Kredi Sigortas Genel artlar

Yürürlük Tarihi : 01.02.2009

 

A- SGORTANIN KAPSAMI

A.1- Sigortann Konusu

Bu sigorta sözlemesi ile kararlatrlan kredili sat ve kredili hizmet ilemlerinde alcnn;

A.1.1. flas etmesi,
A.1.2. Tüzel kii olmas halinde, borçlarn ödeyememesi nedeniyle hakknda tasfiye karar alnmas,
A.1.3. Borçlarnn ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafndan tüm alacakllar balayan kstlayc bir karar alnmas,
A.1.4. Borç ödemede acze dümesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortac tarafndan kabul edilecek baka bir ekilde kantlanmas suretiyle yaplan icra takibinin sonuçsuz kalmas,
A.1.5. Borçlar ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarda belirtilen durumlara edeer görülen dier haller sonucu satc konumundaki sigortalnn Türkiye Cumhuriyeti snrlar içinde yapt satlarn bedelini ksmen veya tamamen alamamas nedeniyle urayaca maddi zararlar,
A.1.6. Ayrca sözleme olmas art ile; yukarda saylan hallerin dnda alcnn sözlemede kararlatrlan artlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali teminat altna alnmtr.

Teminat poliçede belirtilmek artyla yukarda sralanan riziko gruplarndan sadece biri veya birkaç veya tamam için verilebilir.

A.2- Tanmlar

Bu genel artlarda geçen:

Azami Faturalama Dönemi: hracat satlarnda mallarn sevk edilmesi ve hizmetlerin sunulmas, yurt içi satlarda ise mallarn teslim edilmesi ve hizmetlerin sunulmasndan itibaren faturann kesilmesi için geçen azami süreyi,

Vade Tarihi: Alc ile yaplan sözlemede belirtilmesi gereken veya fatura ile alc tarafndan taahhüt edilen borcun ödeme gününü gösteren tarihi,

Uzatlm Vade Tarihi: Vade tarihinin uzatld yeni ödeme tarihini,

Borç: Alc ile yaplan sözlemede altnda alcnn sigortalya ödemek durumunda olduu bir veya birden fazla fatura bedelini,

Alc: (Deiik-Yürürlük:25.08.2011) Mesleki faaliyeti çerçevesinde hareket eden ve sigorta sözlemesi kapsamnda sigortal tarafndan gönderilen mal ve/veya verilen hizmetlerin bedellerinin ödenmesinden sorumlu olan gerçek/tüzel kiiyi,

Vesaik Mukabili Sat: Sat artlar dorultusunda, ancak söz konusu mal ile balantl ödemelerin tam ve eksiksiz olarak yaplmas sonrasnda, efektif ödeme dokümanlarnn alcya ulamasndan sorumlu bankaya veya dier yetkili aracya verilmesine kadar mallarn üzerinde satcnn kontrol hakknn sürdüü sat ilemini,

Kredi Limiti: Sigortacnn herhangi bir alc ile ilgili olarak üstlendii azami sorumluluk tutarn,

Teslimat: Mallarn alc veya onun adna hareket eden kii adna belirtilen yerde ve koullarda hazr edilmi olmas, vesaik mukabili satlarda ise malla ilgili dokümanlarn teslim yerine ulamas ile teslimatn gerçekletirilmi olacan,

Sevkyat: Ürünlerin sat sözlemesinde belirtilen teslim yerine tayacak üçüncü taraflara teslim edilmesi halini,

Vadesi Geçmi Borç: Bir sat veya hizmet sözlemesi ile balantl borcun sat veya hizmet sözlemesi içinde veya baka bir ekilde belirtilen tarihte ödenmemesi,

Borçlu Alcdan Yaplan Tahsilatlar: Tazminat ödemesi öncesinde veya sonrasnda, aralarnda snrlama olmakszn alcnn sigortalya veya sigorta irketine yapt ödemeler; geç ödeme sonrasnda sigortalnn veya sigortacnn ald faiz ödemeleri, sigortalnn veya sigortacnn elindeki teminatlarn çözülmesinden veya paraya çevrilmesinden elde edilen gelirler; alcnn, sigortal bilgisi ve kabulü dorultusunda düzenledii her türlü iade faturas; alc veya sigortal tarafndan takas beyan edilmi olmas sonucunda elde edilen deer; maln sat faturasnda belirtilen deerinin %50’sinden (anlama ile baka bir oran belirtilmemi ise) az olmamak kayd ile sigortalnn geri alabilecei veya elden çkarmayabilecei mallarn, paraya çevrilmesinden elde edilen tutar da dahil, alc veya üçüncü taraflardan alnan miktarlar,

Temerrüt: Borcun alc tarafndan kararlatrlan vadede ödenmemesini ifade eder.

