Trafik Sigortas

Karayollar Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas (yaygn adyla Trafik Sigortas), Karayollar Trafik Kanunu uyarnca yaplmas zorunlu olan sigorta.

Trafik Sigortas, Türkiye'deki en yaygn sigorta türlerinden biridir. Karayoluna çkan tüm motorlu araçlar tarafndan yaptrlmas zorunludur. Polis kontrollerinde araçlarda bulunmas beklenen belgelerden biri, Trafik Sigortas poliçesidir.
Trafik Sigortas bir sorumluluk sigortasdr ve karayolunda seyreden araçlarn üçüncü ahslara verecei maddi ve bedeni zararlar karlar. Arac ileten kiinin kendi aracna veya kendi kendisine verecei zararlar karlamaz, Kasko sigortasnn yerine geçmez. Trafik sigortas, manevi tazminat taleplerini de karlamaz.

Trafik Sigortasnda sigortal kii, Karayollar Trafik Kanunundaki tanm uyarnca iletendir. Türk hukukunda aracn ileteni araç sahibi olabilecei gibi uzun süreli kiralama yapan kii gibi araç üzerinde önemli menfaati olan baka bir kii de olabilir. leten kii olan sigortalnn ad poliçe üzerinde belirtilir.

Trafik sigortas, zorunlu tarifeye baldr. Teminat snr ve tavsiye niteliindeki tarife primi Hazine Müstearl tarafndan belirlenir ve yaymlanr. 2009 ylndan itibaren teminatlar deil ama, ödenecek primler konusunda sigorta irketleri serbest braklmtr. Prim, aracn türü (otomobil, motosiklet, otobüs, vs.), ticari olup olmamas, kaytl olduu il gibi baz etkenlere bal olarak deiir. Normalde bir yl süreyle düzenlenir, primi pein ödenir. Trafik sigortas poliçesi, ayn zamanda makbuz yerine geçer. Trafik poliçesi ile birlikte verilmesi gereken trafik pullar ise, elektronik merkezi ortamda anlk takibin yaplabiliyor olmas nedeniyle nisan 2011 tarihinden itibaren kalkmtr.

Sigortalanan dönemde meydana gelen hasarlar, bir sonraki yl ödenecek primi etkileyecektir. Hasar meydana gelmemesi durumunda, bir sonraki dönem sigortasna hasarszlk indirimi uygulanr. Bu indirim yldan yla artar. En yüksek indirim oran %20'dir. Buna karlk, hasar meydana gelmesi halinde, hasarllk sürprimi uygulanr. %500'e kadar çkabilir. Hasarszlk ve hasarllk bilgileri, Trafik Sigortalar Bilgi Merkezi (TRAMER) adl kuruluun veri bankasnda tutulmaktadr. Sigorta irketleri, Trafik poliçesi düzenlerken TRAMER veritabann kontrol ettiklerinden, önceki poliçenin farkl bir sigorta irketinden düzenlenmi olmas halinde dahi hasarszlk bilgileri ayn kalmaktadr. Hasarszlk indirimi, sigortal arac deil, arac ileten kiiyi takip eder. Ancak bu hak, ancak satlm olan araç yerine ayn cins bir aracn iki ay içinde sayn alnmas kouluyla verilir.