C.9. Zaman Am

Sigorta sözlemesinden doan bütün talepler iki ylda zaman amna urar.

C.10. Özel artlar

Bu genel artlara sigortal aleyhine olmamak üzere özel artlar konulabilir.

 

Son Düzenleme Tarihi: 01 Nisan 2007