A.3- Sigorta Sözlemesinin Kapsam

Teminat, sigortalnn muhtelif alclarla yapt sözlemelere göre faturalandrlan ve bedeli özel artlarda belirlenen azami vade süresi içinde ödenmesi kararlatrlan mal ve hizmet satlarna uygulanr. Aksi kararlatrlmadkça, sigortal ile alclar arasnda düzenlenen sat sözlemelerine göre yaplan tüm satlarn sigorta kapsamnda bulunmas esastr. Sigortal bu amaçla, söz konusu sat sözlemeleriyle ortaya çkan cirosunu özel artlarda belirlenen usullere göre sigortacya beyan eder.

Aksi kararlatrlmadkça sigorta teminat, sigorta süresi içinde yurtdna sevk edilmi olan mallar veya hizmetler veya yurtiçinde teslim edilmi olan mallar ve hizmetlerden doan alacaklar, bu mal veya hizmetlerle ilgili faturalarn, sigorta süresi dahilinde ve azami faturalama dönemi içinde düzenlenmi olmas kaydyla kapsar.

A.4- Sigorta Sözlemesinin Süresi ve Teminatn Balamas

Sigorta sözlemesi özel artlarda belirtilen süre için tanzim edilmitir. Sigorta, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazlan günlerde, aksi kararlatrlmadkça, Türkiye saati ile ölen saat 12.00'de balar ve ölen saat 12.00'de sona erer.

Aksi kararlatrlmadkça teminat, sigorta sözlemesi süresi içinde olmas ve faturalarn azami faturalama dönemi içinde düzenlenmi olmas kaydyla, ihracat satlarnda mallarn sevk edilmesi ve hizmetlerin sunulmas, yurt içi satlarda ise mallarn teslim edilmesi ve hizmetlerin sunulmas ile balar.

Konsinye sat, gümrük antreposunda sat ve ticari fuarda tantm esnasndaki satlarda, sat sözlemesinin konusunu halen Türkiye Cumhuriyeti snrlar dnda bulunan mallarn tekil etmesi ve satn sigorta sözlemesinin kapsad bir ülkede mukim bir alcya yaplmas hallerinde teminatn ilerlik kazanmas için sigortalnn faturay sigorta süresi içinde tanzim etmi olmas arttr.

A.5- Teminatn Tesisi ve Tadili

Sigortal bu genel artlarda içerii tanmlanan sat sözlemelerine ilikin olarak her bir alcnn onaylanmas ve söz konusu alclara kredi limiti tahsis edilmesi amacyla sigortacya bavurmakla yükümlüdür.

A.5.1. Kredi Limiti Talebi smen Yaplm Alclar
Teminat, sigortacnn yazl olarak onaylad alclarla sigortalnn yapt sat sözlemelerinden doan alacaklar için geçerlidir. Sigortal tarafndan yaplan talebin kabulü halinde sigortac, bir kredi limit formu ile söz konusu alc için tahsis ettii kredi limitini bildirir. Teminatn artlar ve sigortac tarafndan alnmas talep edilen önlemler bu formda belirtilir.

Alclarn onaylanmas halinde teminat, sigortalnn ilgili alc için yapt kredi limiti bavurusunun sigortac tarafndan alnd tarih itibariyle veya bu tarihten sonra yaplan satlar ile ilgili olarak ortaya çkan kredi rizikolar için geçerli olur.

Sigortal, kredi limitinin artrlmasn sigortacdan talep edebilir. Bu talebin onaylanmas halinde, yeni kredi limiti onay tarihinden itibaren geçerli olur.

A.5.2. Kredi Limiti Talebi smen Yaplmam Alclar
Teminat, özel artlarda belirtilen haller için sigortacnn henüz ön onayn vermemi olduu alclara yaplan satlara da uygulanr. Ancak;
- Sigortacnn alc için yaplan onay bavurusunu daha önce reddetmemi,
- Bundan önce alc ile yaplan alverilerde her bir teslimat için ödemenin zamannda yaplm olmas gerekir.

Kredi limiti talebi ismen yaplmam alclara tahsis edilen kredi limitinin miktar ve koullar özel artlarda belirtilir.

