Salk-Hayat Sigortas

Salk sigortas kiilerin, tbbi yardm, tedavi ve ilaç harcamalarna kar teminat veren sigorta türüdür. Sigorta irketlerinin tbbi danmanlarnn onay olmak kaydyla, sigortalnn, ameliyat, uzun veya ksa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bal ilaç giderleri gibi tüm harcamalar, azami limitlerle tam veya muafiyet olarak karlanmaktadr. Sigorta irketlerinin uygulamalarnda farkllklar olmakla birlikte, periyodik olarak yaplan salk kontrolleri, herhangi bir tbbi nedeni olmakszn ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktadr.
 
Özel Salk Sigortalarnn balca iki ana teminat vardr. Bunlardan ilki  “Yatarak Tedavi Teminat” ikincisi ise “Ayakta Tedavi Teminatdr”.

Yatarak Tedavi Teminat, ameliyatl ya da ameliyatsz hastanede yatarak yaplan tedaviler için hastaneye yat çk dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu dier tbbi hizmetlere ait sigortalnn hastanede tedavi gördüü süre içerisinde oluacak giderler ile youn bakm ve ambulans giderlerini karlar.
 
Ayakta Tedavi Teminat ise doktor muayene, tehis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdii ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadr.
 
Ayrca bu iki ana teminat balna ek olarak, fazladan prim ödemek koulu ile gözlük (cam/çerçeve/lens) ve diin kapsand üçüncü bir teminat grubu vardr.

 

Hayat Sigortas

Sigorta konusu insan hayat olan, genellikle uzun vadeli menfaat veya mebla sigortalardr. Balangçta, hayat sigorta konusu olan kiinin sigorta süresi içerisinde ölmesi halinde, poliçeden yararlanan kii veya kiilere ya da sigortalnn yasal varislerine toplu para ödenmesi amacyla düzenlenen hayat poliçeleri, zaman içerisinde, kiilerin emeklilik programlarna bir destek niteliinde ve nihayet, yatrm amaçl kullanlr olmutur. Bu nedenle Hayat sigortalar iki ana balk altnda incelenebilir.

Risk Arlkl Hayat Sigortalar

Risk arlkl Hayat sigortalarnda sigorta süresi içinde, bu süre genellikle bir yldr, sigortalnn yaamn kaybetmesi durumunda belirlenen tazminat tutar kanuni varislere ya da poliçede lehdar olarak belirlenen kiilere ödenmektedir.

Bu balk altnda verilen ikinci teminat yaam kayb riski yannda kiinin malül kalmas durumunda urayaca maddi kayplara kar teminat salayan maluliyet teminatdr. Bu poliçelerle hastalk veya kaza sonucu oluacak tam veya ksmi kalc maluliyet durumunda poliçede belirlenen tazminat tutar ödenmektedir.

Birikimli Hayat Sigortalar

Birikimli Hayat sigortalar, sigorta süresi en az 10 yl olan uzun dönemli sigortalardr. Yaam kayb, ferdi kaza ve maluliyet teminatlarnn yan sra toplanan primlerden risk primi, genel gider ve komisyon kesintileri yapldktan sonra kalan tutar yatrma yönlendirilmektedir. Birikimli Hayat sigortalar iki temel güvence salamaktadr.

- Sigorta süresince prim ödeyen sigortalnn, sigorta süresi dolmadan ölümü halinde poliçede belirlenen tazminat tutarna kar payl birikim tutar eklenerek varislerine ya da poliçede lehdar olarak gösterilen kiilere toplu para ödenmektedir.

Yaam kayb riski dnda teminat altna alnmsa poliçe süresi içinde hastalk veya kaza sonucu oluacak maluliyet nedeniyle uranacak kayplar poliçede belirlenen limitler dahilinde sigortalya ödenmektedir.

- Poliçe süresi içinde teminat altna herhangi bir riskin gerçeklememesi ve en az 10 yl prim ödemek kouluyla vade sonunda toplu bir para veya gelir ödemesi eklinde poliçeden yararlanlabilmektedir.

Hayat sigortalar ayrca kiilerin, kredi yoluyla tanmaz almlarnda teminat vastas olarak, çocuklarn eitimlerinin finansman arac olarak, yatrm arac olarak ve kiilerin dier ihtiyaçlarna yönelik olarak çok geni bir kullanm alanna sahiptir. Hayat sigortas poliçeleri, mal sigortalarnda olduu gibi, sigortaly hasar meydana gelmeden önceki mali durumuna getirmeyi amaçlayan tazminat sözlemeleri deil, menfaat veya mebla poliçeleridir. nsan hayatnn para karl, bir bina, tekne veya otomobilde olduu gibi tespit edilemedii için, sigortal, kendi hayatnn deerini, makul ölçüler içerisinde olmak kaydyla, kendisi belirlemekte, sigortac ile mutabk kalnd taktirde, belirlenen bu deer, sigorta bedeli olmaktadr.

Dikkat Edilecek Hususlar

Hayat sigortas yaptrrken teklifnamede yer alan sorulara doru cevap vermek, gerek sigorta ettirenin gerekse sigortalnn kendisince bilinen ve sigortacnn bilmesi gereken hususlar sigortacya bildirmesi önemli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüün ihlali halinde sigortac sözleemeden cayabilir ya da ek prim almak suretiyle sözlemeyi yürürlükte tutabilir.

Sigorta poliçesi, sigorta irketi ile sigortal/sigorta ettiren arasnda bir sözlemedir. Bu nedenle hem sigorta irketini hem de sigortal/sigorta ettireni balayc hükümler tamaktadr. Karlkl yükümlülükler hakknda bilgi sahibi olabilmek için poliçe ve ekinde verilen genel artlarn okunmas gerekmektedir. Ayn ekilde özel artlarn neler olduu konusunda da bilgi alnmaldr.

Hak sahipleri rizikonun gerçekletiini örendikten sonra be gün içinde sigortacya bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirim esnasnda sigorta poliçesi, (kayb halinde sigortal veya hak sahibinden alnacak imzal beyan yeterlidir), nüfus dairesi tarafndan verilecek tasdikli ve vukuatl nüfus kayt örnei, gerekirse ölüm nedenini açklayan doktor raporu veya gömme izni, gaiplik halinde mahkemeden alnacak olan gaiplik karar, lehdar tayin edilmedii durumlarda veraset ilam gibi belgelerin sigorta irketine verilmesi gerekmektedir. irket, poliçede verilen teminatla ve rizikonun gerçekleme sebebine göre ek belgeler isteyebilecektir.

Sigortal yolcu sfat dnda ticari hava araçlarnda seyahat ederse ve bu seyahat esnasnda hayatn kaybederse sigorta irketi ölüm tazminatn ödememekte, sadece ayrm olduu karl ödemektedir.

Sigortal intihar ya da intihara teebbüs sonucunda hayatn kaybederse irket sadece o andaki karl öder. Ancak bir sözleme ile süre ksaltlmadysa aralksz üç yl prim ödenmi hayat sigortalarnda irket tüm tazminat ödemekle yükümlüdür.

Sigortadan faydalanan kii sigortaly öldürürse veya öldürülmesinde suç ortakl ederse tazminattan mahrum kalr ve tazminat yasal varislere ödenir.