Karayollar Motorlu Aralar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas(Trafik Sigortas) Genel artlar

A- SGORTA KAPSAMI

A.1 – Sigortann Kapsam
Sigortac, poliçede tanmlanan motorlu aracn iletilmesi srasnda, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasna veya bir eyin zarara uramasna sebebiyet vermi olmasndan dolay, 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu'na göre iletene düen hukuki sorumluluu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
Araca bal olarak çekilmekte olan römork veya yar römorklarn (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracn sebebiyet verecei zararlar çekicinin sigortas kapsamndadr. Ancak, insan tamada kullanlan römorklar bunlar için poliçede özel artlar belirtilecek ek bir sorumluluk sigortas salanm olmas kaydyla teminata dahil olur.
Meydana gelen bir kazada zararn önlenmesi veya azaltlmas amacyla, sigorta ettirenin yapaca makul ve zorunlu masraflar sigortac tarafndan karlanr .
Bu sigorta iletenin (sigorta ettirenin) haksz taleplere kar savunmasn da temin eder.

A.2 – Sigortann Corafi Snr
Bu sigorta Türkiye snrlar içinde geçerlidir.

A.3- Teminat Dnda Kalan Haller
Aadaki haller sigorta teminat dndadr:
a) letilme halinde olmayan araçlarn sebep olaca zararlar,
b) leten tarafndan ileri sürülecek tazminat talepleri,
c) letenin einin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilikisi ile bal olanlarn ve birlikte yaad kardelerinin mallarna gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
d) Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eya dnda araçta veya römorklarda tanan eyann urayaca zararlardan dolay iletene kar ileri sürülecek talepler,
e) Manevi tazminat talepleri.
f) letenin, Karayollar Trafik Kanunu uyarnca eylemlerinden sorumlu tutulduu kiilere kar yöneltebilecei talepler,
g) letenin aracna veya bu araç vastasyla çekilen römorklara ve yar römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
h) Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teebbüslere, gözetim, onarm, bakm, alm-satm, araçta deiiklik yaplmas amac ile veya benzeri bir amaçla braklan aracn sebep olaca zararlara ilikin her türlü talepler,
i) Aracn, yetkili makamlarn izniyle tertip olunan yarlara katlmas veya yarlara katlan araçlara elik etmesi ile gösteride kullanlmas sonucunda meydana gelecek zararlar,
j) Çalnan veya gaspedilen araçlarn sebep olduklar ve Karayollar Trafik Kanunu'na göre iletenin sorumlu olmad zararlar ile aracn çalndn veya gaspedildiini bilerek binen kiilerin zarara uramalar nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gaspeden kiilerin talepleri,
k) Motorlu bisikletlerin kullanlmasndan ileri gelen zararlar.
l) 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doan sabotajda kullanlan araçlarn neden olduu ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununa göre iletenin sorumlu olmad zararlar ile aracn terör eylemlerinde kullanldn veya kullanlacan bilerek binen kiilerin zarara uramalar nedeniyle ileri sürecekleri talepler, arac terör ve buna bal sabotaj eylemlerinde kullanan kiilerin talepleri.
m) Dolayl zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri.

A.4- Sigortann Balangc ve Sonu
Sigorta, poliçede, balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça, Türkiye saati ile öleyin 12.00'de balar ve öleyin saat 12.00'de sona erer.

B- HASAR VE TAZMNAT

B.1- Rizikonun Gerçeklemesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
Sigorta ettiren, rizikonun gerçeklemesi halinde aadaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür:
a) Bu sözlemeye göre, sorumluluunu gerektirecek bir olay, haberdar olduu andan itibaren be gün içinde sigortacya ihbar etmek,
b) Sigortal deilmiçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac tarafndan verilecek talimata uymak,
c) Sigortacnn talebi üzerine, olayn ve zararn nedeni ile hangi hal ve artlar altnda gerçekletiini ve sonuçlarn tespite, tazminat yükümlülüü ve miktar ile rücu hakknn kullanlmasna yararl, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,
d) Zarardan dolay dava yolu ile veya baka yollarla bir tazminat talebi karsnda kald veya aleyhine cezai kovuturmaya geçildii hallerde, durumdan sigortacy derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuturmaya ilikin olarak alm olduu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacya vermek,
e) Sigorta konusu ile ilgili baka sigorta sözlemeleri varsa bunlar sigortacya bildirmek.

B.2- Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi
Sigortac zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kiilerle dorudan doruya temasa geçerek anlama hakkn haizdir.