A.6- Sigortacnn Ödeme Yükümlülüü

Alcnn sat sözlemelerinden kaynaklanan borçlarn ödeyememesi sonucu sigortalnn urad maddi zarar için, özel artlarda daha ksa bir süre belirlenmemi olmas halinde:

A.6.1. Alcnn iflas halinde, tazminat talebinin tasfiye memuru tarafndan kabulü art ile veya B.2 maddesinde belirtilen müdahale talebinin sigortacya intikal etmesinden itibaren be aylk sürenin dolmas ile,
A.6.2. Dier hallerde müdahale talebinin sigortacya intikal etmesinden be ay sonra,
A.6.3. Yukarda belirtilen tüm hallerde, özel artlarda belirtilen mebladan az olmas durumunda, müdahale talebinin sigortacya intikal etmesinden iki ay sonra,
sigortacnn tazminat ödeme yükümlülüü doar. Tek alcya yaplan satla ilgili sigorta sözlemesinde veya politik risklerde, yukardaki süreler özel artlarda deitirilebilir.

A.7- Teminat Dnda Kalan Haller

Aadaki nedenlerden birinin sonucunda dorudan veya dolayl olarak sat bedellerinin ödenmesini engelleyen veya geciktiren haller sigorta teminat dndadr:

A.7.1. Bir Ayrm Olmakszn Yurt içi ve hracat Satlarnda Teminat Dnda Kalan Haller
A.7.1.1. Herhangi bir nükleer yakttan veya nükleer yaktn yanmas sonucu nükleer atklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayc radyasyonlar veya radyo-aktivite bulamalar ve bunlarn gerektirdii inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrm "füzyon" olayn da kapsayacaktr),
A.7.1.2. Bedeli teslimden önce ödenen veya bir banka ya da özel finans kurumu tarafndan teminat mektubu verilmek suretiyle teyit edilen veya sigortalnn ülkesindeki bir banka tarafndan gayrikabilirücu vesaik karl akreditif verilmek suretiyle teyit edilen sat,
A.7.1.3. Sigortalnn, vekilinin, yardmclarnn veya sigortal adna hareket eden herhangi bir kiinin sat sözlemesi hükümlerini yerine getirmemesi ihmali, hatas, suistimali veya sat bedelini tahsil eden herhangi bir bankann iflas, ihmali veya hatas,
A.7.1.4. Mal veya hizmet mübadeleleri, mal veya hizmet karl satlar.
A.7.1.5. Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulama veya zehirlenmeler nedeniyle oluacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doan sabotaj sonucunda oluan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacyla yetkili organlar tarafndan yaplan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
A.7.1.6. Ödenmemi olan bir borç ile ilgili olarak sigortalnn olumsuz bilgi bildirimi veya vadesi geçmi borç bildiriminde bulunduu veya bulunmu olmas gereken alclara yaplm olan sevkyat, teslimat veya hizmet salamadan doan zararlar.
A.7.1.7. Sigortalnn, ödeme güçlüü içine dütüünü bildii alclara, yaplm olan sevkyat, teslimat veya hizmet salamadan doan zararlar.
A.7.1.8. Vade tarihinden veya uzatlm vade tarihinden sonraki faiz, herhangi bir ceza veya masraflar.
A.7.1.9. Maln evsafna ve durumuna veya sat veya kredi anlamas hükümlerine ilikin olarak sigortal ile alc arasnda ihtilaf çkmas,

A.7.2. Yurt içi Satlarda Teminat Dnda Kalan Haller
A.7.1 maddesinde saylan hallere ilave olarak aadaki haller de teminat kapsam dndadr:
A.7.2.1. Sava, düman hareketleri, çarpma (sava ilan edilmi olsun, olmasn), ihtilal, ayaklanma ve bunlarn gerektirdii inzibati askeri hareketler,

A.7.3. hracat Satlarnda Teminat Dnda Kalan Haller
A.7.1 maddesinde saylan hallere ilave olarak aadaki haller de teminat kapsam dndadr:
A.7.3.1. Alcnn acentesinin veya mal bedelini tahsil eden bankann ödeme gücünü kaybetmesi veya ödemeden kaçnmas sebebiyle mal bedelinin ödenmemesi,
A.7.3.2. hracatç veya alcnn ihracat ve ithalat rejimi hükümlerini gerei gibi yerine getirememesi sebebiyle ortaya çkan zarar,
A.7.3.3. Vesaik mukabili satlarda sigortalnn ilgili mevzuata veya teamüle uygun hareket etmemesi sonucunda mal üzerindeki kontrolünü kaybetmesinden doan zararlar.
A.7.3.4. (Deiik- Yürürlük:25.08.2011) lan edilmi olsun ya da olmasn, Birlemi Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülkelerinin ikisi ya da daha fazlas arasndaki sava hali.

