naat All-Risk

Yapm halindeki yol, baraj, köprü, hastane, konut vb. gibi inaat faaliyetleri esnasndaki her türlü mal-mülkün kaybn veya hasarn tazmine eden sigorta anlamasdr. “naat”, yaplmakta olan bir projenin bütünü olabilecei gibi, hali hazrda var olan bir mülke eklenecek baz bölümlerle snrl da olabilir.

Ancak inaat sahasndaki deerlerin urayaca zararlarn önceden bilinmeyen, ani bir sebeple meydana gelmesi ve bu sebebin de istisna edilmeyen hallerden olmas gereklidir.

Sigorta bedelini, inaat konusu malzeme ve ilerin (varsa gümrük, vergi, resim ve harçlar ile nakliye ve içilik masraflar dahil) deeri ile ayrca teminat verilmise inaatn yaplmas için kullanlan makine, alet ve teçhizat ile geçici inaat barakalar ve yardmc yaplarn cari piyasa deeri oluturur. Teminat süresi, inaat malzemelerinin inaat alanna indii andan itibaren balar ve ina edilen yapnn iverene teslimat ile sona erer. stenirse ek prim karlnda, enkaz kaldrma, 3. ahs mali mesuliyet, hasar sonucu seri nakliye, bakm devresi, grev, lokavt, terör, deprem risklerine kar da teminat alnabilir.

naatta sigortalanan yap elemanlarnn saysal ve/veya boyutlar itibariyle metre, metrekare veya metreküp gibi tanmlamalar poliçede bulunmaldr.

Yapsal elemanlarn, inaat sözlemesinde, plan ve projede öngörülen nicelik ve nitelik ölçüleri içinde bildirilip bildirilmedii kontrol edilmelidir.

Alnan teminatlar, özellikle, inaatn bitim veya geçici kabulünden sonra balayan bakm devresi teminatnn alnp alnmad kontrol edilmelidir.