Ancak sigortacnn yazl izni olmadkça, sigorta ettiren tazminat talebini ksmen veya tamamen kabule yetkili olmad gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.
Sigortac;
a) Talep edilen tazminat ve giderleri hak sahibinin, kaza ve zarara ilikin tespit tutanan veya bilirkii raporunu ve gerekli belgeleri sigortacnn merkez veya kurulularndan birine ilettii tarihten itibaren,
b) Yaralanan kimselerin ilk yardm, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta hastane, klinik ve dier yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdii dier giderleri, belgeleri ile birlikte kendisine bavurma tarihinden itibaren,
sekiz i günü içinde sigorta teminat limitleri dahilinde öder.
Hasar halinde, hasar gören parça, onarm mümkün deilse veya edeeri parça ile deitirilme imkân yok ise yenisi ile deitirilir. Bu durumda tatta bir kymet art meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarndan indirilemez.
Dava açlmas halinde, sigorta poliçesinde yazl limitlere kadar davann takip ve idaresi sigortacya ait olup, sigorta ettiren, sigortacnn gösterecei avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadr. Sigortac dava masraflar ile avukatlk ücretlerini ödemekle yükümlüdür. u kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortac bu masraflar sigorta bedelinin tazminata oran dahilinde öder.
Sigortal veya eylemlerinden sorumlu tutulduu kimseler aleyhine cezai kovuturmaya geçilmesi halinde, sann izni ile sigortac da savunmaya itirak eder. Bu takdirde, sigortac yalnz seçtii avukatn giderlerini öder.
Cezai kovuturmadan doan tüm giderleri ile, muhtemel para cezalar sigorta teminat dndadr.

B.3- Sigortacnn Halefiyeti
Sigortac ödedii tazminat miktarnca hukuken sigorta ettiren yerine geçer.

B.4- Zarar Görenlerin Haklarnn Sakl Tutulmas ve Sigortacnn letene Rücu Hakk
Sigorta sözlemesinden veya sigorta sözlemesine ilikin kanun hükümlerinden doan ve tazminat yükümlülüünün kaldrlmas veya miktarnn azaltlmas sonucunu douran haller zarar görene kar ileri sürülemez.
Ödemede bulunan sigortac, sigorta sözlemesine ve bu sözlemeye ilikin kanun hükümlerine göre, tazminatn kaldrlmasn veya azaltlmasn salayabilecei oranda sigorta ettirene rücu edebilir.
Sigorta ettirene balca u nedenlerle rücu edilir:
a) Tazminat gerektiren olay, iletenin veya eylemlerinden sorumlu olduu kiilerin kasdi bir hareketi veya ar kusuru sonucunda meydana gelmi ise,
b) leten, yetkili makamlardan izin almakszn düzenlenen bir yar için Karayollar Trafik Kanunu uyarnca yaplmas gereken özel bir sigortann yaplmam olduunu biliyorsa veya gerekli özeni göstermesi halinde bilebilecek durumda ise,
c) Tazminat gerektiren olay, aracn Karayollar Trafk Kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler tarafndan sevkedilmesi sonucunda meydana gelmi ise,
d) Tazminat gerektiren olay, iletenin veya eylemlerinden sorumlu olduu kiilerin veya motorlu aracn hatr için karlksz olarak kendilerine verilen kiilerin uyuturucu veya keyif verici maddeler alm olarak arac sevk ve idare etmeleri esnasnda meydana gelmi veya olay, yukarda saylan kiilerin alkollü içki alm olmalar nedeniyle arac güvenli sürme yeteneklerini kaybetmi bulunmalarndan ileri geliyorsa,
e) Tazminat gerektiren olay, yolcu tamaya ruhsatl olmayan araçlarda yolcu tanmas veya yetkili makamlarca tesbit edilmi olan istiab haddinden fazla yolcu veya yük tanmas veya patlayc, parlayc ve tehlikeli maddeleri tama ruhsat bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuma ve infilak yüzünden meydana gelmi ise,
f) Sigorta ettirenin, rizikonun gerçeklemesi halinde, B.1 maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolay zarar ve ziyan miktarnda bir art olursa,
g) Tazminat gerektiren olayn aracn çalnmas veya gaspedilmesi sonucunda olmas halinde, çalnma veya gaspedilme olaynda iletenin kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduu kiilerin kusurlu olduu tespit edilirse.

C- ÇETL HÜKÜMLER

C.1- Sigorta Ücretinin Ödenmesi (Deiik: RG 30.06.2009 – 27274 yürürlük 01.07.2009)
Sigorta ücreti; prim, Güvence Hesabna katlma pay ile sigorta sözlemesine, bedeline veya primine ilikin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlardan oluur.
Sigorta ücretinin tamam, sözleme yaplr yaplmaz poliçenin teslimi karlnda peinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karlnda pein olmak kouluyla taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu takdirde sigortac prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduu sözlemenin feshi hakkndan vazgeçmi saylr.