A.8- Ek Sözleme ile Teminat Altna Alnabilecek Haller

(Deiik- Yürürlük:25.08.2011) Aadaki haller aksine sözleme yoksa teminat dndadr.
A.8.1. Deprem, yanarda püskürmesi, sel ve su baskn, yer kaymas gibi doal afetler,
A.8.2. Siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem,
A.8.3. Sigortalnn özel sektör dnda faaliyet gösteren alclara yapt sat,
A.8.4. Sigortalnn gerçek kii olmas halinde; kendisinin, hsm ve akrabalarnn, tüzel kii olmas halinde; münhasran sigortalnn, ortaklarnn, itiraklerinin ve yöneticilerinin; hsm ve akrabalk, ortaklk, itirak ve yöneticilik ve benzeri ballklar ile iliki içinde bulunduu alclara yapt satlar,
A.8.5. (Deiik- Yürürlük:25.08.2011) Sigortacnn muhtemel riziko hali nedeniyle teminat azaltmas veya kaldrmasn takiben, son alt ay içinde düzenlenen sat sözlemelerine ilikin olarak, sigortalnn poliçede belirlenecek bir süre içinde yapmaya mecbur olduu teslimatlar için, daha önce yürürlükte olan teminatn, sigortacnn teminat limitini azaltt veya kaldrd alcya ilikin olarak A.1 maddesinde saylan hallerden birinin söz konusu olmamas kaydyla devam ettirilmesi.

A.9- Muafiyet

Sigortalnn B.4 maddesine uygun olarak hesap edilen zararnn özel artlara göre tespit edilen ksm sigortacnn sorumluluundadr. Bakiye münhasran sigortalnn sorumluluunda kalr ve ayrca sigorta ettirilemez. Ayn ekilde kredi limitini aan ve genel olarak sigortac tarafndan teminata dahil edilmemi olan borcun tamam, münhasran sigortalnn sorumluluunda kalr ve ayrca sigorta ettirilemez. Tespit edilen muafiyet sigorta sözlemesinde belirtilir. Özel artlarda baka bir ekilde belirtilmedikçe, sigortalnn kredi talebi ismen yaplmam alclar için hesap edilen zararnn % 50'si sigortacnn sorumluluundadr.

B- ZARAR VE TAZMNAT

B.1- Muhtemel Zarar Hali ve Rizikonun Arlamas

Sigortalnn, bir alcnn ticari veya mali durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz bilgiden veya teslimat veya ödeme belgelerinin tevdiinde herhangi bir zorluk veya olaan d bir durumdan veya sözlemenin ifas ile ilgili teminatlarn tesisinden veya sigorta sözlemesinin kapsad bir zarara yol açabilecek herhangi bir olaydan veya borç ile ilgili bildirimlerden veya açlan davalardan haberdar olur olmaz durumu sigortacya bildirmesi ya da sigortacnn böyle bir durumu saptamas muhtemel zarar halidir.
 
Muhtemel zarar halinde sigortac, C.6 maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ve gerekçelerini belirterek bildirim yapmak suretiyle, bir veya birden fazla alc ile ilgili veya baz sözleme tipleri ile ilgili teminat azaltabilir veya kaldrabilir.

(Deiik- Yürürlük:25.08.2011) Sigortacnn bu ekilde teminat azaltmas veya kaldrmasn takiben, son alt ay içinde düzenlenen sat sözlemelerine ilikin olarak, sigortalnn belirlenecek bir süre için yapmaya mecbur olduu teslimatlar için daha önce yürülükte olan teminat ek sözlemeyle kaspama alnabilir.

Borç ile ilgili herhangi bir temerrüt hali, sigortal tarafndan vade tarihinden veya uzatlm vade tarihinden itibaren 60 gün içinde sigortacya bildirilir. Bu süre özel artlarda belirtilmek kaydyla vade veya uzatlm vadeden itibaren 30 güne indirilebilir.

Bu bildirim yaplmad takdirde sigortal teminattan yararlanma hakkn kaybeder.

Alcnn iflas balam veya tasfiye memuru, yediemin veya ilgili makam tayin edilmise ya da vade tarihinden veya uzatlm vade tarihinden itibaren 30 gün içinde borcun tam olarak ödenmemi olmas durumunda, sigortac tarafndan açkça yetki verilmedikçe, sigortal söz konusu alc ile ilgili olarak herhangi bir teslimat yapamaz veya vade tarihinin uzatlmasn kabul edemez.

Muhtemel zarar bildiriminden sonra yaplacak herhangi bir tahsilat derhal sigortacya bildirilir.

B.2- Müdahale Talebi

Sigortal her bir muhtemel zararla ilgili olarak sigortacnn müdahale etmesini istemek (müdahale talebinde bulunmak) zorundadr.

Müdahale talebinin yaplmas gereken en geç tarih özel artlarda belirtilir. Bu tarih, fatura vadesini izleyen 30 uncu gün ile vadesi geçen borç bildiriminden sonraki 60 nc gün arasndaki bir gün olarak belirlenir.

Bununla beraber, sigortal, tek alcnn söz konusu olduu poliçelerde, müdahale talebini, en geç fatura vade tarihinden itibaren 30 gün içinde göndermekle yükümlü olduu gibi; alcnn iflâs halinde de, iflâs örenir örenmez müdahale talebinde bulunmak zorundadr.

Sigortal müdahale talebi ile, sigortacnn sorumluluu dnda kalan ksm da dahil olmak üzere, borcun tamamna ilikin olarak sahip olduu haklarn kullanlmas hususunda sigortacy tam yetkili klar ve kendi adna hareket edilmesini teminen her türlü yetki belgesini ve vekaleti sigortacya verir.

Müdahale talebinin sigortacya intikal etmesi, sigorta sözlemesiyle ilgili bir tazminat talebinde bulunulmas anlamna gelir.

B.3- Tazminatn artlar

Sigortalya tazminat talep etme hakkn veren zararn sigorta edilmi bir riskin sonucu olmas ve zarara sebep olan olayn meydana gelmesinden önce onaylanm kredi limit formunda belirtilen tüm koullarn yerine getirilmi olmas zorunludur.

Sigortalnn alacak tutar veya haklarnn geçerliliinin ihtilafl olduu hallerde tazminatn ödenmesi, bu ihtilafn kesinlemi bir mahkeme veya hakem-bilirkii karar ile sonuçlanmasna kadar ertelenir. Bu hüküm, sigortalnn alcya olan borçlarndan kaynaklanan ihtilaflara da uygulanr.

B.4- Zararn Hesaplanmas

Sigortacnn sigorta sözlemesi uyarnca sigortalya her bir hasarla ilgili olarak ödeyecei azami tazminat tutar, aada A ve B balklar altnda sralanan kalemler arasnda mevcut olan farktr:
A: () Sigortalnn satt mal veya verdii hizmete ilikin olarak düzenledii fatura veya faturalarn KDV hariç tutar
() Bu fatura tutarna ilave edilecek aadaki hususlar:
- Teminata dahil olduu durumda KDV,
- Geç ödemeden kaynaklanan faiz, herhangi bir ceza veya masraf hariç olmak kaydyla, alcnn sigortalya ödemekle yükümlü olduu ve sözlemede geçen paketleme, yükleme, navlun, sigorta masraflar ve vergiler.

B: () Sigortal ve sigortac tarafndan borçlu alcdan yaplan tahsilatlar,
() Borcun ödenmemesine bal olarak sigortalnn yapmaktan kurtulmu olduu harcamalar
()Mallarn satndan elde edilen tutar.

Özel artlarda, söz konusu mallarn sat kabiliyetinin kstl olduuna ilikin bir hüküm bulunmad takdirde, bu mallarn satndan elde edilen tutar fatura edilmi meblan % 50’sinden daha az olamaz.

B.5- Tazminat Tutar, Ödenmesi ve Sonuçlar

Ödenecek tazminat, alcya tahsis edilen kredi limitiyle snrl olarak hesaplanan zarardan, A.9 maddesine göre belirlenecek olan muafiyetin düülmesi suretiyle hesaplanr.

Sigortacnn ilgili sigorta döneminde ödeyecei azami tazminat toplam, özel artlarda belirtilen azami tazminat ödeme tutar ile snrldr. Azami tazminat ödeme tutar en büyük alc limitinden düük olmamak kaydyla sigortac ve sigortal arasnda belirlenir.

Sigortac, tazminat, ödeme yükümlülüünü douran bilgi ve belgelerin kendisine ulamasndan itibaren en geç 30 gün içinde sigortalya ödemek zorundadr.