C.2- Sigorta Ettirenin Sözleme Yapld Srada Beyan Yükümlülüü
Sigortac, bu sigortay, sigorta ettirenin rizikonun gerçek durumunu bildirmek üzere poliçe ve eklerinde yazl beyanna dayanarak kabul etmitir .
Sigorta ettirenin beyannn gerçee aykr veya eksik olmas halinde, sigortacnn sözlemeyi daha ar artlarla yapmasn gerektirecek durumlarda, sigortac durumu örendii andan itibaren sekiz gün içerisinde prim farknn ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder. Sigorta ettiren ihtarn tebli tarihini izleyen sekiz gün içinde talep olunan prim farkn ödemez veya ödemeyeceini bildirirse, sözleme feshedilmi olur.
Sözlemenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edecei tarihe kadar geçen sürenin primi ksa süre esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Prim farknn süresinde istenilmemesi halinde fesih hakk düer.
Gerçee aykr beyan hali, zarar douran olayn meydana gelmesinden sonra örenilmise, sigortac bu zarardan dolay ödenmi ve ödenecek tazminatn:
a) Gerçee aykr beyan, kasden yaplm olmas halinde tamam için,
b) Kast olmamas halinde ise, ödenecek tazminatn, alnan prim ile alnmas gereken prim arasndaki oran kadar ksm dnda kalan miktar için, sigorta ettirene rücu edebilir.

C.3- Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi çinde hbar Yükümlülüü ve Sonuçlar
Sigorta ettiren sözlemeden sonra rizikoyu arlatrc mahiyette meydana gelecek deiiklikleri durumu örenir örenmez en geç sekiz gün içinde sigortacya ihbarla yükümlüdür. Sigortac durumu örendii andan itibaren sekiz gün içinde prim farknn ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder .Sigorta ettiren, ihtarn tebli tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim farkn ödemez veya ödemeyeceini bildirirse sözleme fesh edilmi olur.
Sözlemenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edecei tarihe kadar geçen sürenin primi ksa süre esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir.
Prim farknn süresinde istenilmemesi halinde fesih hakk düer. Sözkonusu deiikliklere ilikin ihbar yükümlülüünün yerine getirilmesinden önce meydana gelen olaylardan dolay ödenmi veya ödenecek tazminatlar için deiikliin bildirilmemesinin kastl olup olmamasna göre, C.2 maddesinin sigortacnn rücu hakkna ilikin (a) ve (b) fkralar hükümleri uygulanr.
Sigorta süresi içinde meydana gelen deiiklikler rizikoyu hafifletici nitelikte olduu ve bunun daha az prim alnmas gerektirdii anlalr ise, bu deiikliin yapld tarihten sözlemenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasna göre hesaplanacak prim fark sigorta ettirene geri verilir.

C.4- letenin Deimesi
Sigorta sözlemesi, sözlemeye taraf olan araç iletenini takip eder. leten, sahip olduu yeni araca ilikin bilgileri sigortacya bildirir. Araç grubunda herhangi bir deiiklik meydana gelmesi halinde, C.3 maddesi hükümleri kyasen uygulanr.
Ancak, sözleme süresi içinde iletenin deimesi halinde sigorta sözlemesi, iletenin deitii tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir ileme gerek kalmakszn ve prim ödenmeksizin yeni ileten için de geçerlidir.
Araç deiiklii nedeniyle yeni bir sigorta yaptrlmas durumunda, sigortacnn iletenin deitii tarihe kadar hak kazand prim gün esasna göre tespit edilir ve fazlas sigorta ettirene geri verilir.

C.5- Tebli ve hbarlar
Sigorta ettirenin ihbar ve teblileri, sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye noter araclyla veya taahhütlü mektupla yaplr.
Sigorta irketinin ihbar ve teblileri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin deimi olmas halinde ise sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk yapan acenteye bildirilen son adresine ayn suretle yaplr.
Taraflara imza karl olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yaplan ihbar ve tebliler de taahhütlü mektup hükmündedir.

C.6- Srlarn Sakl Tutulmas
Sigortac ve sigortac adna hareket edenler sigorta ettirene ait örenecekleri ticari ve mesleki srlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludurlar

C.7- Yetkili Mahkeme
Motorlu araç kazalarndan dolay hukuki sorumlulua ilikin davalar, sigortacnn merkez veya ubesinin veya sigorta sözlemesini yapan acentann bulunduu yer mahkemelerinden birinde açlabilecei gibi, kazann meydana geldii yer mahkemesinde de açlabilir.

C.8- Zamanam
Motorlu araç kazalarndan doan zararlarn tazminine ilikin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü örendii tarihten balayarak iki yl ve herhalde, kaza gününden balayarak on yl içinde zamanamna urar.
Dava, cezay gerektiren bir fiilden doar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanam süresi öngörmü bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.
Zamanam, tazminat yükümlüsüne kar kesilirse, sigortacya kar da kesilmi olur. Sigortac bakmndan kesilen zamanam, tazminat yükümlüsü bakmndan da kesilmi saylr.
Motorlu araç kazalarnda tazminat yükümlülerinin birbirlerine kar rücu haklar, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi örendikleri günden balayarak iki ylda zamanamna urar.
Dier hususlarda genel hükümler uygulanr.
C.9- Özel artlar
Bu genel artlara ve varsa bunlara ilikin klozlara aykr dümemek ve sigortal aleyhine olmamak koulu ile özel artlar konulabilir.

C.10- Yürürlük
Bu genel artlar 15.8.2003 tarihinden itibaren yürürlüe girecektir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2009