Tazminat ödemesinden sonra bu ödemenin herhangi bir sebepten dolay tamamen veya ksmen ödenmemesi gerektii ortaya çkarsa söz konusu tutar, sigortacnn sigortalya yapaca bir bildirim sonrasnda 10 gün içinde sigortaldan tahsil edilir.

Rizikonun gerçeklemesi halinde, taraflar sigorta sözlemesini feshetme hakkna sahiptir. Taraflar, fesih hakkn ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.

B.6- Halefiyet

Sigortac, ödedii tazminat tutarnca, hukuken sigortal yerine geçer. Sigortal, sigortacnn açabilecei davaya yararl ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

hracat kredi sigortasnda sigortalnn kambiyo mevzuatndan kaynaklanan yükümlülükleri her halükarda kendi üzerinde kalr.

B.7- Rizikoya likin Olarak Sigortalnn Yükümlülükleri

Sigortal, bir alcnn ticari veya mali durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz bilgiden veya teslimat veya ödeme belgelerinin tevdiinde herhangi bir zorluk veya olaan d bir durumdan veya sözlemenin ifas ile ilgili teminatlarn tesisinden veya sigorta sözlemesinin kapsad bir zarara yol açabilecek herhangi bir olaydan veya borç ile ilgili bildirimlerden veya açlan davalardan haberdar olur olmaz durumu sigortacya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortalnn bu sigorta kapsamnda yüklenecei rizikonun tayini için sigortacya yardmc olmas ve rizikoyla ilgili olarak bildii tüm ayrntlar sigorta sözlemesinin yürürlüe girmesinden önce sigortacya iletmesi zorunludur.

Sigortal, sat ilemine balarken ve devamnda rizikonun tutar ve süresini de dikkate alarak azami dikkati göstermekle ve bütün ilemleri sigortal deilmiçesine ayn dikkat ve özenle yürütmekle yükümlüdür.

Sigortal, sigortacnn önceden yazl izni olmakszn alcnn borcu ile ilgili herhangi bir haktan veya teminattan feragat edemez, tamamen veya ksmen iskonto kabul edemez ve borçla ilgili herhangi bir anlamaya, uzlamaya giremez veya herhangi bir düzenleme yapamaz. Ancak sigortal, sigortacnn ön izni olmakszn sigortacya bilgi vererek alcnn kabul ettii son kredi artlaryla belirlenen son ödeme süresini, özel artlarda belirtilen ödeme süresini amamak kaydyla uzatabilir.

Sigortal, alcnn vade tarihinde ödeme yapmamas halinde borçla ilgili zarar gidermek veya asgariye indirmek üzere gerekli tüm önlemleri sigortal deilmiçesine almak ve bu durumla ilgili olarak sigortacnn verecei bütün talimatlar yerine getirmekle, alc kefiline veya herhangi bir üçüncü kiiye kar olan haklar da dahil olmak üzere borçla ilgili bütün haklarn korumak için gerekenleri yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükler tazminatn ödenmesinden sonra da devam eder. Alnan önlemlere ilikin giderler, bu önlemler faydasz kalm olsa bile sigortac tarafndan ödenir .

Sigortal sözleme ile ilgili haklarn ve yükümlülüklerini yerine getirdiinin ispat amacyla, sigortacnn talep edebilecei bütün bilgi ve belgeleri sigortacya temin eder. Sigortal, sözleme ile ilgili olarak sigortac tarafndan yaplacak incelemelere izin verir.

B.8- Tazminat Hakknn Eksilmesi veya Dümesi

Sigorta ettiren B.7 maddesinde saylan yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarnda bir art olursa, sigortacnn ödeyecei tazminattan bu suretle artan ksm indirilir.

Sigorta ettiren, kasten yükümlülüklerine uymaz ve zarar miktarn kasten arttrc eylemlerde bulunursa, bu poliçeden doan haklar düer.

B.9. Alacak Hakk Üzerindeki Tasarruflar

Sigortal, sigorta sözlemesi uyarnca sigortacya kar sahip olduu tazminat alacan ancak sigortacnn yazl onay ile bakasna temlik edebilir. Temlik ilemi sigortalnn i bu sözlemeden kaynaklanan yükümlülüklerinin hiçbirini ortadan kaldrmaz. Tazminat alacan devralm kii, tazminat ödemesi ile ilgili olarak sigortaldan daha fazla bir hakka sahip olamaz ve sigortacnn ibu sözlemeden doan tüm haklar, temlikten hiçbir ekilde etkilenmeksizin, aynen geçerli olmaya devam eder.

Sigortalnn yukardaki koullar çerçevesinde tazminat alacan devretmi bulunduu kii, bir finansal kurum olduu taktirde, sigortal, sigortacnn onay ile bu finansal kuruma sigorta sözlemesinden doan borçlarn da nakil edebilir.

B.10. Deiikliklerin Bildirilmesi

Sigortal yasal statüsünde veya faaliyetlerinin nitelik yahut kapsamnda önemli bir deiiklik olduunda, bunu en geç 15 gün içinde sigortacya bildirmekle yükümlüdür. Sigortalnn ödeme güçlüü içinde olmas veya faaliyetlerine son vermesi durumunda, sigortac, söz konusu olayn ortaya çktn örendii tarihten itibaren en geç sekiz gün içinde i bu sözlemeyi sona erdirme hakkna sahiptir.

(Deiik- Yürürlük:25.08.2011) C.2. maddesinin dier hükümleri sakldr.

C- ÇETL HÜKÜMLER

C.1- Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacnn Sorumluluunun Balamas

Sigorta primi, özel artlarda belirlenen her dönem itibariyle, sigortalnn yine özel artlarda belirtilen usullere göre sigortacya beyan etmesi kararlatrlan sat sözlemelerinden oluan cirosu esas alnarak belirlenir.

Ancak, sigortal özel artlarda belirlenen her dönem için, asgari bir prim ödemek zorundadr. Sigortalnn, özel artlarda belirlenen her dönem itibariyle beyan etmesi kararlatrlan cirosu esas alnarak belirlenen primin, ayn döneme karlk gelen asgari primden fazla olmas halinde, asgari primi aan ksm sigortaldan tahsil edilir.

Sigortacnn sorumluluu, asgari primin tamamnn veya taksitle ödenmesi kararlatrlm ise ilk taksitin poliçenin tesliminde ödenmesi ile balar. Aksi kararlatrlmadkça, asgari primin tamamnn veya ilk taksitin ödenmemesi halinde, poliçe teslim edilmi olsa dahi sigortacnn sorumluluu balamaz ve bu art poliçeye yazlr.

Taksitle ödenmesi kararlatrlm olan asgari primin ve sigorta prim taksitlerinin ödeme zaman, miktar ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar poliçe üzerine yazlr veya poliçe ile birlikte yazl olarak sigortalya bildirilir. Sigortal, prim taksitlerinin herhangi birini vadesinde ödemedii takdirde temerrüde düer. Prim ödeme borcunda temerrüde düülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanr.

Sigortacnn ödeme yükümlülüü doduu taktirde, poliçede belirtilmi olmas kaydyla, sigortalnn cirosu esas alnarak belirlenecek primin, sigortacnn ödemekle yükümlü olduu tazminat tutarn amayan ksm muaccel hale gelir.

C.2- Sigortalnn Sözleme Yapld Srada ve Sözleme Süresince Beyan Yükümlülüü

C.2.1. Sigortac sigorta sözlemesini, sigortalnn beyan ile teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazl sorulara verdii cevaplara dayanarak yapar.

C.2.2. Sigortalnn sözleme yapld srada ya da sözleme süresi içinde beyan gerçee aykr, yanl veya eksik ise ve bu durum, sigortacnn prim kaybna neden oluyor, sözlemeyi yapmamasn ya da daha ar artlarla yapmasn gerektiriyorsa, sigortac durumu örendii tarihten itibaren bir ay içinde sözlemeden cayabilir veya sözlemeyi yürürlükte tutarak ayn süre içinde prim farkn talep edebilir.

Sigortal, talep edilen prim farkn kabul ettiini sekiz gün içinde bildirmedii takdirde sözlemeden caylm olur. Ancak, prim farknn kabul edilmemesi nedeniyle sözlemeden caylmas, sigortacnn gerçee aykr veya eksik beyan örendii tarihten itibaren bir aylk süre içinde söz konusudur.

(Deiik- Yürürlük:25.08.2011) Deiiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasn gerektirir hâllerden ise; asgari prim hariç, sigortac bu deiikliin yapld tarihten sözlemenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasna göre hesap edilecek prim farkn sigorta ettirene geri verir.

Sigortalnn kastl davrandnn anlalmas halinde sigortacnn tazminat ödeme borcu ortadan kalkar, bu durumu bilmeksizin ödenen tazminat geri alnr. Sigortac asgari primden az olmamak üzere, o güne kadar bildirilen ciro üzerinden hesaplanan prime hak kazanr.

C.2.3. Sigortalnn kastnn bulunmad durumlarda, sigortac tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasndaki orana göre öder.

C.2.4. Süresinde kullanlmayan cayma veya prim farkn talep etme hakk düer.


C.3- Menfaat Sahibinin Deimesi

Sigorta sözlemesi süresi içinde menfaat sahibinin deimesi halinde, sözleme hüküm ifade etmeye devam eder ve sigortalnn sözlemeden doan hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer. Deiiklik halinde, sigortal ve sigortann varln örenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortac deiiklii, yeni hak sahibi de sigortann varln örendii tarihten itibaren sekiz gün içinde sözlemeyi feshedebilir. Süresinde kullanlmayan fesih hakk düer.

Feshin hüküm ifade ettii tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas üzerinden hesap edilir, varsa fazlas yeni hak sahibine iade edilir.

Menfaat sahibinin deimesi halinde, taraflarca fesih hakknn kullanlmamas durumunda, ödenmesi gereken prim borcundan sigortal ile yeni hak sahibi birlikte sorumludur.

Sigortalnn ölümü halinde, sözlemeden doan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine veya sahiplerine geçer.

(Deiik- Yürürlük:25.08.2011) C.2. maddesinin dier hükümleri sakldr.


C.4- Yasal Giderler

Sigortac tarafndan veya sigortacnn onayyla sigortal tarafndan zarara ilikin olarak ödenen yasal giderler, özel artlarda aksine bir hüküm bulunmadkça aada belirtilen ekilde karlanr:
C.4.1. Yasal giderlerin özel artlarda belirtilen tutardan az olmas halinde tümü sigortac tarafndan karlanr.
C.4.2. Yasal giderlerin özel artlarda belirtilen tutardan fazla olmas halinde;
C.4.2.1. Tazminatn ödenmesinden önce sigortal tarafndan yasal ilemlere ilikin olarak veya zararn azaltlmas amacyla ödenen giderler zarar hesabnda dikkate alnr;
C.4.2.2. Tazminatn ödenmesinden sonra ödenecek olan giderler sigortac tarafndan karlanr.

C.5- Soruturma, nceleme ve Müdahale Giderleri

Ödenecek primlere ilaveten sigortal, sigortacnn alclar veya muhtemel alclar ile ilgili olarak yapaca veya yaptraca soruturma ve inceleme giderlerine özel artlarda belirlenen ekilde itirak eder. Ayn ekilde sigortal, her bir müdahale talebi için özel artlarda tespit edilen bir tutar ödemeyi taahhüt eder.

C.6- Tebli ve hbarlar

Sigortalnn bildirimleri, sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözlemesine araclk eden acenteye yaplr.

Sigortacnn bildirimleri de sigortalnn son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yaplr.

Taraflara imza karl elden verilen mektup veya telgrafla yaplan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Alclar için belirlenen kredi limitleri, güvenli elektronik imza kullanlarak ve sigortalya ulat kantlanabilecek ekilde elektronik ortamda gönderilebilir. Bu tür bildirimler sigortal açsndan eriilebilir olduu andan itibaren yaplm saylr. Sigorta irketinin bu limitlere ilikin olarak ayrca telefonla, elektronik posta ve sair her türlü araçla bildirimde bulunmas mümkündür.

C.7- Ticari ve Mesleki Srlarn Sakl Tutulmas

Sigortac ve sigortac adna hareket edenler bu sözlemenin yaplmas dolaysyla sigortalya ilikin örenecei ticari ve mesleki srlarn, sigortal ise sigortac tarafndan alnan kararlarn sakl tutulmamasndan doacak zararlardan sorumludurlar.

C.8- Yetkili Mahkeme

Sigorta sözlemesinden doan anlamazlklar nedeniyle sigortac aleyhine açlacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketinin merkezinin veya sigorta sözlemesine araclk yapan acentenin ikametgahnn bulunduu yerdeki, sigortal aleyhine açlacak davalarda ise davalnn ikametgahnn bulunduu yerdeki ticaret davalarna bakmakla görevli mahkemedir.

C.9- Zamanam

Sigorta sözlemesinden doan bütün talepler iki ylda zamanamna urar.

C.l0- Özel artlar

Sigorta sözlemesine bu genel artlara aykr dümemek vesigortalnn aleyhine olmamak kaydyla özel artlar konulabilir.